Скасування реєстрації випуску цінних паперів (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування)

Ідентифікатор послуги
00823
Строк
15 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Скасування реєстрації випуску цінних паперів (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування)
Інформація про послугу
У разі виникнення підстав для скасування випуску цінних паперів (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування) емітенту необхідно подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву про скасування та пакетом документів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою.
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Довідка про письмове повідомлення виконавчим органом товариства відповідного суб'єкта управління об'єктами державної власності про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення щодо затвердження ліквідаційного балансу, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави);
Довідка про повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про затвердження ліквідаційного балансу, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) товариства (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);
Копія затвердженого ліквідаційного балансу товариства, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) товариства/копії ліквідаційного балансу та звіту ліквідатора, схваленого комітетом кредиторів, разом з протоколом комітету кредиторів, власником майна (органом, уповноваженим управляти майном) боржника (для державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків), засвідчені підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) товариства (у разі прийняття постанови господарського суду про визнання акціонерного товариства банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури);
Копія рішення про затвердження ліквідаційного балансу товариства, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) (крім випадку прийняття постанови господарського суду про визнання акціонерного товариства банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури);
Оригінали свідоцтв про реєстрацію випуску акцій (у разі існування свідоцтв в паперовій формі).
Оригінал (оригінали) тимчасового свідоцтва (тимчасових свідоцтв) про реєстрацію випуску акцій (у разі існування тимчасового свідоцтва (тимчасових свідоцтв) в паперовій формі) (подається у разі затвердження результатів емісії акцій уповноваженим органом банку, але неможливості здійснити державну реєстрацію змін до статуту у зв'язку з прийняттям постанови Правління Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку);
Умови і випадки надання

Протягом десяти робочих днів з дати затвердження передавального акта комісія з припинення подає до реєструвального органу такі документи для скасування реєстрації випуску акцій:

заяву про скасування реєстрації випусків акцій;

копію рішення про затвердження передавального акта, що засвідчується підписом голови комісії з припинення товариства.

копію затвердженого передавального акта, засвідчену підписом голови комісії з припинення товариства та оформлену відповідно до вимог законодавства;

довідку про повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про затвердження передавального акта, засвідчену підписом голови комісії з припинення товариства (додаток 47 до Положення 98) (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);

довідку про повідомлення кредиторів щодо прийнятого рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення згідно з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства", із зазначенням інформації щодо розміщення прийнятого рішення згідно з вимогами законодавства, засвідчену підписом голови комісії з припинення товариства;

статут акціонерного товариства, що припиняється шляхом перетворення, у чинній редакції;

копію рішення засновників (учасників) створюваного товариства-правонаступника про затвердження його установчих документів, обрання (призначення) органів управління відповідно до вимог законодавства, затвердження розподілу часток між засновниками (учасниками) створюваного товариства-правонаступника, що містить інформацію про особу (осіб), уповноважену(их) на підписання таких установчих документів, засвідчену підписом голови комісії з припинення акціонерного товариства, що припиняється;

засвідчену підписом голови комісії з припинення товариства, що припиняється, або нотаріально копію затверджених установчих документів створюваного товариства-правонаступника, підписаних:

копії переліків власників іменних цінних паперів (при бездокументарній формі існування акцій), засвідчені підписом голови комісії з припинення товариства, що припиняється, або нотаріально, складених станом на:

дату здійснення безумовної операції щодо обмеження здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями цього випуску;

24 годину за три робочих дні до дня прийняття рішення про затвердження передавального акта,

або копію реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі існування акцій) акціонерного товариства, що припиняється (припинилось) шляхом перетворення, станом на дату закриття реєстру, засвідчену підписом голови комісії з припинення товариства, що припиняється, або нотаріально;

 оригінали свідоцтв про реєстрацію випуску акцій акціонерного товариства, що припиняється шляхом перетворення (у разі існування свідоцтв в паперовій формі);

довідку про отримання письмового волевиявлення всіх акціонерів товариства щодо їх згоди отримати статус повного учасника або вкладника командитного товариства, засвідчену підписом голови комісії з припинення товариства, та відповідні підтвердні документи.

