Реєстрація випуску акцій та затвердження проспекту акцій з видачею тимчасового свідоцтва

Ідентифікатор послуги
00815
Строк
20 днів (робочі)
Повна назва
Реєстрація випуску цінних паперів та затвердження проспекту цінних паперів з видачею тимчасового свідоцтва, крім облігацій внутрішніх місцевих позик (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування)
Інформація про послугу
Рішення про реєстрацію випуску акцій та затвердження проспекту акцій приймає Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Якщо підстави для відмови відсутні, заявник отримує тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій підприємств та затверджений проспект акцій підприємств.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://bit.ly/3oZTtI6.
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Рішення загальних зборів акціонерів товариства про: збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків; емісію акцій (шляхом здійснення публічної пропозиції); визначення (за потреби) уповноваженого органу емітента (виконавчого органу, наглядової ради), якщо це не визначено статутом, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства
Проспект акцій (у разі оформлення проспекту акцій при здійсненні емісії акцій шляхом їх публічної пропозиції), що має відповідати вимогам нормативно-правового акта реєструвального органу щодо здійснення публічної пропозиції цінних паперів
Копія договору про андеррайтинг, засвідчену підписом керівника емітента (подається у разі, якщо емітент прийняв рішення про залучення андеррайтера до розміщення акцій)
Проміжна фінансова звітність відповідно до вимог пункту 12 розділу I цього Порядку 426, засвідчену підписами емітента, разом із звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій (крім випадку, коли попереднім звітним періодом є рік), або річну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 12 розділу I цього Порядку 426, засвідчену підписами емітента, разом із аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за звітний рік (у випадку, коли попереднім звітним періодом є рік)
Річна фінансова звітність відповідно до вимог пункту 12 розділу I цього Порядку, засвідчену підписами емітента, разом із аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій (у разі неоформлення проспекту), або річну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 12 розділу I цього Порядку, засвідчену підписами емітента, разом із аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за останні два звітні роки, що передували року, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та затвердження проспекту акцій (у разі його оформлення), складеним відповідно до Міжнародних стандартів аудиту з урахуванням вимог нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює вимоги до аудиторського звіту (звіту незалежного аудитора)
Довідка про персональне повідомлення акціонерів товариства щодо проведення загальних зборів акціонерів, засвідчена підписом керівника товариства
Рішення відповідного органу акціонерного товариства (наглядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийняті рішення про збільшення статутного капіталу та емісію акцій, або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника товариства
Засвідчена підписом керівника товариства копію статуту товариства в редакції, що була чинною на дату прийняття рішень про збільшення статутного капіталу та емісію акцій (шляхом здійснення публічної пропозиції) (надається за відсутності скан-копії статуту в редакції, що була чинною на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу та емісію акцій, на офіційному сайті Міністерства юстиції України)
Засвідчена підписом керівника товариства довідку про повідомлення всіх акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій у випадках, передбачених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", про право вимоги обов’язкового викупу акцій (подається за наявності акціонерів, які з питань, передбачених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", голосували "проти"), що містить дані про: кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішень, передбачених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", із зазначенням кількості та загальної номінальної вартості належних таким акціонерам акцій (по кожному з питань); дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів про право вимоги обов’язкового викупу акцій
Рішення наглядової ради або загальних зборів акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства, про затвердження ринкової вартості акцій відповідно до статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства" або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника товариства
Документ, що підтверджує визначення ринкової вартості акцій відповідно до вимог статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства", або його копію, засвідчену підписом керівника товариства
Рішення уповноваженого органу емітента про затвердження остаточної ціни розміщення акцій у процесі емісії акцій або його копію, засвідчену відповідно до законодавства (за наявності)
Копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито", засвідчену підписом керівника товариства
Умови і випадки надання

Для реєстрації випуску облігацій та затвердження проспекту, емітент протягом 60 днів після прийняття рішення про емісію облігацій органом (особою) емітента, уповноваженим(ою) приймати таке рішення, подає до реєструвального органу:

1) заяву про реєстрацію випуску/реєстрацію випуску та затвердження проспекту облігацій (Додаток 2);

2) рішення загальних зборів емітента або іншого уповноваженого органу про:

емісію облігацій;

визначення за потреби органу емітента (виконавчого органу, наглядової ради), якому надаються повноваження щодо:

залучення до розміщення андеррайтера;

зміни дат початку та закінчення розміщення облігацій;

