Реєстрація випуску цінних паперів з видачею свідоцтва (тимчасового свідоцтва)

Ідентифікатор послуги
00846
Строк
25 днів (робочі)
Повна назва
Реєстрація випуску цінних паперів з видачею свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску цінних паперів (крім облігацій внутрішніх місцевих позик, акцій корпоративного інвестиційного фонду, випущених з метою формування початкового статутного капіталу та цінних паперів інститутів спільного інвестування)
Інформація про послугу
Рішення про реєстрацію випуску цінних паперів (крім облігацій внутрішніх місцевих позик, акцій корпоративного інвестиційного фонду, випущених з метою формування початкового статутного капіталу та цінних паперів інститутів спільного інвестування) приймає Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. У результаті реєстрації емітент отримує свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://bit.ly/3oUAFtM.
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Аудиторський висновок аудитора (аудиторської фірми) щодо спроможності засновника - юридичної особи сплатити відповідні внески до статутного капіталу товариства (подається у разі наявності засновників товариства - юридичних осіб щодо кожного із таких засновників). Стосовно юридичних осіб - нерезидентів може подаватися аудиторський висновок аудитора іноземної держави, підтверджений аудитором України
Аудиторський висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій, складений відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що встановлює вимоги до аудиторського висновку, що подається до Комісії у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування) (зазначений документ подається у разі наявності засновників товариства - юридичних осіб окремо щодо кожного із таких засновників. Стосовно юридичних осіб - нерезидентів може подаватися аудиторський висновок аудитора іноземної держави, підтверджений аудитором України)
Баланс (звіт про фінансовий стан) та звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій, засвідчені підписами керівників й печатками юридичної особи та аудиторської фірми (підписом та печаткою аудитора), та довідка про фінансовий стан, засвідчена підписом та печаткою аудитора (підписом керівника та печаткою аудиторської фірми) (зазначені документи подаються у разі наявності засновників товариства - юридичних осіб окремо щодо кожного із таких засновників, при цьому: банки подають баланс, звіт про фінансові результати за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами про складання фінансової звітності банків України, затвердженими постановами Правління Національного банку України, які діяли на відповідні звітні дати; інші юридичні особи подають баланс (звіт про фінансовий стан) і звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України щодо складання фінансової звітності юридичних осіб (крім банків), які діяли на відповідні звітні дати)
Довідка про взяття на облік платника податків, видана відповідним органом державної податкової служби (у разі наявності засновників товариства - юридичних осіб - резидентів подається щодо кожного із таких засновників), або копія легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, засвідчена у нотаріальному порядку (у разі наявності засновників товариства - юридичних осіб - нерезидентів подається щодо кожного із таких засновників)
Документ(и) про майновий стан засновників - фізичних осіб, що підтверджує(ють) їх спроможність здійснити відповідні внески до статутного капіталу акціонерного товариства (для фізичних осіб - резидентів - довідка органу доходів і зборів про подання декларації про майновий стан і доходи (податкову декларацію) та відповідна податкова декларація) за період, у якому отримано дохід, який є джерелом здійснення внеску до статутного капіталу товариства
Засновницький договір чи його копія, засвідчена у нотаріальному порядку (у разі укладання такого договору)
Копія паспорта громадянина України (для фізичної особи - резидента) або копія паспорта (паспортного документа) (для фізичної особи - нерезидента) та копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім випадків відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків в осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідні державні органи і мають відмітку у паспорті) (у разі наявності засновників товариства - фізичних осіб подаються щодо кожного із таких засновників)
Копія платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито"
Рішення зборів засновників про: - створення товариства; - визначення уповноваженої(их) особи (осіб) засновника (засновників) (прізвище, ім'я та по батькові - для фізичної особи; найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження та номери телефонів (факсу) - для юридичної особи), якій (яким) надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані зі створенням товариства (у разі необхідності) - приватне розміщення акцій; - погодження умов засновницького договору (у випадку прийняття рішення про укладання засновницького договору) (зазначене(і) рішення оформлюється(ються) протоколом, який повинен бути засвідчений підписом (підписами) керівника і печаткою (печатками) (у разі наявності) засновника (засновників) та/або підписами голови і секретаря зборів засновників);
Умови і випадки надання

