Реєстрація звіту про результати емісії цінних паперів (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування)

Ідентифікатор послуги
00819
Строк
25 днів (робочі)
Повна назва
Реєстрація звіту про результати емісії/розміщення цінних паперів (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування)
Інформація про послугу
Для реєстрації звіту про результати емісії цінних паперів (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування) емітенту необхідно звернутись до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку із заявою та відповідним пакетом документів залежно від підстави звернення.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою.
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Рішення відповідного органу акціонерного товариства (наглядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про внесення змін до статуту товариства, пов’язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу, або копія такого рішення, засвідчена підписом керівника товариства
Довідка, засвідчена підписом керівника товариства, з переліком внесків, унесених в оплату за акції, із зазначенням дат та номерів укладених договорів, реквізитів платіжних документів (у разі оплати акцій грошовими коштами) або актів приймання-передавання (у разі оплати акцій не грошовими коштами) з наданням засвідчених підписом керівника товариства копій документів, які підтверджують оплату першими власниками повної вартості розміщених акцій до затвердження результатів емісії акцій (платіжних доручень, актів приймання-передавання, виписки про стан рахунку в цінних паперах акціонерного товариства тощо)
Довідка про обов’язковий викуп акцій (подається за наявності акціонерів, які з питань, передбачених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", голосували "проти"), засвідчену підписом керівника товариства, що містить відомості про: кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішень, передбачених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", із зазначенням кількості та загальної номінальної вартості належних таким акціонерам акцій (по кожному з питань); кількість акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення, передбаченого статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", та кількість і загальну номінальну вартість належних їм акцій (по кожному з питань), кількість та загальну номінальну вартість акцій, які не були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, із зазначенням кількості таких акціонерів, причин та обставин неукладання відповідних договорів про обов’язковий викуп акцій; кількість та загальну номінальну вартість акцій, які були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішень, передбачених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства"; ціну викупу; дати укладання відповідних договорів про обов’язковий викуп акцій, дати оплати акцій товариством, дати перерахування викуплених акцій на особовий рахунок емітента
Довідка про персональне повідомлення акціонерів товариства щодо проведення загальних зборів акціонерів, засвідчену підписом керівника товариства
Засвідчена копію статуту, зареєстрованого в органах державної реєстрації, з урахуванням зміни розміру статутного капіталу (надається за відсутності скан-копії статуту на офіційному сайті Міністерства юстиції України)
Засвідчена підписом керівника товариства довідка про персональне повідомлення всіх акціонерів про можливість реалізації їх переважного права на придбання акцій додаткової емісії, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів, дату розміщення повідомлення на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів відповідно до статті 27 Закону України "Про акціонерні товариства" (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій у процесі їх емісії)
Копія акта оцінки майна (майнових прав) або звіту про оцінку майна (майнових прав), визначену оцінювачем, внесеним до Державного реєстру оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства, засвідчену підписом керівника товариства, та копію рецензії на звіт про оцінку майна (акт оцінки майна), що здійснена відповідно до частини другої статті 13 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", засвідчену підписом керівника товариства (подаються у разі, якщо оплата акцій здійснюється цінними паперами та/або майном (майновими правами, у тому числі майновими правами інтелектуальної власності)), для визначення ринкової вартості внесків до статутного капіталу товариства
Оригінали свідоцтв про реєстрацію попереднього випуску (попередніх випусків) акцій (у разі емісії акцій, що надають їх власникам права, однакові з правами за раніше розміщеними акціями)
Оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій
Проміжна фінансова звітність, засвідчена підписами емітента, разом із звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації звіту про результати емісії акцій (крім випадку, коли попереднім звітним періодом є рік), або річну фінансову звітність, засвідчену підписами емітента, разом із аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за звітний рік (у випадку, коли попереднім звітним періодом є рік)
Рішення загальних зборів акціонерів товариства щодо внесення змін до статуту товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, або його копію, засвідчену відповідно до законодавства
Рішення наглядової ради або загальних зборів акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства, про затвердження ринкової вартості внесків, унесених в оплату за акції, або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника товариства (подається у разі, якщо оплата акцій здійснюється майном, немайновими правами, що мають грошову оцінку)
Рішення уповноваженого органу про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі прийняття такого рішення), засвідчене підписом керівника товариства, або його копію, засвідчену відповідно до законодавства
Звіт про результати емісії акцій
Рішення уповноваженого органу товариства про затвердження результатів емісії акцій, звіту про результати емісії акцій, засвідчене підписом керівника емітента, або його копію, засвідчену відповідно до законодавства
У разі внесення до статутного капіталу товариства грошових внесків, здійснених шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов’язаннями, - копії документів, що підтверджують існування, склад, розмір та строк виконання таких зобов'язань, засвідчені підписом керівника товариства
У разі внесення до статутного капіталу товариства майнових прав інтелектуальної власності - копію документа, який підтверджує майнове право інтелектуальної власності, та копію публікації в бюлетені відповідної державної установи про реєстрацію цього договору у відповідних державних реєстрах, засвідчену підписом уповноваженої особи товариства. Якщо останній власник авторського права отримав його у зв’язку з правонаступництвом, замість договору надається копія документа, що згідно з чинним законодавством засвідчує факт правонаступництва, засвідчена підписом керівника товариства
У разі внесення до статутного капіталу товариства цінних паперів - копію виписки з рахунку в цінних паперах особи, яка вносить такі цінні папери в оплату за акції; копію виписки з рахунку в цінних паперах емітента після зарахування цінних паперів, які вносяться в оплату за акції; копію виписки про операції з цінними паперами, яка має містити перелік всіх відомостей про збільшення та/або зменшення кількості прав на цінні папери упродовж визначеного строку на рахунку в цінних паперах депонента
Умови і випадки надання

