Зупинення обігу цінних паперів (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування)

Ідентифікатор послуги
00821
Строк
15 днів (робочі)
Повна назва
Зупинення обігу цінних паперів (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування)
Інформація про послугу
У разі виникнення необхідності зупинення обігу цінних паперів (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування) юридична особа повинна звернутись до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку із заявою та необхідними документами залежно від підстави звернення.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою.
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про зупинення обігу акцій;
Копія рішення про ліквідацію акціонерного товариства і призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора), засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора);
Довідка про повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про ліквідацію товариства, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) товариства, (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);
Довідка про письмове повідомлення виконавчим органом товариства відповідного суб'єкта управління об'єктами державної власності про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про ліквідацію товариства, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатором) (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави);
Довідка про повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, засвідчену підписом голови комісії з припинення товариства, (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);
Копії свідоцтв про реєстрацію попередніх випусків акцій, засвідчені підписом голови комісії з припинення товариства.
Копія переліку власників іменних цінних паперів, засвідчену підписом голови комісії з припинення товариства, що припиняється, або нотаріально, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня прийняття рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення і призначення комісії з припинення;
Копія рішення акціонера товариства, що припиняється, про припинення акціонерного товариства шляхом приєднання і призначення комісії з припинення, засвідчену підписом голови комісії з припинення товариства;
Копія рішення акціонерного товариства - власника 100 відсотків акцій товариства, що припиняється, про припинення акціонерного товариства шляхом приєднання і призначення комісії з припинення, засвідчену підписом голови комісії з припинення товариства - власника 100 відсотків акцій товариства, що припиняється (подається у разі, якщо 100 відсотків простих акцій товариства, що припиняється, належать іншому акціонерному товариству, що приєднується);
Копія рішення акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання, про приєднання іншого(их) акціонерного(их) товариства (товариств), засвідчену підписом керівника товариства, до якого здійснюється приєднання;
Копія рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення і призначення комісії з припинення, засвідчену підписом голови комісії з припинення;
Умови і випадки надання

Зупинення обігу облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій:

Протягом 20 робочих днів з дня прийняття рішення про внесення змін до проспекту емісії реєструвальному органу емітентом для зупинення обігу облігацій подаються такі документи:

заява про зупинення обігу облігацій;

копії рішення уповноваженого органу емітента про продовження визначених проспектом емісії строків обігу та погашення облігацій, засвідченої підписом керівника та печаткою емітента або в нотаріальному порядку;

копії рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін до проспекту емісії, засвідченої підписом керівника та печаткою емітента або в нотаріальному порядку.

У разі якщо до настання строків погашення облігацій емітент здійснив викуп всіх облігацій одного випуску (серії) та прийняв рішення про анулювання викуплених облігацій, протягом 15 календарних днів з дати прийняття такого рішення емітент подає до реєструвального органу такі документи для зупинення обігу облігацій:

заява про зупинення обігу облігацій;

копія(ї) рішення (рішень) уповноваженого органу емітента облігацій підприємств про викуп облігацій (подається у разі прийняття такого рішення відповідно до умов проспекту емісії).

копія довідки про стан рахунку в цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу всіх облігацій одного випуску (серії) на дату прийняття рішення про анулювання викуплених облігацій;

копія рішення уповноваженого органу емітента облігацій підприємств про анулювання викуплених облігацій, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства.

Емітент не пізніш як протягом 60 днів після прийняття рішення про проведення конвертації органом емітента, уповноваженим приймати відповідне рішення, подає до реєструвального органу такі документи, необхідні для зупинення обігу облігацій та реєстрації нового випуску (серії) облігацій:

заява про зупинення обігу облігацій;

рішення уповноваженого органу емітента (або його (їх) копію(ї), засвідчену(і) в нотаріальному порядку).

У разі прийняття рішення про припинення юридичної особи - емітента облігацій уповноваженим органом (особою) емітента протягом 10 робочих днів з дати прийняття такого рішення комісія з припинення емітента / ліквідаційна комісія / ліквідатор (далі - комісія з припинення) має подати до реєструвального органу такі документи для зупинення обігу облігацій:

заява про зупинення обігу облігацій;

копія рішення уповноваженого органу (особи) емітента про припинення і призначення комісії з припинення, оформленого відповідно до законодавства, засвідчену підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства;

копія повідомлення про прийняття рішення щодо припинення юридичної особи, опублікованого у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації уповноваженого органу з питань державної реєстрації, засвідчену підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства;

довідка, яка містить перелік і результати попередніх випусків облігацій із зазначенням: реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій та органів, що видали відповідні свідоцтва, загальної номінальної суми випусків, строків обігу та результатів погашення кожного випуску;

копія(ї) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску(ів) облігацій, засвідчену(і) підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства;

довідка про укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів і оформлення глобального сертифіката, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів.

У разі прийняття постанови Правління Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку - емітента облігацій протягом 10 робочих днів з дати прийняття такого рішення комісія з припинення має подати до реєструвального органу такі документи для зупинення обігу облігацій:

заява про зупинення обігу облігацій;

копія постанови Правління Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, засвідчену підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства;

копія рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про призначення уповноваженої особи, яка виконує функції з ліквідації банку;

довідка, яка містить перелік і результати попередніх випусків облігацій із зазначенням: реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій та органів, що видали відповідні свідоцтва, загальної номінальної суми випусків, строків обігу та результатів погашення кожного випуску;

копія(ї) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску(ів) облігацій, засвідчену(і) підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства;

довідка про укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів і оформлення глобального сертифіката, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів.

