Скасування реєстрації випуску цінних паперів (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування)

Ідентифікатор послуги
00823
Строк
15 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Скасування реєстрації випуску цінних паперів (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування)
Інформація про послугу
У разі виникнення підстав для скасування випуску цінних паперів (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування) емітенту необхідно подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву про скасування та пакетом документів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha-diialnist/informatsiini-tekhnolohii/#tab-5.
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Довідка про персональне повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про затвердження ліквідаційного балансу, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);
Довідка про письмове повідомлення виконавчим органом товариства відповідного суб'єкта управління об'єктами державної власності про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення щодо затвердження ліквідаційного балансу, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) та печаткою товариства (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави);
Копія затвердженого ліквідаційного балансу товариства, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) і печаткою товариства / копії ліквідаційного балансу та звіту ліквідатора, схваленого комітетом кредиторів, власником майна (органом, уповноваженим управляти майном) боржника (для державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків), засвідчені підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) і печаткою товариства (у разі прийняття постанови господарського суду про визнання акціонерного товариства банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури);
Копія опублікованого згідно з вимогами законодавства повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення щодо затвердження ліквідаційного балансу, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) та печаткою товариства (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);
Копія рішення про затвердження ліквідаційного балансу товариства, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) і печаткою товариства (крім випадку прийняття постанови господарського суду про визнання акціонерного товариства банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури), при цьому;
Оригінал (оригінали) тимчасового свідоцтва (тимчасових свідоцтв) про реєстрацію випуску акцій (подається у разі затвердження результатів розміщення акцій уповноваженим органом банку, але неможливості здійснити державну реєстрацію змін до статуту у зв'язку з прийняттям постанови Правління Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку); оригінали свідоцтв про реєстрацію випуску акцій.
Умови і випадки надання

Протягом десяти робочих днів з дати затвердження передавального акта у разі перетворення комісія з припинення подає до реєструвального органу такі документи для скасування реєстрації випуску акцій:

заяву про скасування реєстрації випусків акцій (додаток 1);

копію рішення про затвердження передавального акта, що засвідчується підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства, при цьому;

копію затвердженого передавального акта, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства;

копію опублікованого згідно з вимогами законодавства повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про затвердження передавального акта, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);

довідку про персональне повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про затвердження передавального акта, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);

довідку про повідомлення кредиторів щодо прийнятого рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення згідно з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" із зазначенням номера та дати офіційного друкованого видання реєструвального органу, в якому було опубліковано повідомлення про ухвалене рішення, засвідчену підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства;

копію статуту акціонерного товариства, що припиняється шляхом перетворення, у чинній редакції, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства або нотаріально;

копію рішення засновників (учасників) створюваного товариства-правонаступника про затвердження його установчих документів і обрання (призначення) органів управління відповідно до вимог законодавства, що містить інформацію про особу (осіб), уповноважену(их) на підписання таких установчих документів, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою акціонерного товариства, що припиняється;

засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства, що припиняється, або нотаріально копію затверджених установчих документів створюваного товариства-правонаступника;

копії реєстрів власників іменних цінних паперів (при бездокументарній формі існування акцій), засвідчені підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства, що припиняється, або нотаріально, складених станом на:

дату здійснення безумовної операції щодо обмеження здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями цього випуску;

24 годину за три робочих дні до дня прийняття рішення про затвердження передавального акта,

або копію реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі існування акцій) акціонерного товариства, що припиняється (припинилось) шляхом перетворення, станом на дату закриття реєстру, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства, що припиняється, або нотаріально;

оригінали свідоцтв про реєстрацію випуску акцій акціонерного товариства, що припиняється шляхом перетворення;

довідку про отримання письмового волевиявлення всіх акціонерів товариства щодо їх згоди отримати статус повного учасника або вкладника командитного товариства, засвідчену підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства, та відповідні підтвердні документи:

рішення уповноваженого органу акціонера - юридичної особи про надання згоди отримати статус повного учасника або вкладника командитного товариства або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника та печаткою юридичної особи або нотаріально;

заяву акціонера - фізичної особи про надання згоди отримати статус повного учасника або вкладника командитного товариства, засвідчену нотаріально, або її нотаріально засвідчену копію.

