Реєстрація випуску цінних паперів з видачею свідоцтва (тимчасового свідоцтва)

Ідентифікатор послуги
00846
Строк
25 днів (робочі)
Повна назва
Реєстрація випуску цінних паперів з видачею свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску цінних паперів (крім облігацій внутрішніх місцевих позик, акцій корпоративного інвестиційного фонду, випущених з метою формування початкового статутного капіталу та цінних паперів інститутів спільного інвестування)
Інформація про послугу
Рішення про реєстрацію випуску цінних паперів (крім облігацій внутрішніх місцевих позик, акцій корпоративного інвестиційного фонду, випущених з метою формування початкового статутного капіталу та цінних паперів інститутів спільного інвестування) приймає Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. У результаті реєстрації емітент отримує свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою.
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про реєстрацію випуску акцій;
Документ(и) про майновий стан засновників - фізичних осіб, що підтверджує(ють) їх спроможність здійснити відповідні внески до статутного капіталу акціонерного товариства (для фізичних осіб - резидентів – довідка податкового органу про подання декларації про майновий стан і доходи (податкову декларацію) та відповідна податкова декларація) за період, у якому отримано дохід, який є джерелом здійснення внеску до статутного капіталу товариства.
Засновницький договір (у разі укладання такого договору);
Копія паспорта громадянина України (для фізичної особи - резидента) або копія паспорта (паспортного документа) (для фізичної особи - нерезидента) та копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім випадків відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків в осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідні державні органи і мають відмітку у паспорті) (у разі наявності засновників товариства - фізичних осіб подаються щодо кожного із таких засновників);
Рішення зборів засновників про: створення товариства; визначення уповноваженої(их) особи (осіб) засновника (засновників) (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) - для фізичної особи; найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження та номери телефонів - для юридичної особи), якій (яким) надаються повноваження здійснювати дії, пов’язані зі створенням товариства (у разі необхідності); емісію акцій; погодження умов засновницького договору (у випадку прийняття рішення про укладання засновницького договору). Зазначене(і) рішення оформлюється(ються) протоколом, який повинен бути засвідчений підписом (підписами) уповноваженою особою засновника (засновників) та/або підписами голови і секретаря зборів засновників. Рішення про емісію акцій має містити відомості згідно з додатком 13 до Положення 98. У разі заснування акціонерного товариства однією особою рішення, які повинні прийматися зборами засновників, оформлюються рішенням про намір заснувати товариство. Якщо єдиним засновником товариства є фізична особа, її підпис на рішенні про намір заснувати товариство підлягає нотаріальному засвідченню;
Проміжна фінансова звітність разом із звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності, який в тому числі містить звіт щодо спроможності засновника - юридичної особи сплатити відповідні внески до статутного капіталу товариства (подається у разі наявності засновників товариства - юридичних осіб щодо кожного із таких засновників), за звітний період, крім випадку, коли попереднім звітним періодом є рік. Зазначені документи подаються у разі наявності засновників товариства - юридичних осіб окремо щодо кожного із таких засновників;
Умови і випадки надання

Для реєстрації випуску (випусків) акцій акціонерного товариства, яке створюється за участю юридичної особи - боржника, відносно якої судом винесена ухвала про порушення провадження у справі про банкрутство та введена процедура розпорядження майном боржника, подаються документи, передбачені пунктом 1 розділу 2 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 лютого 2022 року №98 «Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13 квітня 2022 року за №415/37751 , а також:

1) копія ухвали господарського суду про порушення провадження у справі про банкрутство, засвідчена підписом керівника боржника або розпорядника майна, якщо повноваження керівника боржника припинено ухвалою господарського суду;

2) копія документа, що підтверджує повноваження розпорядника майна, яким погоджено або прийнято рішення про створення акціонерного товариства, засвідчена підписом керівника боржника або розпорядника майна, якщо повноваження керівника боржника припинено ухвалою господарського суду;

3) копія ухвали господарського суду про припинення повноважень керівника або органів управління боржника та про тимчасове покладання виконання обов’язків керівника боржника на розпорядника майна (у разі якщо господарським судом винесена така ухвала), засвідчена підписом розпорядника майна товариства або у нотаріальному порядку;

4) копія рішення органу управління боржника, погодженого розпорядником майна, або рішення розпорядника майна, якщо повноваження органу управління боржника припинено ухвалою господарського суду, про створення акціонерного товариства, засвідчена підписом керівника боржника або розпорядника майна, якщо повноваження керівника боржника припинено ухвалою господарського суду.

