Відновлення обігу цінних паперів

Ідентифікатор послуги
00910
Строк
15 днів (робочі)
Повна назва
Відновлення обігу цінних паперів (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування)
Інформація про послугу
Для того щоб відновити обіг акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування), емітенту необхідно звернутися із заявою та пакетом документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, електронною поштою.
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Довідка про персональне повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про скасування рішення про ліквідацію товариства, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів)
Довідка про письмове повідомлення виконавчим органом товариства відповідного суб'єкта управління об'єктами державної власності про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення щодо скасування рішення про ліквідацію акціонерного товариства, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави)
Копія опублікованого згідно з вимогами законодавства повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення щодо скасування рішення про ліквідацію акціонерного товариства, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів)
Копія рішення щодо скасування рішення про ліквідацію акціонерного товариства, засвідчену підписом керівника і печаткою товариства
Умови і випадки надання

Протягом десяти робочих днів після прийняття рішення щодо скасування рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення товариство надає до реєструвального органу такі документи для відновлення обігу акцій:

заяву про відновлення обігу акцій (додаток 44 до

Положення 98);

копію рішення щодо скасування рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення;

довідку про повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення щодо скасування рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, засвідчену підписом голови комісії з припинення товариства (додаток 47 до Положення 98) (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів).

Протягом десяти робочих днів після прийняття рішення щодо скасування рішення про припинення акціонерного товариства шляхом приєднання товариство надає до реєструвального органу такі документи для відновлення обігу акцій:

заяву про відновлення обігу акцій (додаток 44 до

Положення 98);

копію рішення акціонера товариства про скасування рішення про припинення акціонерного товариства шляхом приєднання, засвідчену підписом керівника товариства.


Відновлення обігу облігацій підприємств, міжнародних фінансових організацій

У разі якщо до настання строків погашення облігацій, емітент прийняв рішення щодо скасування рішення про анулювання викуплених облігацій, емітент подає до реєструвального органу такі документи для відновлення обігу облігацій:

заяву про відновлення обігу облігацій (додаток 28 до Положення 2998);

копію рішення уповноваженого органу емітента облігацій підприємств про скасування рішення про анулювання викуплених облігацій, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства.

Протягом 10 робочих днів після прийняття рішення щодо скасування рішення про припинення юридичної особи - емітента облігацій (у разі прийняття відповідного судового рішення - протягом 10 робочих днів після набрання ним законної сили) емітент має подати до реєструвального органу такі документи для відновлення обігу облігацій:

заяву про відновлення обігу облігацій (додаток 28 до Положення 2998);

копію рішення про скасування рішення про припинення юридичної особи - емітента облігацій, засвідчену підписом керівника і печаткою емітента, при цьому:

довідку про укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів і оформлення глобального сертифіката, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів.

Протягом 10 робочих днів після прийняття рішення щодо скасування рішення про виділ емітент має подати до реєструвального органу такі документи для відновлення обігу облігацій:

заяву про відновлення обігу облігацій (додаток 28 до Положення 2998);

копію рішення уповноваженого органу (особи) про скасування рішення про виділ, засвідчену підписом керівника і печаткою емітента;

довідку про укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів і оформлення глобального сертифіката, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів.

Відновлення обігу облігацій у разі прийняття уповноваженим органом (уповноваженою особою) емітента рішення про відмову від проведення конвертації здійснюється у разі подання емітентом у 15-денний строк з дня прийняття відповідного рішення до реєструвального органу:

заяви про відновлення обігу облігацій, складену згідно з додатком 28 до Положення 2998;

копії відповідного рішення, що має містити причини відмови від проведення конвертації, засвідченої підписом уповноваженої особи емітента.

Відновлення обігу звичайних іпотечних облігацій

У разі якщо до настання строків погашення іпотечних облігацій, емітент прийняв рішення щодо скасування рішення про анулювання викуплених іпотечних облігацій, емітент подає до реєструвального органу такі документи для відновлення обігу іпотечних облігацій:

заяву про відновлення обігу звичайних іпотечних облігацій (додаток 23 до Положення 1118);

копію рішення про скасування рішення про анулювання викуплених іпотечних облігацій, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента.

Відновлення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик

У разі якщо до настання строків погашення облігацій, обіг яких зупинено відповідно до пункту 1 цієї глави, емітент прийняв рішення щодо скасування рішення про анулювання викуплених облігацій, емітент подає до реєструвального органу такі документи для відновлення обігу облігацій:

заяву про відновлення обігу облігацій (додаток 20 до Положення 391);

копію рішення про скасування рішення про анулювання викуплених облігацій, засвідчену належним чином.

У разі якщо до настання строків погашення облігацій, обіг яких зупинено відповідно до пункту 1 глави V Положення 391, емітент прийняв рішення щодо скасування рішення про анулювання викуплених облігацій, емітент подає до реєструвального органу такі документи для відновлення обігу облігацій:

заяву про відновлення обігу облігацій, складену згідно з додатком 20 до Положення 391;

копію рішення про скасування рішення про анулювання викуплених облігацій, засвідчену належним чином.