Протягом десяти робочих днів з дати затвердження передавального акта у разі приєднання акціонерного товариства, що припиняється шляхом приєднання, власником яких є товариство, до якого здійснюється приєднання, або інше товариство, що приєднується, комісія з припинення подає до реєструвального органу такі документи для скасування реєстрації випуску акцій:

заяву про скасування реєстрації випусків акцій (додаток 1) ;

копію рішення акціонера товариства, що припиняється, про затвердження передавального акта, засвідчену підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства.

копію рішення акціонера товариства, що припиняється, про затвердження договору про приєднання, що засвідчується підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства;

копію рішення уповноваженого органу товариства, до якого здійснюється приєднання, про затвердження передавального акта, що засвідчується підписом керівника і печаткою товариства, до якого здійснюється приєднання;

копію рішення уповноваженого органу товариства, до якого здійснюється приєднання, про затвердження договору про приєднання, що засвідчується підписом керівника і печаткою товариства, до якого здійснюється приєднання;

копію затвердженого передавального акта, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства;

копію статуту акціонерного товариства, що припиняється шляхом перетворення, у чинній редакції, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства або нотаріально;

довідку про повідомлення кредиторів щодо прийнятого рішення про припинення акціонерного товариства шляхом приєднання згідно з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" із зазначенням номера та дати офіційного друкованого видання реєструвального органу, в якому було опубліковано повідомлення про ухвалене рішення, засвідчену підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства;

оригінали свідоцтв про реєстрацію випуску акцій акціонерного товариства, що припиняється шляхом приєднання.

У випадку прийняття рішення про відмову від розміщення облігацій для скасування реєстрації випуску облігацій емітент не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати початку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій, визначеної у проспекті емісії облігацій, має подати до реєструвального органу такі документи:

заяву про скасування реєстрації випуску облігацій у зв'язку з відмовою від розміщення облігацій (додаток 2);

оригінал рішення про відмову від розміщення облігацій, прийнятого уповноваженим органом емітента;

оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.

Для скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, обіг яких зупинено, емітент подає до реєструвального органу такі документи:

заяву про скасування реєстрації випуску (серії) облігацій (додаток 3);

копію довідки про стан рахунку в цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу всіх облігацій одного випуску (серії) на дату здійснення Центральним депозитарієм безумовної операції щодо обмеження здійснення операцій в системі депозитарного обліку з облігаціями цього випуску (серії);

оригінал (оригінали) свідоцтва про реєстрацію випуску (серії) облігацій.

2.3 Емітент у 15-денний строк з дня затвердження результатів конвертації облігацій подає такі документи, необхідні для скасування реєстрації випуску (серії) облігацій та отримання свідоцтва про реєстрацію нового випуску (серії) облігацій:

заяву про скасування реєстрації випуску (серії) облігацій (додаток 3);

копію реєстру власників відповідного випуску (серії) облігацій, складеного на дату здійснення безумовної операції щодо обмеження здійснення операцій в системі депозитарного обліку з облігаціями цього випуску (серії);

копію реєстру власників іменних цінних паперів, складеного на дату затвердження результатів конвертації облігацій, та письмові заяви (повідомлення) власників облігацій відповідного випуску (серії) про згоду на проведення конвертації (у разі якщо власником облігацій є фізична особа, заява про згоду на проведення конвертації облігацій засвідчується в нотаріальному порядку);

документ, що підтверджує ринкову вартість облігацій, визначену відповідно до законодавства станом на день, що передує першому дню надсилання власникам повідомлення про проведення конвертації облігацій;

нотаріально засвідчені копії договорів, що підтверджують відповідне забезпечення, та фінансову звітність поручителя, гаранта чи страховика за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій (подаються у разі прийняття рішення про розміщення забезпечених облігацій);

копії правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями.

