Реєстрація випуску акцій та затвердження проспекту акцій з видачею тимчасового свідоцтва

Ідентифікатор послуги
00815
Строк
20 днів (робочі)
Повна назва
Реєстрація випуску цінних паперів та затвердження проспекту цінних паперів з видачею тимчасового свідоцтва, крім облігацій внутрішніх місцевих позик (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування)
Інформація про послугу
Рішення про реєстрацію випуску акцій та затвердження проспекту акцій приймає Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Якщо підстави для відмови відсутні, заявник отримує тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій підприємств та затверджений проспект акцій підприємств.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою.
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про реєстрацію випуску акцій / реєстрацію випуску та затвердження проспекту акцій ;
Довідка про персональне повідомлення акціонерів товариства щодо проведення загальних зборів акціонерів, засвідчену підписом керівника товариства. Якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни, також надається засвідчена підписом керівника товариства довідка про повідомлення акціонерів щодо змін у порядку денному загальних зборів акціонерів;
Документ, що підтверджує визначення ринкової вартості акцій відповідно до вимог статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства", або його копію, засвідчену підписом керівника товариства;
Засвідчена підписом керівника товариства довідку про повідомлення всіх акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій у випадках, передбачених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", про право вимоги обов'язкового викупу акцій (подається за наявності акціонерів, які з питань, передбачених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", голосували "проти"), що містить дані про: кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішень, передбачених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", із зазначенням кількості та загальної номінальної вартості належних таким акціонерам акцій (по кожному з питань); дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів про право вимоги обов'язкового викупу акцій;
Копія договору з інвестиційною фірмою, що здійснює андеррайтинг та/або діяльність з розміщення з наданням гарантії або діяльність з розміщення без надання гарантії, засвідчену підписом керівника емітента (подається у разі, якщо емітент прийняв рішення про залучення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії до розміщення акцій);
Копія платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито", засвідчену підписом керівника товариства.
Проміжна фінансова звітність відповідно до вимог пункту 8 розділу I Положення 98 разом із звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період;
Проспект акцій (у разі оформлення проспекту акцій при здійсненні емісії акцій шляхом їх публічної пропозиції), що має відповідати вимогам Положення про здійснення публічної пропозиції цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 21 червня 2018 року N 424, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2018 року за N 837/32289;
Річна фінансова звітність відповідно до вимог пункту 8 розділу I Положення 98 разом із аудиторським звітом щодо річної фінансової звітності за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій (у разі неоформлення проспекту), або річну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 8 розділу I Положення 98 разом із аудиторським звітом щодо річної фінансової звітності за останні два звітні роки, що передували року, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та затвердження проспекту акцій (у разі його оформлення);
Рішення відповідного органу акціонерного товариства (наглядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийняті рішення про збільшення статутного капіталу та емісію акцій, або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника товариства. У разі скликання загальних зборів акціонерів товариства акціонерами відповідно до статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства" надається рішення акціонера(ів) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийняті рішення про збільшення статутного капіталу та емісію акцій, або засвідчена копія такого рішення відповідно до законодавства;
Рішення загальних зборів акціонерів товариства про: збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків; емісію акцій (шляхом здійснення публічної пропозиції); визначення (за потреби) уповноваженого органу емітента (виконавчого органу, наглядової ради), якщо це не визначено статутом, якому надаються повноваження, визначені цим Положенням. Рішення про емісію акцій (шляхом здійснення публічної пропозиції) має містити відомості відповідно до додатка 22 до Положення 98 (у разі неоформлення проспекту акцій) або відповідно до додатка 23 до Положення 98 (у разі оформлення проспекту акцій). Заявник може подати виписку з протоколу загальних зборів акціонерів, яка має містити питання, зазначені в абзацах другому - четвертому цього підпункту;
Рішення наглядової ради або загальних зборів акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства, про затвердження ринкової вартості акцій відповідно до статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства" або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника товариства;
Рішення уповноваженого органу емітента (за наявності) про внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій разом із текстом таких змін;
Рішення уповноваженого органу емітента про затвердження остаточної ціни розміщення акцій у процесі емісії акцій або його копію, засвідчену відповідно до законодавства (за наявності);
Статут товариства в редакції, що була чинною на дату прийняття рішень про збільшення статутного капіталу та емісію акцій (шляхом здійснення публічної пропозиції);
У разі внесення до статутного капіталу товариства грошових внесків, здійснених шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов'язаннями, - копії документів, що підтверджують існування, склад, розмір та строк виконання таких зобов'язань, засвідчені підписом керівника товариства;
Умови і випадки надання