Протягом десяти робочих днів з дати затвердження передавального акта комісія з припинення подає до реєструвального органу такі документи для скасування реєстрації випуску акцій:

заяву про скасування реєстрації випусків акцій;

копію рішення акціонера товариства, що припиняється, про затвердження передавального акта, засвідчену підписом голови комісії з припинення товариства.

копію рішення акціонера товариства, що припиняється, про затвердження договору про приєднання, що засвідчується підписом голови комісії з припинення товариства;

копію рішення уповноваженого органу товариства, до якого здійснюється приєднання, про затвердження передавального акта, що засвідчується підписом керівника товариства, до якого здійснюється приєднання;

копію рішення уповноваженого органу товариства, до якого здійснюється приєднання, про затвердження договору про приєднання, що засвідчується підписом керівника товариства, до якого здійснюється приєднання;

копію затвердженого передавального акта, засвідчену підписом голови комісії з припинення товариства;

статут акціонерного товариства, що припиняється шляхом перетворення, у чинній редакції;

довідку про повідомлення кредиторів щодо прийнятого рішення про припинення акціонерного товариства шляхом приєднання згідно з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" із зазначенням інформації щодо розміщення згідно з вимогами законодавства засвідчену підписом голови комісії з припинення товариства;

оригінали свідоцтв про реєстрацію випуску акцій акціонерного товариства, що припиняється шляхом приєднання (у разі існування свідоцтв в паперовій формі).

У випадку прийняття рішення про відмову від розміщення облігацій для скасування реєстрації випуску облігацій емітент не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати початку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій, визначеної у проспекті емісії облігацій, має подати до реєструвального органу такі документи:

заяву про скасування реєстрації випуску облігацій у зв'язку з відмовою від розміщення облігацій;

оригінал рішення про відмову від розміщення облігацій, прийнятого уповноваженим органом емітента;

оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.

Для скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, обіг яких зупинено, емітент подає до реєструвального органу такі документи:

заяву про скасування реєстрації випуску (серії) облігацій;

копію довідки про стан рахунку в цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу всіх облігацій одного випуску (серії) на дату здійснення Центральним депозитарієм безумовної операції щодо обмеження здійснення операцій в системі депозитарного обліку з облігаціями цього випуску (серії);

оригінал (оригінали) свідоцтва про реєстрацію випуску (серії) облігацій.

Для скасування реєстрації випуску акцій, відповідно до вимог Положення 98, подання до НКЦПФР заявником документів, передбачених Положенням 98 здійснюється в електронній формі офіційним каналом зв'язку з урахуванням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Заявник подає до НКЦПФР документи, перелік яких визначений Положенням 98, з використанням засобу електронної пошти, адресу якої зазначено у заяві, поданої до НКЦПФР.

У пакеті документів, подання яких передбачено цим Положенням до НКЦПФР, кожний документ має бути окремим файлом у форматі Portable Document Format / A (формат специфікації PDF 1.4 ISO 19005- 1:2005) (далі - PDF/A) із застосуванням електронного підпису уповноваженої особи заявника, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, на кожному окремому електронному документі.

Подання заявником до НКЦПФР документів, створених заявником або не заявником в електронній формі, здійснюється із застосуванням електронного підпису уповноваженої особи заявника, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа. Подання заявником до НКЦПФР документів створених заявником або не заявником як електронна копія паперового документа (фотокопія) здійснюється із застосуванням електронного підпису уповноваженої особи заявника, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

Електронна адреса: admittance@nssmc.gov.ua

Для скасування реєстрації випуску цінних паперів, відповідно до Положень, зазначених в п. 7 (крім Положення 98) цієї Інформаційної картки Суб’єкт звернення надсилає документи поштою або подає їх особисто до центрального апарату НКЦПФР.

Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/admin_services/admnstrativna-posluga-z-skasuvannya-restrats-vipusku-tsnnih-paperv/


Результат та способи отримання результату
Розпорядження НКЦПФР про скасування реєстрації випуску цінних паперів
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) або електронною поштою.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
15 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Внесення недостовірних відомостей до документів, подання яких передбачено Порядком здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання
Невідповідності поданих документів вимогам Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання
Порушення встановленого законодавством порядку припинення акціонерного товариства
наявність розбіжностей між різними положеннями поданих документів, недостовірності та/або неповноти інформації у поданих документах
Виявлення порушення порядку скликання та/або проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про припинення акціонерного товариства або рішення про затвердження ліквідаційного балансу чи передавального акта;
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Де знайти перелік документів, які необхідно подати для скасування реєстрації випусків цінних паперів?
Залежно від виду цінних паперів: Для скасування реєстрації впуску акцій у Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 №737 Для скасування реєстрації випуску облігацій у Положенні про порядок здійснення емісій облігацій підприємств та їх обігу, затвердженого рішенням НКЦПФР від 21 червня 2018 року №425 та Положенні про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням НКЦПФР від 27 грудня 2013 №2998 Для скасування реєстрації випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю у Положенні про порядок здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та їх обігу затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.07.2020 р. №393 Зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2020 р. за №885/35168 Для скасування реєстрації випуску облігацій внутрішніх місцевих позик у Положенні про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, затвердженого рішенням НКЦПФР від 14 червня 2014 року № 391 Для скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій у Положенні про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій, затверджене рішенням НКЦПФР від 28 серпня 2014 року № 1118 Для скасування реєстрації випуску облігацій міжнародних фінансових організацій у Положенні про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу затвердженого рішенням НКЦПФР від 27 грудня 2019 року № 801 Для скасування реєстрації випуску опціонних сертифікатів у Положенні про порядок здійснення емісії опціонних сертифікатів та їх обігу затвердженого рішенням НКЦПФР від 09 вересня 2021 року №750

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків Пункт1 частина 2 статті 7 Рішення колегіального органу від 09.03.2013 №520 Порядок здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання Пункт 14 Розділ ІІІ Рішення колегіального органу від 27.12.2013 №2998 Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу Пункт 2 Глава 4 Розділ ІІІ; Пункт 2-3 Глава 6 Розділ ІІІ; Пункт 5 Глава 3 Розділ ІV; Пункт 6 Глава 4 Розділ ІV; Пункт 1 Глава 2 Розділ V Рішення колегіального органу від 21.06.2018 №425 Положення про порядок здійснення емісій облігацій підприємств та їх обігу Пункт 2 Глава 3 Розділ ІІІ; Пункт 2-3 Глава 6 Розділ ІІІ; Пункт 1 Глава 7 Розділ ІІІ; Пункт 1 Глава 2 Розділ V; Рішення колегіального органу від 23.07.2020 №393 Положення про порядок здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та їх обігу Розділ ІІІ Глава 3 Пункт 2; Розділ ІІІ Глава 7 Пункт 1; Розділ ІV Глава 1 Пункт Рішення колегіального органу від 28.08.2014 №1118 Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних обліПоложення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігаційгацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій Пункт 2 Глава 3 Розділ ІІ; Пункт 2-3 Глава 5 Розділ ІІ; Пункт 5 Глава 3 Розділ V; Рішення колегіального органу від 27.12.2019 №801 Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу Пункт 2 Глава 7 Розділ ІІІ ; Пункт 1 Глава 10 Розділ ІІІ ; Пункт 3 Глава 3 Розділ ІV; Рішення колегіального органу від 29.04.2014 №578 Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу Пункт 22 Глава 1 Розділ ІІІ; Пункт 2 Глава 3 Розділ V; Пункт 5 Глава 3 Розділ V; Рішення колегіального органу від 23.03.2017 №209 Положення про порядок реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії Пункт 3 Розділ ІІІ Рішення колегіального органу від 10.02.2022 №98 «Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій» Пункт 2