внесення змін до рішення про емісію облігацій;

прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій (за умови, що на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено);

затвердження результатів емісії облігацій;

затвердження звіту про результати емісії облігацій;

прийняття рішення про відмову від емісії облігацій;

прийняття рішення про проведення конвертації облігацій;

прийняття рішення про емісію облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску;

затвердження результатів конвертації облігацій;

прийняття рішення про відмову від проведення конвертації облігацій;

прийняття рішення про анулювання викуплених облігацій;

прийняття рішення про дострокове погашення облігацій;

прийняття рішення про продовження строків обігу та погашення облігацій;

повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії облігацій;

Рішення про визначення органу емітента, якому надаються відповідні повноваження, подається у разі прийняття такого(их) рішення(нь).

Зазначене(і) рішення має (мають) бути оформлене(і) протоколом, пронумероване(і), прошнуроване(і) та засвідчене(і) підписом керівника емітента.

Рішення про емісію облігацій має містити відомості відповідно до додатка 6 до Положення 425

3) копії документів емітента, що підтверджують повноваження органу, який прийняв рішення про емісію облігацій, засвідчені підписом керівника емітента.

У разі якщо документом, що підтверджує повноваження органу, який прийняв рішення про емісію облігацій, є статут, надається копія статуту, засвідчена підписом керівника емітента (надається у разі відсутності скан-копії статуту на офіційному сайті Міністерства юстиції України).

4) копію попереднього договору андеррайтингу, засвідчену підписом керівника емітента (подається у разі, якщо емітент прийняв рішення про залучення андеррайтера(ів) до розміщення облігацій);

5) проміжну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 2 розділу I цього Положення, засвідчену підписами емітента, разом зі звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску, реєстрації випуску та затвердження проспекту облігацій, крім випадку, коли попереднім звітним періодом є рік, складеним відповідно до Міжнародних стандартів аудиту з урахуванням вимог нормативно-правового акта реєструвального органу щодо вимог до аудиторського звіту.

Якщо емітент відповідно до законодавства зобов'язаний складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, він подає фінансову звітність, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності;

6) річну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 2 розділу I цього Положення, засвідчену підписами емітента, разом з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності у повному обсязі за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій

Якщо емітент відповідно до законодавства зобов'язаний складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, він подає фінансову звітність, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності;

7) нотаріально засвідчені копії договорів поруки/гарантії, що підтверджують відповідне забезпечення, та:

проміжну фінансову звітність поручителя/гаранта відповідно до вимог пункту 2 розділу I цього Положення, засвідчену підписами поручителя/гаранта та аудитора, за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску, реєстрації випуску та затвердження проспекту облігацій, крім випадку, коли попереднім звітним періодом є рік;

річну фінансову звітність поручителя/гаранта відповідно до вимог пункту 2 розділу I цього Положення, засвідчену підписами поручителя/гаранта та аудитора, за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій

відповідні аудиторські звіти (звіти незалежного аудитора);

довідку з переліком раніше наданих порук/гарантій, засвідчену підписом керівника поручителя/гаранта.

Зазначені документи подаються у разі прийняття рішення про розміщення забезпечених порукою/гарантією облігацій.

8) копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито", засвідчену підписом керівника емітента;

9) копії правовстановлювальних документів на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями, а саме:

копія державного акта про право власності або на право постійного користування земельною ділянкою, на якій розташовано об'єкт будівництва, яким буде забезпечуватися виконання зобов'язань за цільовими облігаціями;

копія договору оренди землі, на якій розташовано об'єкт будівництва, яким буде забезпечуватися виконання зобов'язань за цільовими облігаціями;

10) копію дозволу на будівництво (копію рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта);

11) копію дозволу на виконання будівельних робіт (декларації про початок виконання будівельних робіт - щодо об'єктів будівництва, що належать до I - III категорій складності);

12) копії договору підряду, укладеного між замовником і підрядником, та інших документів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити, претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду (договірна документація) (надаються у разі, якщо для будівництва об'єкта емітент залучає підрядника);

13) копію рішення про затвердження проектної документації;

14) відомості щодо наявності ліцензії на будівництво об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками, - з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про архітектурну діяльність";

15) копії договору про пайову участь в проектуванні та будівництві об'єкта житлового будівництва, інвестиційного договору, договору про співробітництво, договору поруки тощо (надаються у разі укладання таких договорів).

