Реєстрація змін до регламенту ІСІ

Ідентифікатор послуги
00828
Строк
30 днів (робочі)
Повна назва
Реєстрація змін до регламенту інституту спільного інвестування
Інформація про послугу
У разі виникнення підстав для внесення змін до регламенту спільного інвестування необхідно звернутися до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку із заявою та пакетом документів для реєстрації змін.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про реєстрацію змін до регламенту корпоративного фонду (додаток 8 до Положення №1047 від 18.06.2013, затвердженого колегіальним Рішенням НКЦПФР), або заява про реєстрацію змін до регламенту корпоративного фонду та заміну Свідоцтва про внесення інституту спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (додаток 9 до Положення №1047)
Оригінал (копія) протоколу (витягу з протоколу) наглядової ради корпоративного фонду, який містить рішення про затвердження змін до регламенту корпоративного фонду із зазначенням причин внесення змін, засвідчений(у) підписом головуючого на засіданні наглядової ради, або рішення одноосібного учасника корпоративного фонду щодо затвердження змін до регламенту із зазначенням причин внесення змін, засвідчене підписом учасника (уповноваженої особи учасника - юридичної особи) та нотаріально
Зміни до регламенту, затверджені наглядовою радою корпоративного фонду, засвідчені підписом уповноваженої особи корпоративного фонду (у двох примірниках)
Оригінал платіжного доручення (копія платіжного доручення, засвідчена підписом уповноваженої особи компанії з управління активами) із зазначенням найменування корпоративного фонду, що підтверджує здійснення оплати за реєстрацію змін до регламенту корпоративного фонду, з відміткою банку про його прийняття
Копія змін до статуту корпоративного фонду, засвідчена підписом уповноваженої особи корпоративного фонду (у разі якщо зміни до регламенту пов'язані зі змінами до статуту корпоративного фонду)
Оригінал Свідоцтва (у разі його заміни)
Умови і випадки надання

Для реєстрації змін до регламенту пайового інвестиційного фонду (далі – пайовий фонд) компанія з управління активами протягом 7 робочих днів з дня їх затвердження уповноваженим органом компанії з управління активами подає до НКЦПФР такі документи:

1) заяву про реєстрацію змін до регламенту пайового фонду (додаток 11 до Положення №1047 від 18.06.2013, затвердженого колегіальним Рішенням НКЦПФР), або заяву про реєстрацію змін до регламенту пайового фонду та заміну Свідоцтва (додаток 12 до Положення 1047);

2) оригінал (копію) протоколу (витяг з протоколу) уповноваженого органу компанії з управління активами про затвердження змін до регламенту із зазначенням причин внесення змін;

3) зміни до регламенту (у двох примірниках), затверджені рішенням уповноваженого органу компанії з управління активами, засвідчені підписом уповноваженої особи компанії з управління активами;

4) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами) платіжного доручення із зазначенням найменування пайового фонду, що підтверджує здійснення оплати за реєстрацію змін до регламенту пайового фонду з відміткою банку про його прийняття;

5) оригінал Свідоцтва (у разі його заміни).

6) Документи, які подаються до НКЦПФР на 2-х і більше аркушах, повинні бути обов'язково прошиті, пронумеровані та скріплені підписом уповноваженої особи.

Документи, необхідні для надання адміністративних послуг, надсилаються поштою на адресу НКЦПФР: 01010, м. Київ, вул. Князів Острозьких, 8, корпус 30 або подаються до скриньки НКЦПФР.

Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://bit.ly/3Bdxa6u

Результат та способи отримання результату
Зареєстровані зміни до регламенту ІСІ
Свідоцтво (у разі заміни Свідоцтва)
Повідомлення про відмову в реєстрації
Повідомлення про залишення заяви без розгляду
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
7000,00 UAH
Строк надання
30 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Наявність у поданих документах недостовірної інформації
Наявність у документах, які подаються для реєстрації регламенту або внесення змін до нього, взаємовиключної інформації
Порушення порядку створення інституту спільного інвестування
Невідповідність поданих документів вимогам законодавства
Відсутність документів, подання яких передбачено законодавством
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Який термін розгляду пакету документів поданий для реєстрації змін до регламенту інституту спільного інвестування?
Розгляд заяви та всіх необхідних документів, що надані до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для реєстрації змін до регламенту інституту спільного інвестування, здійснюється протягом 30 робочих днів з дати їх подання. За письмовою заявою заявника строк розгляду документів подовжується, але не більше ніж на 15 робочих днів з дати подання такої заяви.
Яким чином вносяться зміни до регламенту інституту спільного інвестування після реєстрації проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування?
У разі внесення змін до регламенту після реєстрації проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування зміни до регламенту реєструються одночасно з реєстрацією змін до проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування. При цьому окремий пакет документів для реєстрації змін до регламенту не подається.