копію дозволу на будівництво (копію рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта);

копію дозволу на виконання будівельних робіт;

копії договору підряду, укладеного між замовником і підрядником, та інших документів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити, претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду (договірна документація) (надаються у разі, якщо для будівництва об'єкта емітент залучає підрядника);

копію рішення про затвердження проектної документації;

копію ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);

копії договору про пайову участь в проектуванні та будівництві об'єкта житлового будівництва, інвестиційного договору, договору про співробітництво, договору поруки тощо (надаються у разі укладання таких договорів);

копію рішення уповноваженого органу емітента про затвердження результатів конвертації облігацій, засвідченого підписом керівника та печаткою емітента;

оригінал свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску (серії) облігацій.

Якщо у строк, встановлений для розрахунків з кредиторами, усі облігації емітента, який припиняється шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення, будуть погашені, при цьому для скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій комісія з припинення емітента протягом 10 робочих днів з дати затвердження передавального акта або розподільчого балансу подає до реєструвального органу такі документи:

заяву про скасування реєстрації випуску (серії) облігацій (додаток 3);

копію рішення про затвердження передавального акта / розподільчого балансу, що засвідчується підписом голови комісії з припинення та печаткою емітента;

копію передавального акта, якщо припинення здійснюється в результаті злиття, приєднання або перетворення, або копію розподільчого балансу, якщо припинення здійснюється в результаті поділу, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою емітента;

звіт про дострокове погашення облігацій;

оригінал (оригінали) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (серії) облігацій;

Для скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій комісія з припинення емітента протягом 10 робочих днів з дати затвердження ліквідаційного балансу / схвалення звіту ліквідатора комітетом кредиторів (у разі прийняття постанови господарського суду про визнання емітента облігацій банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури) подає до реєструвального органу такі документи:

заяву про скасування реєстрації випуску (серії) облігацій (додаток 3);

копію рішення про затвердження ліквідаційного балансу емітента облігацій, засвідчену підписом голови комісії з припинення і печаткою емітента (крім випадку прийняття постанови господарського суду про визнання емітента облігацій банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури), при цьому;

звіт про наслідки погашення облігацій в одному примірнику, засвідчений підписом голови комісії з припинення та печаткою емітента, підписом керівника та печаткою аудитора (аудиторської фірми), підписом керівника та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів;

копію затвердженого ліквідаційного балансу емітента облігацій, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) і печаткою емітента / копії ліквідаційного балансу та звіту ліквідатора, схваленого комітетом кредиторів, власником майна (органом, уповноваженим управляти майном) боржника (для державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків), засвідчені підписом голови комісії з припинення і печаткою емітента (у разі прийняття постанови господарського суду про визнання емітента облігацій банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури);

копію повідомлення про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо прийняття рішення про ліквідацію емітента облігацій, опублікованого в друкованих засобах масової інформації відповідно до вимог законодавства України, засвідчену підписом голови комісії з припинення і печаткою емітента;

довідку про укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів і оформлення глобального сертифіката (при бездокументарній формі існування облігацій) або довідку про наявність (відсутність) в Центральному депозитарії цінних паперів документів системи реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі існування облігацій), засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів;

довідку про наявність (відсутність) у емітента документів системи реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі існування облігацій), засвідчену підписом голови комісії з припинення і печаткою емітента;

оригінали свідоцтв про реєстрацію випуску облігацій.

Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/admin_services/admnstrativna-posluga-z-skasuvannya-restrats-vipusku-tsnnih-paperv/