Для реєстрації випуску (випусків) акцій акціонерного товариства, яке створюється за участю юридичної особи - боржника, відносно якої судом винесена ухвала про порушення провадження у справі про банкрутство та введена процедура розпорядження майном боржника, подаються документи, передбачені підпунктом 1.1, а також:

копія ухвали господарського суду про порушення провадження у справі про банкрутство, засвідчена підписом керівника боржника або розпорядника майна, якщо повноваження керівника боржника припинено ухвалою господарського суду, та печаткою товариства або у нотаріальному порядку;

копія документа, що підтверджує повноваження розпорядника майна, яким погоджено або прийнято рішення про створення акціонерного товариства, засвідчена підписом керівника боржника або розпорядника майна, якщо повноваження керівника боржника припинено ухвалою господарського суду, та печаткою товариства або у нотаріальному порядку;

копія ухвали господарського суду про припинення повноважень керівника або органів управління боржника та про тимчасове покладання виконання обов'язків керівника боржника на розпорядника майна (у разі якщо господарським судом винесена така ухвала), засвідчена підписом розпорядника майна та печаткою товариства або у нотаріальному порядку;

копія рішення органу управління боржника, погодженого розпорядником майна, або рішення розпорядника майна, якщо повноваження органу управління боржника припинено ухвалою господарського суду, про створення акціонерного товариства, засвідчена підписом керівника боржника або розпорядника майна, якщо повноваження керівника боржника припинено ухвалою господарського суду, та печаткою товариства або у нотаріальному порядку.


Для реєстрації випуску (випусків) акцій акціонерного товариства, яке створюється за участю юридичної особи - боржника, відносно якої судом винесена ухвала про порушення провадження у справі про банкрутство та введена процедура санації, подаються документи, передбачені підпунктом 1.1, а також:

копія ухвали господарського суду про порушення провадження у справі про банкрутство, засвідчена підписом керуючого санацією та печаткою товариства або у нотаріальному порядку;

копія ухвали господарського суду про проведення санації боржника та призначення керуючого санацією, засвідчена підписом керуючого санацією та печаткою товариства або у нотаріальному порядку;

копія протоколу засідання комітету кредиторів, на якому було прийнято рішення про схвалення плану санації боржника, засвідчена підписом керуючого санацією та печаткою товариства або у нотаріальному порядку;

документи, які підтверджують попереднє погодження плану санації боржника з органом, уповноваженим управляти державним майном (у разі наявності стосовно боржника, у майні якого частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків);

копія ухвали господарського суду про затвердження плану санації боржника, засвідчена підписом керуючого санацією та печаткою товариства або у нотаріальному порядку;

копія плану санації боржника, засвідчена підписом керуючого санацією та печаткою товариства або у нотаріальному порядку;

копія протоколу засідання комітету кредиторів, на якому було прийнято рішення про схвалення змін до плану санації боржника (якщо такі зміни пов'язані з процедурою створення акціонерного товариства), засвідчена підписом керуючого санацією та печаткою товариства або у нотаріальному порядку;

документи, які підтверджують попереднє погодження змін до плану санації боржника з органом, уповноваженим управляти державним майном (стосовно підприємства-боржника, у майні якого частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків, якщо такі зміни пов'язані з процедурою створення акціонерного товариства);

копія ухвали господарського суду про затвердження змін до плану санації боржника (якщо такі зміни пов'язані з процедурою створення акціонерного товариства), засвідчена підписом керуючого санацією та печаткою товариства або у нотаріальному порядку;

копія змін до плану санації боржника (якщо такі зміни пов'язані з процедурою створення акціонерного товариства), засвідчена підписом керуючого санацією та печаткою товариства або у нотаріальному порядку;

документ, який підтверджує повноваження керуючого санацією (у разі, якщо господарським судом приймалося рішення про звільнення керуючого санацією від виконання ним обов'язків та про призначення нового керуючого санацією).