Для реєстрації випуску акцій у разі збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості шляхом конвертації конвертованих облігацій в акції, які відчужуються шляхом публічної пропозиції, товариство не пізніш як протягом 60 днів після прийняття рішення про емісію акцій подає до реєструвального органу такі документи:

1) заяву про реєстрацію випуску акцій у разі збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості шляхом конвертації конвертованих облігацій в акції (додаток 24 до Положення 98);

2) рішення загальних зборів акціонерів товариства про:

збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок конвертації конвертованих облігацій в акції;

емісію акцій шляхом публічної пропозиції з метою конвертації конвертованих облігацій в акції;

визначення (за потреби) уповноваженого органу емітента (виконавчого органу, наглядової ради), якому надаються повноваження, визначені Положенням 98;

визначення (за потреби) уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження, визначені Положенням 98.

Рішення про емісію акцій (шляхом публічної пропозиції) з метою конвертації конвертованих облігацій в акції має містити відомості відповідно до додатка 26 до Положення 98.

Заявник може подати виписку з протоколу загальних зборів акціонерів, яка має містити питання, зазначені в абзацах другому - четвертому цього підпункту.

Перелік осіб, серед яких передбачено розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості шляхом конвертації конвертованих облігацій в акції, які відчужуються шляхом публічної пропозиції, складається на підставі реєстру власників конвертованих облігацій станом на дату, що передує даті початку погашення конвертованих облігацій. Кількість некваліфікованих інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості шляхом конвертації конвертованих облігацій в акції, які відчужуються шляхом публічної пропозиції, може дорівнювати або перевищувати 150 осіб;

3) проспект акцій (у разі оформлення проспекту акцій при здійсненні емісії акцій шляхом їх публічної пропозиції), що має відповідати вимогам Положення про здійснення публічної пропозиції цінних паперів.

4) проміжну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 8 розділу I Положення 98 разом із звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період;

5) річну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 8 розділу I Положення 98 разом із аудиторським звітом щодо річної фінансової звітності за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій (у разі неоформлення проспекту акцій), або річну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 8 розділу I Положення 98 разом із аудиторським звітом щодо річної фінансової звітності за останні два звітні роки, що передували року, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та затвердження проспекту акцій (у разі його оформлення);

6) довідку про персональне повідомлення акціонерів щодо проведення загальних зборів акціонерів, засвідчену підписом керівника товариства (додаток 20 до положення 98).

Якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни, також надається засвідчена підписом керівника товариства довідка про повідомлення акціонерів щодо змін у порядку денному загальних зборів акціонерів (додаток 21 до положення 98);

7) рішення відповідного органу акціонерного товариства (наглядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийняті рішення про збільшення статутного капіталу та емісію акцій, або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника товариства. У разі скликання загальних зборів акціонерів товариства акціонерами відповідно до статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства" надається рішення акціонера(ів) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийняті рішення про збільшення статутного капіталу та емісію акцій, або засвідчена копія такого рішення;

8) засвідчену підписом керівника товариства довідку про повідомлення всіх акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій у випадках, передбачених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", про право вимоги обов'язкового викупу акцій (подається за наявності акціонерів, які з питань, передбачених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", голосували "проти"), що містить дані про: кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішень, передбачених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", із зазначенням кількості та загальної номінальної вартості належних таким акціонерам акцій (по кожному з питань); дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів про право вимоги обов'язкового викупу акцій;

9) рішення наглядової ради або загальних зборів акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства, про затвердження ринкової вартості акцій відповідно до статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства" або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника товариства (подається за наявності акціонерів, які з питань, передбачених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", голосували "проти");

10) документ, що підтверджує визначення ринкової вартості акцій відповідно до вимог статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства", або його копію, засвідчену підписом керівника товариства (подається за наявності акціонерів, які з питань, передбачених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", голосували "проти");

11) копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито", засвідчену підписом керівника товариства;

12) статут товариства в редакції, що була чинною на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу та емісію акцій.

Подання до НКЦПФР заявником та відправлення НКЦПФР заявнику документів, передбачених Положенням 98 здійснюється в електронній формі офіційним каналом зв'язку з урахуванням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Заявник подає до НКЦПФР документи, перелік яких визначений цим Положенням, з використанням засобу електронної пошти, адресу якої зазначено у заяві, поданої до НКЦПФР. У пакеті документів, подання яких передбачено цим Положенням до НКЦПФР, кожний документ має бути окремим файлом у форматі Portable Document Format / A (формат специфікації PDF 1.4 ISO 19005- 1:2005) (далі - PDF/A) із застосуванням електронного підпису уповноваженої особи заявника, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, на кожному окремому електронному документі.