Для реєстрації випуску (випусків) акцій акціонерного товариства, яке створюється за участю юридичної особи - боржника, відносно якої судом винесена ухвала про порушення провадження у справі про банкрутство та введена процедура санації, подаються документи, передбачені пунктом 1 розділу 2 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 лютого 2022 року №98 «Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13 квітня 2022 року за №415/37751, а також:

1) копія ухвали господарського суду про порушення провадження у справі про банкрутство, засвідчена підписом керуючого санацією або у нотаріальному порядку;

2) копія ухвали господарського суду про проведення санації боржника та призначення керуючого санацією, засвідчена підписом керуючого санацією або у нотаріальному порядку;

3) копія протоколу засідання комітету кредиторів, на якому було прийнято рішення про схвалення плану санації боржника, засвідчена підписом керуючого санацією;

4) документи, які підтверджують попереднє погодження плану санації боржника з органом, уповноваженим управляти державним майном (у разі наявності стосовно боржника, у майні якого частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків);

5) копія ухвали господарського суду про затвердження плану санації боржника, засвідчена підписом керуючого санацією;

6) копія плану санації боржника, засвідчена підписом керуючого санацією;

7) копія протоколу засідання комітету кредиторів, на якому було прийнято рішення про схвалення змін до плану санації боржника (якщо такі зміни пов’язані з процедурою створення акціонерного товариства), засвідчена підписом керуючого санацією;

8) документи, які підтверджують попереднє погодження змін до плану санації боржника з органом, уповноваженим управляти державним майном (стосовно підприємства-боржника, у майні якого частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків, якщо такі зміни пов’язані з процедурою створення акціонерного товариства);

9) копія ухвали господарського суду про затвердження змін до плану санації боржника (якщо такі зміни пов’язані з процедурою створення акціонерного товариства), засвідчена підписом керуючого санацією;

10) копія змін до плану санації боржника (якщо такі зміни пов’язані з процедурою створення акціонерного товариства), засвідчена підписом керуючого санацією;

11) документ, який підтверджує повноваження керуючого санацією (у разі, якщо господарським судом приймалося рішення про звільнення керуючого санацією від виконання ним обов’язків та про призначення нового керуючого санацією).

Для реєстрації випуску (випусків) акцій акціонерного товариства, яке створюється за участю юридичної особи - боржника, якою на стадії провадження у справі про банкрутство укладена мирова угода, подаються документи, передбачені пунктом 1 розділу 2 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 лютого 2022 року №98 «Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13 квітня 2022 року за №415/37751, а також:

1) копія рішення керівника боржника чи арбітражного керуючого

(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), який виконує повноваження органів управління та керівника боржника, про укладення мирової угоди;

2) копія протоколу засідання комітету кредиторів, на якому було прийнято рішення про укладення мирової угоди, засвідчена підписом керівника боржника або арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), який виконує повноваження органів управління та керівника боржника;

3) копія мирової угоди, засвідчена підписом керівника боржника або арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), який виконує повноваження органів управління та керівника боржника;

4) копія ухвали господарського суду про припинення провадження у справі про банкрутство, якою затверджена мирова угода, засвідчена підписом керівника боржника або арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), який виконує повноваження органів управління та керівника боржника;

5) документ, який підтверджує повноваження керівника боржника або арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора), який підписав від імені боржника мирову угоду.

Для реєстрації випуску (випусків) акцій акціонерного товариства, засновником якого є держава в особі органу управління об’єктами державної власності, подаються документи, передбачені пунктом 1 розділу 2 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 лютого 2022 року №98 «Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13 квітня 2022 року за №415/37751, а також копія рішення суб’єкта управління об’єктами державної власності відповідно до компетенції про створення на базі об’єкта державної власності акціонерного товариства.