Для зупинення обігу сертифікатів ФОН, емітент не пізніш як протягом 60 днів після прийняття рішення про проведення конвертації органом емітента, уповноваженим приймати відповідне рішення, подає до реєструвального органу документи, необхідні для зупинення обігу сертифікатів ФОН та реєстрації нового випуску сертифікатів ФОН, а саме:

1) заяву про зупинення обігу сертифікатів ФОН та реєстрацію нового випуску сертифікатів ФОН за формою згідно з

додатком 19 до Положення №393 від 23.07.2020, затвердженого Рішенням колегіального органу НКЦПФР;

2) рішення уповноваженого органу емітента (або його (їх) копію(ї)) про:

проведення конвертації сертифікатів ФОН;

емісію сертифікатів ФОН з метою проведення конвертації сертифікатів ФОН існуючого випуску;

визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів конвертації сертифікатів ФОН.

 3) копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито", засвідчену підписом керівника емітента.

Для зупинення обігу акцій, відповідно до вимог Положення №98 від 10.02.2022, затвердженого Рішенням колегіального  органу НКЦПФР, подання до НКЦПФР заявником документів, передбачених цим Положенням 98 здійснюється в електронній формі офіційним каналом зв'язку з урахуванням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Заявник подає до НКЦПФР документи, перелік яких визначений Положенням 98, з використанням засобу електронної пошти, адресу якої зазначено у заяві, поданої до НКЦПФР.

У пакеті документів, подання яких передбачено цим Положенням до НКЦПФР, кожний документ має бути окремим файлом у форматі Portable Document Format / A (формат специфікації PDF 1.4 ISO 19005- 1:2005) (далі - PDF/A) із застосуванням електронного підпису уповноваженої особи заявника, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, на кожному окремому електронному документі.

Подання заявником до НКЦПФР документів, створених заявником або не заявником в електронній формі, здійснюється із застосуванням електронного підпису уповноваженої особи заявника, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа. Подання заявником до НКЦПФР документів створених заявником або не заявником як електронна копія паперового документа (фотокопія) здійснюється із застосуванням електронного підпису уповноваженої особи заявника, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

Електронна адреса: admittance@nssmc.gov.ua

Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://bit.ly/33qGmIk

Результат та способи отримання результату
Розпорядження НКЦПФР про зупинення обігу цінних паперів
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) або електронною поштою.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
7000,00 UAH
Строк надання
15 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Невідповідність поданих документів вимогам Порядку
Виявлення порушення порядку скликання та/або проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про припинення акціонерного товариства або рішення про затвердження ліквідаційного балансу чи передавального акта
Внесення недостовірних відомостей до документів, подання яких передбачено Порядком
Порушення встановленого законодавством порядку припинення акціонерного товариства
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Де знайти перелік документів, які необхідно подати для зупинення обігу цінних паперів?
Залежно від виду цінних паперів: Для зупинення обігу акцій у Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 №737. Для зупинення обігу облігацій у Положенні про порядок здійснення емісій облігацій підприємств та їх обігу, затвердженого рішенням НКЦПФР від 21 червня 2018 року №425 та Положенні про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням НКЦПФР від 27 грудня 2013 №2998. Для зупинення обігу сертифікатів фонду операцій з нерухомістю у Положенні про порядок здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та їх обігу затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.07.2020 р. №393 Зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2020 р. за №885/35168. Для зупинення обігу іпотечних облігацій у Положенні про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2014 року за № 1143/25920 Для зупинення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик у Положенні про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 липня 2018 року за № 808/32260. Для зупинення обігу опціонних сертифікатів у Положенні про порядок здійснення емісії опціонних сертифікатів та їх обігу, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2021 №1399/37021.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" Пункт1 частина 2 статті 7 Рішення колегіального органу від 21.06.2018 №425 "Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу" Пункт 1 Глава 3 Розділу ІV Рішення колегіального органу від 09.03.2013 №520 "Порядок здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання" Пункт 14 Розділ ІІІ Рішення колегіального органу від 28.08.2014 №1118 "Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій" Пункт 1 Глава 3 Розділ ІІІ Рішення колегіального органу від 14.06.2014 №391 "Положення про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу" Пункт 1 Глава 3 Розділ V Рішення колегіального органу від 27.12.2019 №801 "Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу" Пункт 6 Глава 8 Розділ ІІІ; Пункт 1 Глава 3 Розділ ІV Рішення колегіального органу від 23.07.2020 №393 "Положення про порядок здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та їх обігу" Пункт 3 Глава 3 Розділ ІV Рішення колегіального органу від 27.12.2013 №2998 "Положення про здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу" Підп. 2) пункт 2 Глава 1 Розділ V; Підп. 1) пункт 2 Глава 1 Розділ V Рішення колегіального органу від 29.04.2014 №578 "Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу" Пункт 1 Глава 3 Розділ V; Рішення колегіального органу від 10.02.2022 №98 «Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій» Пункт 2 Рішення колегіального органу від 13.06.2022 №620 “Про затвердження Розмірів плати за реєстраційні дії щодо учасників ринків капіталу та інших осіб" Пункт 2