Подання заявником до НКЦПФР документів, створених заявником або не заявником в електронній формі, здійснюється із застосуванням електронного підпису уповноваженої особи заявника, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

Подання заявником до НКЦПФР документів створених заявником або не заявником як електронна копія паперового документа (фотокопія) здійснюється із застосуванням електронного підпису уповноваженої особи заявника, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

Для реєстрації випуску та затвердження проспекту акцій, відповідно до вимог Положення 98, подання до НКЦПФР заявником документів, передбачених цим Положенням 98 (реєстрація випуску акцій) здійснюється в електронній формі офіційним каналом зв'язку з урахуванням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Заявник подає до НКЦПФР документи, перелік яких визначений Положенням 98, з використанням засобу електронної пошти, адресу якої зазначено у заяві, поданої до НКЦПФР.

У пакеті документів, подання яких передбачено цим Положенням до НКЦПФР, кожний документ має бути окремим файлом у форматі Portable Document Format / A (формат специфікації PDF 1.4 ISO 19005- 1:2005) (далі - PDF/A) із застосуванням електронного підпису уповноваженої особи заявника, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, на кожному окремому електронному документі.

Подання заявником до НКЦПФР документів, створених заявником або не заявником в електронній формі, здійснюється із застосуванням електронного підпису уповноваженої особи заявника, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа. Подання заявником до НКЦПФР документів створених заявником або не заявником як електронна копія паперового документа (фотокопія) здійснюється із застосуванням електронного підпису уповноваженої особи заявника, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

Електронна адреса: admittance@nssmc.gov.ua

2. Для реєстрації випуску та затвердження проспекту сертифікатів ФОН, відповідно до Положення 393 заявник подає до НКЦПФР документи, перелік яких визначений цим Положенням.

Суб’єкт звернення надсилає документи поштою або подає їх особисто до центрального апарату НКЦПФР.

3. Для реєстрації випуску та затвердження проспекту корпоративних облігацій, відповідно до Положення 425 заявник подає до НКЦПФР документи, перелік яких визначений цим Положення.

Суб’єкт звернення надсилає документи поштою або подає їх особисто до центрального апарату НКЦПФР.

4. Для реєстрації випуску та затвердження проспекту опціонних сертифікатів - суб’єкт звернення подає НКЦПФР офіційним каналом зв'язку всі необхідні документи для реєстрації випуску та затвердження проспекту опціонних сертифікатів відповідно до Положення 750.

Офіційним каналом зв'язку НКЦПФР вважається засіб електронної пошти, на адресу якого заявник подає документи до НКЦПФР та за допомогою якого НКЦПФР відправляє такому заявнику документи (розпорядження, інформацію, повідомлення), передбачені цим Положенням. Вимоги щодо застосування та технічні параметри зазначеного засобу електронної пошти визначаються окремим документом НКЦПФР нормативно-технічного характеру.

Електронна адреса: admittance@nssmc.gov.ua

Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/admin_services/reiestratsiia-vypusku-tsinnykh-paperiv-ta-zatverdzhennia-prospektu-tsinnykh-paperiv-z-vydacheiu-tymchasovoho-svidotstva-krim-oblihatsii-vnutrishnikh-mistsevykh-pozyk-krim-tsinnykh-paperiv-instytutiv-s/

Результат та способи отримання результату
Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій/облігацій підприємств/сертифікатів ФОН
Затверджений проспект акцій/ корпоративних облігацій/сертифікатів ФОН, опціонних сертифікатів
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) або електронною поштою.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Державне мито у розмірі 0,1 відсотка номінальної вартості випуску цінних паперів, але не більше п'ятдесятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року.
Строк надання
20 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Невідповідність поданих документів вимогам законодавства
Порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про емісію
Місцезнаходженням емітента відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань є тимчасово окупована територія України або територія проведення антитерористичної операції
Наявність розбіжностей між різними положеннями поданих документів, недостовірність та/або неповнота інформації у поданих документах
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Де знайти орієнтований перелік суттєвих змін, поява (виявлення) яких може бути підставою для внесення відповідних змін та /або доповнень до проспекту цінних паперів?
Перелік суттєвих змін встановлено пунктом 2 глави 11 розділу ІІІ Положення про здійснення публічної пропозиції цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР 21.06.2018 №424.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги: