Скасування реєстрації випуску цінних паперів

Ідентифікатор послуги
00761
Строк
30 днів (календарні)
Повна назва
Скасування реєстрації випуску цінних паперів (щодо цінних паперів інститутів спільного інвестування, інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній)
Інформація про послугу
У разі ліквідації корпоративного інвестиційного фонду ліквідаційна комісія повинна звернутися до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для скасування реєстрації випуску акцій, проспекту емісії акцій, а також анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Довідка, яка свідчить про персональне повідомлення учасників щодо порядку розрахунків з учасниками, засвідчена підписом голови ліквідаційної комісії (у разі приватного розміщення акцій Фонду)
Оригінал (дублікат) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду
Оригінал(и) (дублікат(и)) проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду, змін до нього (них) або оригінал інформації про випуск (випуски) акцій та змін до неї (у разі її реєстрації)
Копія балансу Фонду, затвердженого на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, засвідчена підписами голови ліквідаційної комісії та уповноваженої особи аудитора (аудиторської фірми)
Звіт про результати ліквідації Фонду, підписаний усіма членами ліквідаційної комісії з доданням інформаційної довідки
Копія довідки про вартість чистих активів Фонду, затвердженої на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, засвідчена підписом голови ліквідаційної комісії
Копія Договору, укладеного між ліквідаційною комісією та всіма учасниками Фонду, засвідчена підписом голови наглядової ради (подається в разі здійснення розрахунків іншими, ніж кошти, активами Фонду)
Копія протоколу загальних зборів учасників Фонду, або протоколу засідання наглядової ради, або рішення одноосібного учасника Фонду щодо змін у складі ліквідаційної комісії (за наявності таких змін), або копія протоколу засідання ліквідаційної комісії (у разі відсутності учасників Фонду).
Документи, що підтверджують депонування коштів на користь власників акцій Фонду (у разі його здійснення)
Умови і випадки надання

Для скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду у разі ліквідації Фонду ліквідаційна комісія або уповноважений орган КУА подає за кожним Фондом окремо такі документи:

1) заяву про скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, підписану головою ліквідаційної комісії або уповноваженою особою КУА (додаток 2 до Положення 2605);

2) довідку, яка свідчить про персональне повідомлення учасників про порядок розрахунків з учасниками, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (у разі приватного розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду);

3) довідку КУА щодо переліку учасників Фонду станом на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду із зазначенням частки інвестиційних сертифікатів, які належать кожному учаснику Фонду, від їх загальної кількості, що перебуває в обігу, засвідчену підписом уповноваженої особи КУА (подається у разі дострокової ліквідації Фонду або здійснення розрахунків іншими, ніж кошти, активами Фонду);

4) оригінал (дублікат) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду. У разі втрати зазначеного оригіналу подається копія відповідної публікації про його втрату;

5) оригінал(и) (дублікат(и)) проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та змін до нього (них). У разі втрати зазначених оригіналів подаються копії відповідних публікацій про їх втрату;

6) копію балансу Фонду, затвердженого на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, засвідчену підписами уповноважених осіб КУА, аудитора (аудиторської фірми) та їх печатками;

7) копію довідки про вартість чистих активів Фонду, затвердженої на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою КУА;

8) звіт про результати ліквідації Фонду, підписаний усіма членами ліквідаційної комісії (додаток 1 до Положення 2605), з доданням інформаційної довідки, передбаченої підпунктом 10 пункту 5 розділу ІІ Положення 2605;

9) документи, що підтверджують депонування коштів на користь власників інвестиційних сертифікатів Фонду (у разі його здійснення);

10) копію Договору, укладеного між ліквідаційною комісією та всіма учасниками Фонду, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (подається в разі здійснення розрахунків іншими, ніж кошти, активами Фонду);

11) копію протоколу або іншого документа, який містить рішення уповноваженого органу КУА щодо змін у складі ліквідаційної комісії (за наявності таких змін), засвідчену підписом уповноваженої особи КУА.


Для скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів Фонду, у разі якщо після реєстрації випуску та проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду жоден з інвестиційних сертифікатів не розміщено, ліквідаційна комісія подає такі документи:

1) заяву про скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, підписану головою ліквідаційної комісії (додаток 2 до Положення 2605);

2) довідку Центрального депозитарію про те, що розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду не здійснювалось;

3) копію балансу Фонду, затвердженого на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, засвідчену підписами уповноважених осіб КУА, аудитора (аудиторської фірми);

4) оригінал (дублікат) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду. У разі втрати зазначеного оригіналу подається копія відповідної публікації про його втрату;

5) оригінал(и) (дублікат(и)) проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та змін до нього (них). У разі втрати зазначених оригіналів подаються копії відповідних публікацій про їх втрату;

6) копію протоколу або іншого документа, який містить рішення уповноваженого органу КУА щодо змін у складі ліквідаційної комісії (за наявності таких змін), засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою КУА.