Відновлення обігу сертифікатів ФОН

Для відновлення обігу сертифікатів ФОН, емітент подає у 15-денний строк з дня прийняття відповідного рішення до реєструвального органу:

заяву про відновлення обігу сертифікатів ФОН;

копію відповідного рішення, що має містити причини відмови від проведення конвертації, засвідченої підписом керівника емітента;

тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН.

Для відновлення обігу акцій, відповідно до вимог

Положення 98, подання до НКЦПФР заявником документів, передбачених Положенням 98 здійснюється в електронній формі офіційним каналом зв'язку з урахуванням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Заявник подає до НКЦПФР документи, перелік яких визначений Положенням 98, з використанням засобу електронної пошти, адресу якої зазначено у заяві, поданої до НКЦПФР.

У пакеті документів, подання яких передбачено цим Положенням до НКЦПФР, кожний документ має бути окремим файлом у форматі Portable Document Format / A (формат специфікації PDF 1.4 ISO 19005- 1:2005) (далі - PDF/A) із застосуванням електронного підпису уповноваженої особи заявника, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, на кожному окремому електронному документі.

Подання заявником до НКЦПФР документів, створених заявником або не заявником в електронній формі, здійснюється із застосуванням електронного підпису уповноваженої особи заявника, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа. Подання заявником до НКЦПФР документів створених заявником або не заявником як електронна копія паперового документа (фотокопія) здійснюється із застосуванням електронного підпису уповноваженої особи заявника, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

Електронна адреса: admittance@nssmc.gov.ua

Для відновлення обігу цінних паперів, відповідно до Положень, зазначених в п. 7 (крім Положення 98) цієї Інформаційної картки Суб’єкт звернення надсилає документи поштою або подає їх особисто до центрального апарату НКЦПФР.

Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://bit.ly/36p27JH

Результат та способи отримання результату
Розпорядження про відновлення обігу цінних паперів, засвідчене підписом уповноваженої особи та печаткою Комісії.
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) або електронною поштою чи на сайті: https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha-diialnist/informatsiini-tekhnolohii/#tab-5.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
7000,00 UAH
Строк надання
15 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Ввиявлення порушення порядку скликання та/або проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про припинення акціонерного товариства або рішення про затвердження ліквідаційного балансу чи передавального акта
Внесення недостовірних відомостей до документів, подання яких передбачено Порядком
Невідповідності поданих документів вимогам Порядку
Порушення встановленого законодавством порядку припинення акціонерного товариства
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Де знайти перелік документів, які необхідно подати для відновлення обігу цінних паперів?
Залежно від виду цінних паперів: Для відновлення обігу акцій у Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 №737. Для відновлення обігу облігацій у Положенні про порядок здійснення емісій облігацій підприємств та їх обігу, затвердженого рішенням НКЦПФР від 21 червня 2018 року №425 та Положенні про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням НКЦПФР від 27 грудня 2013 №2998. Для відновлення обігу звичайних іпотечних облігацій у Положенні про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій, затвердженого рішенням НКЦПФР від 28 серпня 2014 року №1118. Для відновлення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик у Положенні про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, затвердженого рішенням НКЦПФР від 29 квітня 2014 року №578. Для відновлення обігу сертифікатів фонду операцій з нерухомістю у Положенні про порядок здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та їх обігу затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.07.2020 р. №393. Для відновлення обігу опціонних сертифікатів у Положенні про порядок здійснення емісії опціонних сертифікатів та їх обігу, затвердженого рішенням НКЦПФР від 09 вересня 2021 року №750.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" Пункт1 частина 2 статті 7 Рішення колегіального органу від 09.03.2013 №520 "Порядок здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання ься шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання" Пункт 14 Розділ ІІІ Рішення колегіального органу від 21.06.2018 №425 "Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу" Пункт 2 Глава 3 Розділ ІV ; Пункт 4 Глава 1 Розділ V Рішення колегіального органу від 28.08.2014 №1118 "Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій" Пункт 2 Глава 3 Розділ ІІІ Рішення колегіального органу від 14.06.2014 №391 "Положення про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу" Пункт 2 Глава 3 Розділ V Рішення колегіального органу від 27.12.2019 №801 "Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу" Пункт 1 Глава 3 Розділ V Рішення колегіального органу від 23.07.2020 №393 "Положення про порядок здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та їх обігу" Пункт 5 Глава 3 Розділ ІV Рішення колегіального органу від 27.12.2013 №2998 "Положення про здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу" пункт 2 Глава 3 Розділ ІV; Підп. 2) пункт 7 Глава 4 Розділ ІV Рішення колегіального органу від 10.02.2022 №98 "Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій" Пункт 2 Рішення колегіального органу від 13.06.2022 №620 "Про затвердження Розмірів плати за реєстраційні дії щодо учасників ринків капіталу та інших осіб" Пункт 1