Для реєстрації звіту про результати емісії акцій, розміщення яких відбувалось шляхом публічної пропозиції, (крім конвертації конвертованих облігацій в акції) товариство подає до реєструвального органу такі документи:

1) заяву про реєстрацію звіту про результати емісії акцій;

2) звіт про результати емісії акцій (шляхом публічної пропозиції), складений згідно з додатком 29 до Положення № 98 від 10.02.2022, затвердженого Рішенням колегіального органу НКЦПФР.

Центральний депозитарій цінних паперів засвідчує звіт у частині кількості акцій, що обліковуються на рахунках власників на дату засвідчення звіту;

3) рішення відповідного органу акціонерного товариства (наглядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про внесення змін до статуту товариства, пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу, або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника товариства. У разі скликання загальних зборів акціонерів товариства акціонерами відповідно до статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства" надається рішення акціонера(ів) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про внесення змін до статуту товариства, пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу, або копія такого рішення, засвідчена відповідно до законодавства;

4) рішення загальних зборів акціонерів товариства щодо внесення змін до статуту товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу, оформлене відповідно до Положення 98, або його копію, засвідчену відповідно до законодавства;

5) статут, зареєстрований в органах державної реєстрації, з урахуванням зміни розміру статутного капіталу;

6) проміжну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 8 розділу I Положення 98 разом із звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, крім випадку, коли попереднім звітним періодом є рік, або річну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 8 розділу I Положення 98 разом із аудиторським звітом щодо річної фінансової звітності за звітний рік (у випадку, коли попереднім звітним періодом є рік).

7) оригінали свідоцтв про реєстрацію попереднього випуску (попередніх випусків) акцій (у разі існування свідоцтв в паперовій формі) (у разі здійснення емісії акцій, що надають їх власникам права, однакові з правами за раніше розміщеними акціями, у такій самій формі існування);

8) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій (у разі існування свідоцтва в паперовій формі);

9) рішення уповноваженого органу товариства про затвердження результатів емісії акцій, звіту про результати емісії акцій, засвідчене підписом керівника емітента, або його копію, засвідчену відповідно до законодавства;

10) рішення уповноваженого органу про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі прийняття такого рішення), засвідчене підписом керівника товариства, або його копію, засвідчену відповідно до законодавства;

11) довідку про персональне повідомлення акціонерів товариства про проведення загальних зборів акціонерів, засвідчену підписом керівника товариства. Якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни, також надається засвідчена підписом керівника товариства довідка про повідомлення акціонерів щодо змін у порядку денному загальних зборів акціонерів;

12) довідку, засвідчену підписом керівника товариства, з переліком внесків, унесених в оплату за акції, із зазначенням дат та номерів укладених договорів, реквізитів платіжних документів (у разі оплати акцій грошовими коштами) або актів приймання-передавання (у разі оплати акцій не грошовими коштами) з наданням засвідчених підписом керівника товариства копій документів, які підтверджують оплату першими власниками повної вартості розміщених акцій до затвердження результатів емісії акцій (платіжних доручень, актів приймання-передавання, виписки про стан рахунку в цінних паперах акціонерного товариства тощо);

13) у разі внесення до статутного капіталу товариства грошових внесків, здійснених шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов'язаннями, - копії документів, що підтверджують оплату вартості розміщених акцій у разі їх оплати шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов'язаннями, - відповідний договір (акт) про зарахування зустрічних однорідних вимог;