Для реєстрації випуску (випусків) акцій акціонерного товариства, засновником якого є територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, подаються документи, передбачені пунктом 1 розділу 2 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 лютого 2022 року №98 «Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13 квітня 2022 року за №415/37751, а також копія рішення органу місцевого самоврядування відповідно до компетенції про створення на базі об’єкта комунальної власності акціонерного товариства.

Заявник подає до НКЦПФР документи, перелік яких визначений Положенням 98, з використанням засобу електронної пошти, адресу якої зазначено у заяві, поданої до НКЦПФР.

У пакеті документів, подання яких передбачено цим Положенням до НКЦПФР, кожний документ має бути окремим файлом у форматі Portable Document Format / A (формат специфікації PDF 1.4 ISO 19005- 1:2005) (далі - PDF/A) із застосуванням електронного підпису уповноваженої особи заявника, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, на кожному окремому електронному документі.

Подання заявником до НКЦПФР документів, створених заявником або не заявником в електронній формі, здійснюється із застосуванням електронного підпису уповноваженої особи заявника, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа. Подання заявником до НКЦПФР документів створених заявником або не заявником як електронна копія паперового документа (фотокопія) здійснюється із застосуванням електронного підпису уповноваженої особи заявника, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

Електронна адреса: admittance@nssmc.gov.ua

2. Для реєстрації випуску акцій в процесі реорганізації підприємницьких товариств, відповідно до Положення 520, заявник подає до НКЦПФР документи, перелік яких визначений цим Положенням.

Суб’єкт звернення надсилає документи поштою або подає їх особисто до центрального апарату НКЦПФР.

3. Для реєстрації випуску сертифікатів ФОН, відповідно до Положення 393 заявник подає до НКЦПФР документи, перелік яких визначений цим Положенням.

Суб’єкт звернення надсилає документи поштою або подає їх особисто до центрального апарату НКЦПФР.

4. Для реєстрації випуску корпоративних облігацій, відповідно до Положення 425 заявник подає до НКЦПФР документи, перелік яких визначений цим Положення.

Суб’єкт звернення надсилає документи поштою або подає їх особисто до центрального апарату НКЦПФР.

5. Для реєстрації випуску опціонних сертифікатів - суб’єкт звернення подає НКЦПФР офіційним каналом зв'язку заяву, рішення про емісію опціонних сертифікатів і всі необхідні документи для реєстрації випуску опціонних сертифікатів відповідно до Положення 750.

Офіційним каналом зв'язку НКЦПФР вважається засіб електронної пошти, на адресу якого заявник подає документи до НКЦПФР та за допомогою якого НКЦПФР відправляє такому заявнику документи (розпорядження, інформацію, повідомлення), передбачені цим Положенням. Вимоги щодо застосування та технічні параметри зазначеного засобу електронної пошти визначаються окремим документом НКЦПФР нормативно-технічного характеру.

Електронна адреса: admittance@nssmc.gov.ua

Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://bit.ly/3LDJxNZ

Результат та способи отримання результату
Свідоцтво про реєстрацію випуску ацінних паперів
Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) або електронною поштою.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
0,1 відсотка номінальної вартості випуску цінних паперів, але не більше п'ятдесятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року.
Строк надання
25 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про емісію цінних паперів
Якщо місцезнаходження емітента відповідно до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є тимчасово окупована територія України або територія проведення антитерористическої операції
Визнання емісії цінних паперів недобросовісною
Невідповідність поданих документів вимогам законодавства України
Наявність розбіжностей між різними положеннями поданих документів, недостовірність та/або неповнота інформації у поданих документах
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Яким законодавчим актом визначений склад фінансової звітності при формуванні емітентом облігацій підприємств пакету документів для реєстрації випуску облігацій підприємств?
Склад фінансової звітності, яка надається до НКЦПФР емітентами облігацій підприємств для реєстрації випуску визначена абзацом восьмим пункту 2 розділу І Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу, затвердженого рішенням НКЦПФР 21 червня 2018 № 425.

Нормативна база