Виключення відомостей з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування

Ідентифікатор послуги
00696
Строк
15 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Виключення відомостей про інститут спільного інвестування з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування
Інформація про послугу
У разі прийняття рішення про усунення корпоративного інвестиційного фонду, потрібно вилучити інформацію про нього з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування. Для цього ліквідаційна комісія повинна подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву та відповідний перелік документів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про виключення відомостей про Фонд з Реєстру
Оригінал (дублікат) свідоцтва про включення відомостей про фонд до Реєстру
Оригінал(и) (дублікат(и)) тексту регламенту фонду та змін до нього
Засвідчені підписом голови ліквідаційної комісії копії документів банківських(ої) установ(и), що підтверджують закриття рахунків, які були відкриті з метою обслуговування діяльності корпоративного інвестиційного фонду
Умови і випадки надання

Для виключення відомостей про корпоративний інвестиційний фонд (далі - корпоративний фонд) з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування  ліквідаційна комісія подає до НКЦПФР такі документи:

1) заяву про виключення відомостей про Фонд з Реєстру, підписану головою ліквідаційної комісії Фонду (додаток 4 до Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 19.11.2013 № 2606, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за № 2133/24665 (із змінами));

2) оригінал (дублікат) свідоцтва про включення відомостей про корпоративний фонд до Реєстру. У разі втрати зазначеного оригіналу подається копія публікації про його втрату;

3) оригінал(и) (дублікат(и)) тексту регламенту корпоративного фонду та змін до нього. У разі втрати зазначеного(их) оригіналу(ів) подається(ються) копія(ї) відповідної(их) публікації(й) про його (їх) втрату;

4) засвідчені підписом голови ліквідаційної комісії копії документів банківських(ої) установ(и), що підтверджують закриття рахунків, які були відкриті з метою обслуговування діяльності корпоративного інвестиційного фонду.


Для виключення відомостей про пайовий інвестиційний фонд (далі – пайовий фонд) з Реєстру ліквідаційна комісія або уповноважений орган компанії з управління активами (далі -КУА) подає до НКЦПФР такі документи:

1) заяву про виключення відомостей про Фонд з Реєстру, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії або уповноваженої особи КУА (додаток 4 до Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 19.11.2013 № 2605, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за

№ 2128/24660 (із змінами));

2) оригінал (дублікат) свідоцтва про включення відомостей про пайовий фонд до Реєстру. У разі втрати зазначеного оригіналу подається копія публікації про його втрату;

3) оригінал(и) (дублікат(и)) тексту регламенту пайового фонду та змін до нього. У разі втрати зазначеного(их) оригіналу(ів) подається(ються) копія(ї) відповідної(их) публікації(й) про його (їх) втрату;

4) засвідчені підписом уповноваженої особи КУА копії документів банку(ів), що підтверджують закриття рахунків, які були відкриті КУА з метою обслуговування діяльності з управління активами пайового інвестиційного фонду.


Документи подаються до НКЦПФР із супровідним листом. Документи, що містять два і більше аркуші, повинні бути прошиті, пронумеровані та скріплені підписом уповноваженої особи.


Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://bit.ly/3Bqmrps

Результат та способи отримання результату
Розпорядження НКЦПФР про виключення відомостей про ІСІ з Реєстру
Повідомлення про відмову у виключенні відомостей про ІСІ з Реєстру
Повідомлення про залишення заяви без розгляду
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
15 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Невідповідність інформації, що міститься в поданих документах, вимогам, передбаченим пунктом 1 розділу V Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.11.2013 № 2606, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за № 2133/24665
Надання недостовірної інформації в документах
Невідповідність поданих документів вимогам, передбаченим пунктом 1 розділу V Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.11.2013 № 2606
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

1. Який термін розгляду пакету документів, поданий для виключення відомостей про інститут спільного інвестування з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування?
Розгляд заяви та всіх необхідних документів, що надані до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для виключення відомостей про інститут спільного інвестування з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, та повідомлення заявника про результати розгляду здійснюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати надходження заяви та документів.
Що є результатом розгляду пакету документів, поданого заявником для виключення відомостей про інститут спільного інвестування з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування?
У разі відповідності поданих документів вимогам законодавства уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку виносить розпорядження про виключення відомостей про інститут спільного інвестування з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування та у письмовій формі повідомляє заявника щодо винесення такого розпорядження. При цьому розпорядження про виключення відомостей про інститут спільного інвестування з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування передається особисто уповноваженій особі ліквідаційної комісії, про що робиться відповідний запис. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку протягом п’яти робочих днів з дати винесення розпорядження про виключення відомостей про інститут спільного інвестування з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування розміщує в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію щодо виключення відомостей про інститут спільного інвестування з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.