Для скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду (інвестиційної компанії), у разі ліквідації інвестиційного фонду (взаємного фонду або всіх взаємних фондів інвестиційної компанії (за кожним фондом окремо)), ліквідаційна комісія (інвестиційна компанія) подає такі документи:

а) заяву про скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів, підписану головою ліквідаційної комісії і засвідчену печаткою інвестиційного фонду;

б) протокол рішення вищого органу товариства (заявника) про ліквідацію товариства (філії - взаємного фонду, усіх взаємних фондів), засвідчений підписом уповноваженої посадової особи товариства (заявника) та печаткою товариства (заявника).

  Для закритого інвестиційного фонду (закритого взаємного фонду інвестиційної компанії), що ліквідується за рішенням господарського суду, - копію рішення господарського суду, пронумеровану, прошиту та засвідчену підписом уповноваженої посадової особи товариства (заявника) та печаткою товариства (заявника);

в) копії публікацій, передбачених порядком проведення розрахунків з учасниками інвестиційних фондів та інвестиційних компаній у разі їх ліквідації, затвердженим Фондом державного майна України відповідно до п. 4 Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення захисту прав учасників інвестиційних фондів та інвестиційних компаній" від 07.08.99 N 968;

г) оригінал (оригінали) свідоцтва про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів;

ґ) баланс (звіт про фінансовий стан) фонду, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), складені станом на останню звітну дату перед прийняттям рішення про ліквідацію, разом з аудиторським звітом щодо такої фінансової звітності або звіт щодо огляду проміжної фінансової інформації відповідно до міжнародних стандартів аудиту;

д) засвідчені підписом уповноваженої посадової особи та печаткою інвестиційного фонду (інвестиційної компанії), а також підписом уповноваженої посадової особи та печаткою Центрального депозитарію довідки про вартість чистих активів фонду та про фінансові вкладення фонду станом на останню звітну дату перед прийняттям рішення про ліквідацію, складені відповідно до Положення про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 березня 2002 року №104, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 квітня 2002 року за №392/6680;

е) засвідчені підписом голови ліквідаційної комісії та печаткою товариства (заявника) копії ліквідаційного балансу (звіту про фінансовий стан) та довідки про ліквідаційну вартість чистих активів фонду, складені на дату, наступну за датою здійснення останнього платежу на користь кредиторів (крім засновників та учасників - для інвестиційного фонду; учасників - для взаємного фонду інвестиційної компанії);

є) звіт ліквідаційної комісії про здійснені розрахунки з кредиторами та учасниками фонду, засвідчений підписами всіх членів ліквідаційної комісії та печаткою товариства (заявника), а також підписом уповноваженої посадової особи та печаткою Центрального депозитарію;

ж) документи, що підтверджують депонування до уповноваженого банку або депозиту нотаріальної контори за місцем державної реєстрації товариства (заявника) грошових коштів, що залишились унаслідок непред'явлення учасниками до викупу інвестиційних сертифікатів фонду в межах установленого терміну викупу інвестиційних сертифікатів (у разі ліквідації інвестиційного фонду або інвестиційної компанії), або документи, що підтверджують узяття інвестиційною компанією на свій баланс зобов'язань щодо розрахунків з учасниками взаємного фонду, які не пред'явили до викупу належні їм інвестиційні сертифікати в межах установленого терміну.


Документи подаються до НКЦПФР із супровідним листом. Документи, що містять два і більше аркуші, повинні бути прошиті, пронумеровані та скріплені підписом уповноваженої особи.


Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://bit.ly/3gJl7og

Результат та способи отримання результату
Розпорядження НКЦПФР
Повідомлення про залишення заяви без розгляду
Повідомлення про відмову в скасуванні
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
7000,00 UAH
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Надання недостовірної інформації у документах
Невідповідність поданих документів вимогам законодавства з питань діяльності ІСІ
Невідповідність інформації, що міститься в поданих документах, вимогам законодавства
Порушення умов та/або порядку розрахунків з учасниками Фонду, передбачених законодавством
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

З якого моменту інститут спільного інвестування вважається таким, що ліквідований як інститут спільного інвестування?
Інститут спільного інвестування вважається таким, що ліквідований як інститут спільного інвестування, з дати виключення відомостей про інститут спільного інвестування з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.
Протягом якого строку ліквідаційна комісія або уповноважений орган Компанії з управління активами подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для виключення відомостей про інститут спільного інвестування з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування?
Ліквідаційна комісія або уповноважений орган Компанії з управління активами подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для виключення відомостей про інститут спільного інвестування з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування протягом 15 робочих днів з дати винесення уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку розпорядження про скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів/акцій інституту спільного інвестування, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів/акцій інституту спільного інвестування та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів/акцій інституту спільного інвестування або з дати прийняття уповноваженим органом Компанії з управління активами рішення про ліквідацію інституту спільного інвестування, у разі якщо випуск (випуски) інвестиційних сертифікатів інституту спільного інвестування Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку не реєструвався (не реєструвались).
Який термін розгляду пакету документів поданий для скасування реєстрації випуску цінних паперів?
Розгляд заяв та всіх необхідних документів, що надані до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для скасування реєстрації випуску цінних паперів здійснюється протягом 30 календарних днів з дати надходження заяви та документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Пов'язані послуги