Результат та способи отримання результату
Розпорядження НКЦПФР про скасування реєстрації випуску цінних паперів
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) або електронною поштою чи на сайті: https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha-diialnist/informatsiini-tekhnolohii/#tab-5.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
15 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Внесення недостовірних відомостей до документів, подання яких передбачено Порядком;
Невідповідності поданих документів вимогам Порядку;
Порушення встановленого законодавством порядку припинення акціонерного товариства;
наявність розбіжностей між різними положеннями поданих документів, недостовірності та/або неповноти інформації у поданих документах
Виявлення порушення порядку скликання та/або проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про припинення акціонерного товариства або рішення про затвердження ліквідаційного балансу чи передавального акта;
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Де знайти перелік документів, які необхідно подати для скасування реєстрації випусків цінних паперів?
Залежно від виду цінних паперів: Для скасування реєстрації впуску акцій у Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 №737 Для скасування реєстрації випуску облігацій у Положенні про порядок здійснення емісій облігацій підприємств та їх обігу, затвердженого рішенням НКЦПФР від 21 червня 2018 року №425 та Положенні про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням НКЦПФР від 27 грудня 2013 №2998 Для скасування реєстрації випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю у Положенні про порядок здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та їх обігу затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.07.2020 р. №393 Зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2020 р. за №885/35168 Для скасування реєстрації випуску облігацій внутрішніх місцевих позик у Положенні про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, затвердженого рішенням НКЦПФР від 14 червня 2014 року № 391 Для скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій у Положенні про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій, затверджене рішенням НКЦПФР від 28 серпня 2014 року № 1118 Для скасування реєстрації випуску облігацій міжнародних фінансових організацій у Положенні про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу затвердженого рішенням НКЦПФР від 27 грудня 2019 року № 801 Для скасування реєстрації випуску опціонних сертифікатів у Положенні про порядок здійснення емісії опціонних сертифікатів та їх обігу затвердженого рішенням НКЦПФР від 09 вересня 2021 року №750

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків Пункт1 частина 2 статті 7 Рішення колегіального органу від 23.04.2013 №737 Положення про Порядок скасування реєстрації випусків акцій Пункт 3 Розділ ІІ; Пункт 3 Розділ ІІІ; Пункт 4 Розділ ІV Рішення колегіального органу від 09.03.2013 №520 Порядок здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання Пункт 14 Розділ ІІІ Рішення колегіального органу від 27.12.2013 №2998 Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу Пункт 2 Глава 4 Розділ ІІІ; Пункт 2-3 Глава 6 Розділ ІІІ; Пункт 5 Глава 3 Розділ ІV; Пункт 6 Глава 4 Розділ ІV; Пункт 1 Глава 2 Розділ V Рішення колегіального органу від 21.06.2018 №425 Положення про порядок здійснення емісій облігацій підприємств та їх обігу Пункт 2 Глава 3 Розділ ІІІ; Пункт 2-3 Глава 6 Розділ ІІІ; Пункт 1 Глава 7 Розділ ІІІ; Пункт 1 Глава 2 Розділ V; Рішення колегіального органу від 23.07.2020 №393 Положення про порядок здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та їх обігу Розділ ІІІ Глава 3 Пункт 2; Розділ ІІІ Глава 7 Пункт 1; Розділ ІV Глава 1 Пункт Рішення колегіального органу від 14.06.2014 №391 Положення про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу Пункт 2 Глава 3 Розділ ІІІ; Пункт 1 Глава 6 Розділ ІІІ; Пункт 5 Глава 3 Розділ V; Рішення колегіального органу від 28.08.2014 №1118 Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних обліПоложення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігаційгацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій Пункт 2 Глава 3 Розділ ІІ; Пункт 2-3 Глава 5 Розділ ІІ; Пункт 5 Глава 3 Розділ V; Рішення колегіального органу від 27.12.2019 №801 Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу Пункт 2 Глава 7 Розділ ІІІ ; Пункт 1 Глава 10 Розділ ІІІ ; Пункт 3 Глава 3 Розділ ІV; Рішення колегіального органу від 29.04.2014 №578 Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу Пункт 22 Глава 1 Розділ ІІІ; Пункт 2 Глава 3 Розділ V; Пункт 5 Глава 3 Розділ V; Рішення колегіального органу від 21.06.2018 №426 Положення про порядок реєстрації випуску акцій при збільшенні (зменшенні) статутного капіталу акціонерного товариства Пункт 7 Глава 2 Розділ ІІ Рішення колегіального органу від 23.03.2017 №209 Положення про порядок реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії Пункт 3 Розділ ІІІ Рішення колегіального органу від 09.09.2021 №750 Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії опціонних сертифікатів та їх обігу пункт 2 Глава 3 Розділ ІІІ;