Для реєстрації випуску (випусків) акцій акціонерного товариства, яке створюється за участю юридичної особи - боржника, якою на стадії провадження у справі про банкрутство укладена мирова угода, подаються документи, передбачені підпунктом 1.1, а також:

копія рішення керівника боржника чи арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), який виконує повноваження органів управління та керівника боржника, про укладення мирової угоди;

копія протоколу засідання комітету кредиторів, на якому було прийнято рішення про укладення мирової угоди, засвідчена підписом керівника боржника або арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), який виконує повноваження органів управління та керівника боржника, та печаткою товариства або у нотаріальному порядку;

копія мирової угоди, засвідчена підписом керівника боржника або арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), який виконує повноваження органів управління та керівника боржника, та печаткою товариства або у нотаріальному порядку;

копія ухвали господарського суду про припинення провадження у справі про банкрутство, якою затверджена мирова угода, засвідчена підписом керівника боржника або арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), який виконує повноваження органів управління та керівника боржника, та печаткою товариства або у нотаріальному порядку;

документ, який підтверджує повноваження керівника боржника або арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора), який підписав від імені боржника мирову угоду.


Для реєстрації випуску (випусків) акцій акціонерного товариства, засновником якого є територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, подаються документи, передбачені підпунктом 1.1, а також копія рішення органу місцевого самоврядування відповідно до компетенції про створення на базі об'єкта комунальної власності акціонерного товариства.


Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://bit.ly/3LDJxNZ

Результат та способи отримання результату
Свідоцтво про реєстрацію випуску ацінних паперів
Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) або електронною поштою чи на сайті: https://bit.ly/3oUAFtM.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
0,1 відсотка номінальної вартості випуску цінних паперів, але не більше п'ятдесятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року.
Строк надання
25 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про емісію цінних паперів
Якщо місцезнаходження емітента відповідно до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є тимчасово окупована територія України або територія проведення антитерористическої операції
Визнання емісії цінних паперів недобросовісною
Невідповідність поданих документів вимогам законодавства України
Наявність розбіжностей між різними положеннями поданих документів, недостовірність та/або неповнота інформації у поданих документах
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Яким законодавчим актом визначений склад фінансової звітності при формуванні емітентом облігацій підприємств пакету документів для реєстрації випуску облігацій підприємств?
Склад фінансової звітності, яка надається до НКЦПФР емітентами облігацій підприємств для реєстрації випуску визначена абзацом восьмим пункту 2 розділу І Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу, затвердженого рішенням НКЦПФР 21 червня 2018 № 425.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" Пункт 5 частини другої статті 7 Закон України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" Частини 2,4,5 статті 93 Закон України "Про акціонерні товариства" Пункт 5 статті 9; пункт 1 статті 11; пункти 1,3,4 статті 15; пункт 1 статті 16; пункт 1 статті 17; стаття 18; пункт 9 частини 6 статті 83 Закон України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" Пункт 1 стаття 44 Декрет КМУ від 21.01.1993 №7-93 "Про державне мито" Підпункт п) пункту 6 статті 3 Рішення колегіального органу від 21.06.2018 №425 "Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу" Розділ ІІ; глава 2 розділу ІІІ Рішення колегіального органу від 27.05.2014 №692 "Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств" Розділ ІІ Рішення колегіального органу від 06.03.2012 №371 "Про затвердження Порядку здійснення консолідації та дроблення акцій акціонерного товариства" Пункт 1 розділу ІІІ Рішення колегіального органу від 26.02.2013 №249 "Про затвердження Порядку реєстрації випусків акцій акціонерних товариств, створених до набрання чинності Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» та переведення таких випусків у систему депозитарного обліку" Пункт 9 Рішення колегіального органу від 09.04.2013 №520 "Про затвердження Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання" Глава 3 розділу ІІІ Рішення колегіального органу від 06.08.2013 №1415 "Про затвердження Порядку анулювання викуплених акціонерним товариством акцій без зміни розміру статутного капіталу" Пункт 1 розділу ІІІ Рішення колегіального органу від 26.02.2013 №248 "Про затвердження Порядку реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, що створюються у процесі приватизації та корпоратизації" Пункт 7 Рішення колегіального органу від 21.06.2018 №426 "Про затвердження Порядку реєстрації випуску акцій при збільшенні (зменшенні) статутного капіталу акціонерного товариства" Пункти 1-4 глави 1 розділу ІІ; Розділ ІІІ Рішення колегіального органу від 23.07.2020 №393 "Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та їх обігу" Глава 2 Розділу ІІІ Рішення колегіального органу від 09.09.2021 №750 "Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії опціонних сертифікатів та їх обігу" Глава 2 Розділ ІІІ