14) у разі внесення до статутного капіталу товариства цінних паперів - копію виписки з рахунку в цінних паперах особи, яка вносить такі цінні папери в оплату за акції; копію виписки з рахунку в цінних паперах емітента після зарахування цінних паперів, які вносяться в оплату за акції; копію виписки про операції з цінними паперами, яка має містити перелік всіх відомостей про збільшення та/або зменшення кількості прав на цінні папери упродовж визначеного строку на рахунку в цінних паперах депонента;

15) у разі внесення до статутного капіталу товариства майнових прав інтелектуальної власності – копію документа, який підтверджує майнове право інтелектуальної власності, та копію публікації в бюлетені відповідної державної установи про реєстрацію цього договору у відповідних державних реєстрах, засвідчену підписом уповноваженої особи товариства. Якщо останній власник авторського права отримав його у зв'язку з правонаступництвом, замість договору надається копія документа, що згідно з чинним законодавством засвідчує факт правонаступництва, засвідчена підписом керівника товариства;

16) копію акта оцінки майна (майнових прав) або звіту про оцінку майна (майнових прав), визначену оцінювачем, засвідчену підписом керівника товариства, та копію рецензії на звіт про оцінку майна (акт оцінки майна), що здійснена відповідно до частини другої статті 13 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", засвідчену підписом керівника товариства (подаються у разі, якщо оплата акцій здійснюється цінними паперами та/або майном (майновими правами, у тому числі майновими правами інтелектуальної власності), для визначення ринкової вартості внесків до статутного капіталу товариства;

17) рішення наглядової ради або загальних зборів акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства, про затвердження ринкової вартості внесків, унесених в оплату за акції, або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника товариства (подається у разі, якщо оплата акцій здійснюється майном, немайновими правами, що мають грошову оцінку);

18) рішення уповноваженого органу емітента щодо визначення ціни розміщення акцій відповідно до критеріїв та/або умов, згідно з якими визначалась остаточна ціна розміщення акцій, або його копію, засвідчену відповідно до законодавства (подається у разі здійснення емісії акцій шляхом їх публічної пропозиції з оформленням проспекту акцій);

19) довідку про обов'язковий викуп акцій (подається за наявності акціонерів, які з питань, передбачених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", голосували "проти"), засвідчену підписом керівника товариства, що містить відомості про: кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішень, передбачених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", із зазначенням кількості та загальної номінальної вартості належних таким акціонерам акцій (по кожному з питань); кількість акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішень, передбачених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", та кількість і загальну номінальну вартість належних їм акцій (по кожному з питань); кількість та загальну номінальну вартість акцій, які не були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, із зазначенням кількості таких акціонерів, причин та обставин неукладання відповідних договорів про обов'язковий викуп акцій; кількість та загальну номінальну вартість акцій, які були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішень, передбачених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства"; ціну викупу; дати укладання відповідних договорів про обов'язковий викуп акцій, дати оплати акцій товариством, дати перерахування викуплених акцій на особовий рахунок емітента.

Для реєстрації звіту про результати емісії акцій, відповідно до вимог Положення 98, подання до НКЦПФР заявником документів, передбачених цим Положенням 98 (реєстрація випуску акцій) здійснюється в електронній формі офіційним каналом зв'язку з урахуванням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Заявник подає до НКЦПФР документи, перелік яких визначений Положенням 98, з використанням засобу електронної пошти, адресу якої зазначено у заяві, поданої до НКЦПФР.

У пакеті документів, подання яких передбачено цим Положенням до НКЦПФР, кожний документ має бути окремим файлом у форматі Portable Document Format / A (формат специфікації PDF 1.4 ISO 19005- 1:2005) (далі - PDF/A) із застосуванням електронного підпису уповноваженої особи заявника, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, на кожному окремому електронному документі.

Подання заявником до НКЦПФР документів, створених заявником або не заявником в електронній формі, здійснюється із застосуванням електронного підпису уповноваженої особи заявника, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа. Подання заявником до НКЦПФР документів створених заявником або не заявником як електронна копія паперового документа (фотокопія) здійснюється із застосуванням електронного підпису уповноваженої особи заявника, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

Електронна адреса: admittance@nssmc.gov.ua

Для реєстрації звіту про результати розміщення /обміну акцій в процесі реорганізації підприємницьких товариств, відповідно до Положення від 09.04.2013 № 520, затвердженого Рішенням колегіального органу НКЦПФР, заявник подає до НКЦПФР документи, перелік яких визначений цим Положенням.

Суб’єкт звернення надсилає документи поштою або подає їх особисто до центрального апарату НКЦПФР.

Для реєстрації звіту про результати емісії сертифікатів ФОН, відповідно до Положення від 10.02.2021 №393, затвердженого Рішенням колегіального органу НКЦПФР, заявник подає до НКЦПФР документи, перелік яких визначений цим Положенням.

Суб’єкт звернення надсилає документи поштою або подає їх особисто до центрального апарату НКЦПФР.

 Для реєстрації звіту про результати емісії корпоративних облігацій, відповідно до Положення від 21.06.2018 № 425, затвердженого Рішенням колегіального органу НКЦПФР, заявник подає до НКЦПФР документи, перелік яких визначений цим Положення.

Суб’єкт звернення надсилає документи поштою або подає їх особисто до центрального апарату НКЦПФР.

Для реєстрації звіту про результати емісії опціонних сертифікатів - суб’єкт звернення подає НКЦПФР офіційним каналом зв'язку всі необхідні документи для реєстрації випуску опціонних сертифікатів відповідно до Положення № 750 від 09.09.2021, затвердженого Рішенням колегіального органу НКЦПФР.

Офіційним каналом зв'язку НКЦПФР вважається засіб електронної пошти, на адресу якого заявник подає документи до НКЦПФР та за допомогою якого НКЦПФР відправляє такому заявнику документи (розпорядження, інформацію, повідомлення), передбачені цим Положенням. Вимоги щодо застосування та технічні параметри зазначеного засобу електронної пошти визначаються окремим документом НКЦПФР нормативно-технічного характеру.

Електронна адреса: admittance@nssmc.gov.ua

Для реєстрації звіту про результати емісії облігацій внутрішньої місцевої позики відповідно до Положення №391 від 14.06.2018, затвердженого  подає до НКЦПФР документи, перелік яких визначений цим Положення.

Суб’єкт звернення надсилає документи поштою або подає їх особисто до центрального апарату НКЦПФР.

Для реєстрації звіту про результати емісії облігацій МФО відповідно до Положення №801 від 27.12.2019, затвердженого рішенням колегіального органу НКЦПФР, заявник подає до НКЦПФР документи, перелік яких визначений цим Положення.

Суб’єкт звернення надсилає документи поштою або подає їх особисто до центрального апарату НКЦПФР.

Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://bit.ly/3gSwz0R

Результат та способи отримання результату
Зареєстрований звіт про результати розміщення цінних паперів
Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів (розпорядження про скасування реєстрації випуску цінних паперів)
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) або електронною поштою.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
14000,00 UAH
Строк надання
25 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Емісія цінних паперів визнана недійсною
Встановлено невідповідність поданих документів вимогам законодавства
Порушення вимог законодавства щодо емісії цінних паперів, зокрема порушення встановленого порядку прийняття рішення про затвердження результатів емісії
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Які строки розгляду документів, наданих на реєстрацію звіту про результати емісії цінних паперів?
Протягом 25 робочих днів.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Рішення колегіального органу від 10.02.2022 №98 «Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій» Пункт 2 Рішення колегіального органу від 09.09.2021 №750 "Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії опціонних сертифікатів та їх обігу" Глава 6 Розділ ІІІ Рішення колегіального органу від 09.04.2013 №520 "Про затвердження Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання" Пп.1.26,пп1.27 п.1 Розд ІІ; Пп.2.22,пп 2.23 п 2 Розд ІІ; Пп 3.24,пп3.25 п3 Розд ІІ; Пп4.15, пп.4.16 п 4 Розд ІІ; Пп.5.23, пп 5.24 п.5 Розд ІІ; Пп.6.14, пп6.15 п.6.Розд ІІ: Пп.7.24, пп 7.25 п.7 Розд ІІ: Пп9.14, 915 п 9 РоздІІ; пп.8.15, 8.16 п8 Розд ІІ; Гл. 4 Розд ІІ Рішення колегіального органу від 23.07.2020 №393 "Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та їх обігу" пп.16,17 п.5 Розділ ІІ, ГЛ. 6 Розділ ІІІ Рішення колегіального органу від 27.12.2019 №801 "Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу" Пп.13,14 п.7 РозділІІ; Пп.8),9 п.8 Розділ ІІ: Глава 9 розділу ІІІ Рішення колегіального органу від 21.06.2018 №425 "Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу" Підпункт 14 пункту 4 розділу ІІ, підпункт 17 пункту 5 розділу ІІ Глава 6 розділу ІІІ Рішення колегіального органу від 14.06.2018 №391 "Про затвердження Положення про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу" Підпункт 14 пункту 1 розділу ІІ; підпункт 18 пункту 4 розділу ІІ; глава 5 розділу ІІІ Рішення колегіального органу від 13.06.2022 №620 «Про затвердження Розмірів плати за реєстраційні дії щодо учасників ринків капіталу та інших осіб» Пункт 2