Погодження змін до рішення про емісію облігацій підприємств

Ідентифікатор послуги
00818
Строк
7 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Погодження змін до рішення про емісію цінних паперів
Інформація про послугу
Емітент має право внести зміни до рішення про емісію облігацій, зміни та доповнення до проспекту облігацій, а у разі виникнення суттєвих помилок чи неточностей в інформації, яка міститься у проспекті облігацій та може вплинути на оцінку облігацій, зобов'язаний погодити з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та внести необхідні зміни до такого проспекту.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://bit.ly/33vCANJ.
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Копії довідки про стан рахунку в цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу облігацій відповідного випуску, та/або копії реєстру власників відповідного випуску облігацій, засвідчених підписом керівника емітента, та письмових заяв власників облігацій відповідного випуску облігацій про згоду на продовження строків обігу та погашення облігацій (у разі якщо власником облігацій є фізична особа, заява про згоду на продовження строків обігу та погашення облігацій засвідчується в нотаріальному порядку)
Змін до проспекту облігацій, оформлених у вигляді відповідного додатка, або змін до рішення про емісію облігацій у двох примірниках, що засвідчені підписом керівника емітента
Копії документів, визначених підпунктами 10 - 16 глави 2 розділу ІІІ Положення 425 (подаються у разі прийняття уповноваженим органом емітента рішення про продовження визначених проспектом облігацій або рішенням про емісію облігацій строків обігу та погашення цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій)
Копія рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін до проспекту облігацій або рішення про емісію облігацій, засвідченої підписом керівника емітента
Умови і випадки надання

З метою погодження змін до рішення про емісію облігацій підприємств емітент має право внести зміни до рішення про емісію облігацій, зміни та/або доповнення до проспекту облігацій, а у разі виникнення будь-яких важливих змін, суттєвих помилок або виявлення неточностей, що стосуються інформації, яка міститься у проспекті облігацій та може вплинути на оцінку облігацій, зобов'язаний внести відповідні зміни та/або доповнення до такого проспекту.


У разі внесення змін до рішення про емісію сертифікатів ФОН, погодження рішення про емісію сертифікатів ФОН здійснюється у такому порядку:

1) прийняття уповноваженим органом емітента рішення про внесення змін до рішення про емісію сертифікатів ФОН;

2) подання емітентом протягом 7 робочих днів з дня прийняття рішення про внесення змін до рішення про емісію сертифікатів ФОН, а саме:

заяви про погодження змін до рішення про емісію сертифікатів ФОН (додаток 9 Положення 393);

змін до рішення про емісію сертифікатів ФОН у двох примірниках, що засвідчені підписом керівника емітента;

копії рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін до рішення про емісію сертифікатів ФОН, засвідченої підписом керівника емітента;

3) погодження змін до рішення про емісію сертифікатів ФОН чи відмова у погодженні змін до рішення про емісію сертифікатів;

4) надання емітентом протягом 5 днів з дня погодження змін до рішення про емісію сертифікатів ФОН копії таких змін Центральному депозитарію цінних паперів.


Емітент має право внести зміни до рішення про емісію опціонних сертифікатів: протягом строку обігу опціонних сертифікатів, але не пізніше 15 робочих днів до дати початку обігу опціонних сертифікатів - у разі прийняття уповноваженим органом емітента рішення про продовження строків обігу та погашення опціонних сертифікатів. 


Продовжити строки обігу та погашення опціонних сертифікатів емітент може виключно у випадках:

отримання емітентом згоди на продовження таких строків усіх власників відповідного випуску опціонних сертифікатів;

викупу емітентом частини опціонних сертифікатів відповідного випуску та надання усіма власниками решти опціонних сертифікатів згоди на продовження таких строків.


Для погодження змін до рішення про емісію опціонних сертифікатів - суб’єкт звернення подає реєструвальному органу офіційним каналом зв'язку документи для погодження змін до рішення.


Офіційним каналом зв'язку реєструвального органу вважається засіб електронної пошти, на адресу якого заявник подає документи до реєструвального органу та за допомогою якого реєструвальний орган відправляє такому заявнику документи (розпорядження, інформацію, повідомлення), передбачені цим Положенням. Вимоги щодо застосування та технічні параметри зазначеного засобу електронної пошти визначаються окремим документом реєструвального органу нормативно-технічного характеру.


Електронна адреса: admittance@nssmc.gov.ua. Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://bit.ly/33xq28L

Результат та способи отримання результату
Погоджені зміни до рішення про емісію цінних паперів засвідчуються підписом уповноваженої особи реєструвального органу, штампом "ПОГОДЖЕНО" і печаткою реєструвального органу
Погоджені зміни до рішення про емісію опціонних сертифікатів засвідчуються шляхом накладання кваліфікованого підпису уповноваженої особи реєструвального органу
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) або електронною поштою чи на сайті: https://bit.ly/33vCANJ.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
7 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Невідповідність поданих документів вимогам законодавства
Наявність розбіжностей між різними положеннями поданих документів, недостовірності та/або неповноти інформації у поданих документах
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Яку інформацію повинні містити письмові заяви власників облігацій відповідного випуску облігацій про згоду на продовження строків обігу та погашення облігацій (у разі якщо власником облігацій є фізична особа, заява про згоду на продовження строків обігу та погашення облігацій засвідчується в нотаріальному порядку)?
Письмові заяви власників облігацій відповідного випуску облігацій про згоду на продовження строків обігу та погашення облігацій складаються в довільній формі та повинні містити інформацію: ПІБ фізичної особи (найменування юридичної особи), кількість належних їй облігацій, згоду на продовження строків обігу та погашення.