Допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України

Ідентифікатор послуги
00814
Строк
30 днів (календарні)
Повна назва
Допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України
Інформація про послугу
Для того, щоб отримати допуск цінних паперів до обігу на території України, іноземний емітент повинен звернутися до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку із заявою та пакетом документів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, електронною поштою.
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Анкета цінних паперів іноземного емітента
Документальне підтвердження Центрального депозитарію цінних паперів щодо можливості обліку цінних паперів іноземного емітента на кореспондентському рахунку Центрального депозитарію цінних паперів, відкритому в депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі, з яким (якою) Центральним депозитарієм цінних паперів встановлено кореспондентські відносини, або копія документу (витяг з документу), який підтверджує, що рахунок депозитарної установи, відкритий в іноземній фінансовій установі, є рахунком депозитарної установи як номінального утримувача; та щодо наявності у депозитарної установи спеціального програмного продукту, який відповідає вимогам, визначеним підпунктом 2 пункту 2 розділу II Положення №34 від 22.01.2021, затвердженого Рішенням колегіального органу НКЦПФР
Документальне підтвердження Центрального депозитарію цінних паперів щодо можливих обмежень щодо цінних паперів іноземного емітента, встановлених в системі депозитарного обліку депозитарію іноземної держави або міжнародної депозитарно-клірингової установи, з яким (якою) Центральним депозитарієм цінних паперів встановлено кореспондентські відносини
Документ про вартість мінімального пакету цінних паперів на який іноземний емітент надає згоду/незгоду на обіг на території України (за наявності)
Документи, що підтверджують повноваження уповноваженої особи заявника, яка подає документи до НКЦПФР
Проспект цінних паперів (у разі його відсутності - інший документ, що містить інформацію про випуск цінних паперів іноземного емітента)
Умови і випадки надання

Заявник може подати проспект цінних паперів (у разі його відсутності - інший документ, що містить інформацію про випуск цінних паперів іноземного емітента) шляхом надання інформації, яка містить посилання на значений документ, який є у публічному доступі в результаті його оприлюднення. Така інформація має містити посилання на вебсторінку, яка включає універсальний покажчик місцезнаходження (Universal Resource Locator) (URL-адресу), доменне ім’я, місцезнаходження сторінки та назву файлу, на який здійснюється посилання, за якою інвестори можуть з ними ознайомитися.

Подання до НКЦПФР заявником та відправлення з НКЦПФР заявнику документів здійснюється у вигляді електронних документів з урахуванням вимог законодавства у сфері електронного документообігу та із застосуванням офіційного каналу зв’язку НКЦПФР.

Офіційним каналом зв’язку НКЦПФР вважається засіб електронної пошти, на адресу якого заявник подає документи до НКЦПФР та за допомогою якого НКЦПФР здійснює обмін документами та повідомленнями з таким заявником. Вимоги щодо застосування та технічні параметри зазначеного засобу електронної пошти визначаються окремим документом НКЦПФР нормативно-технічного характеру.

Електронна адреса: admittance@nssmc.gov.ua

Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://bit.ly/3mkSbG2

Результат та способи отримання результату
Рішення НКЦПФР про допуск або про відмову у допуску цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, електронною поштою.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
14000,00 UAH
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Невідповідність емітента та/або його цінних паперів умовам допуску, визначеним Положенням
Наявність обмежень, передбачених умовами розміщення цінних паперів, щодо обігу таких цінних паперів на території України
Наявність у НКЦПФР інформації, що емітент зареєстрований в іноземній державі, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або що емітент прямо чи опосередковано контролюється особами, які є резидентами зазначеної держави
Недостовірність відомостей у документах, поданих заявником
Відсутність будь-якого з документів, визначених розділом III Положення
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Яким вимогам мають відповідати цінні папери іноземного емітента для того щоб отримати допуск до обігу на території України?
Цінні папери іноземного емітента можуть бути допущені до обігу на території України при одночасному дотриманні умов, визначених пунктом 1, 2 розділу ІІ Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 22.01.2021 № 34.