16) документи, що підтверджують існування, склад і розмір зобов'язань, для переведення яких в облігації прийнято рішення про емісію облігацій;

17) довідку про отримання згоди кредиторів юридичної особи на переведення зобов'язань в облігації, засвідчену підписом керівника емітента, та відповідні підтвердні документи:

рішення уповноваженого органу кредитора - юридичної особи про надання згоди на переведення зобов'язань юридичної особи (емітента) в облігації або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника кредитора;

заява кредитора - фізичної особи про надання згоди на переведення зобов'язань юридичної особи (емітента) в облігації, підпис якої засвідчено нотаріально, або нотаріально засвідчену копію заяви.

У довідці та підтвердних документах має бути зазначено розмір і підстави для виникнення зобов'язань юридичної особи (емітента) перед кожним кредитором, на переведення яких в облігації таким кредитором надано згоду;

18) довідку про відсутність мораторію на задоволення вимог кредиторів юридичної особи (емітента), засвідчену підписом керівника емітента, або копію плану санації та копію ухвали господарського суду про його затвердження, засвідчені підписом керівника емітента.

Копії документів, зазначених у підпунктах 10 - 16 цього пункту, подаються у разі прийняття емітентом рішення про розміщення цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій. Такі копії мають бути засвідчені у нотаріальному порядку.

Документи, зазначені у підпунктах 16 - 18 цього пункту, подаються у разі прийняття юридичною особою (емітентом) рішення про емісію облігацій з метою переведення зобов'язань підприємства в облігації.

Якщо фінансова звітність разом з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора), є у публічному доступі в результаті їх оприлюднення на веб-сайті емітента/поручителя/гаранта та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, емітент може не надавати паперові копії таких документів.

У такому разі емітент подає довідку, підписану уповноваженою особою уповноваженого органу емітента/поручителя/гаранта, що має містити посилання на веб-сторінку, на якій оприлюднені такі документи, яка включає універсальний покажчик місцезнаходження (Universal Resource Locator) (URL-адресу), доменне ім'я, місцезнаходження сторінки та назву файлу.

3. Реєстрація випуску сертифікатів ФОН та затвердження проспекту сертифікатів ФОН.

3.1. Для реєстрації реєстрації випуску сертифікатів ФОН та затвердження проспекту сертифікатів ФОН емітент протягом 60 днів після прийняття рішення про емісію сертифікатів ФОН органом (особою) емітента, уповноваженим(ою) приймати таке рішення, подає до реєструвального органу:

1) заяву про реєстрацію випуску/реєстрацію випуску та затвердження проспекту сертифікатів ФОН (Додаток 4);

2) рішення загальних зборів емітента або іншого уповноваженого органу про:

емісію сертифікатів ФОН;

визначення за потреби органу емітента (виконавчого органу, наглядової ради), якому надаються повноваження щодо:

залучення до розміщення андеррайтера;

зміни дат початку та закінчення розміщення сертифікатів ФОН;

внесення змін та/або доповнень до проспекту сертифікатів ФОН (у разі оформлення проспекту);

внесення змін до рішення про емісію сертифікатів ФОН;

прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення сертифікатів ФОН (за умови, що на запланований обсяг сертифікатів ФОН укладено договори з першими власниками та сертифікати ФОН повністю оплачено);

затвердження результатів емісії сертифікатів ФОН;

затвердження звіту про результати емісії сертифікатів ФОН;

прийняття рішення про відмову від емісії сертифікатів ФОН;

прийняття рішення про проведення конвертації сертифікатів ФОН;

прийняття рішення про емісію сертифікатів ФОН з метою проведення конвертації сертифікатів ФОН існуючого випуску;

затвердження результатів конвертації сертифікатів ФОН;

прийняття рішення про відмову від проведення конвертації сертифікатів ФОН;

повернення внесків, внесених як плата за сертифікати ФОН, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії сертифікатів ФОН органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії сертифікатів ФОН;

рішення про визначення органу емітента, якому надаються відповідні повноваження, подається у разі прийняття такого(их) рішення(нь).

Зазначене(і) рішення має (мають) бути оформлене(і) протоколом, пронумероване(і), прошнуроване(і) та засвідчене(і) підписом керівника емітента.

Рішення про емісію сертифікатів ФОН має містити відомості відповідно до додатка 6 до цього Положення (у разі неоформлення проспекту сертифікатів ФОН) або відповідно до додатка 7 до цього Положення (у разі оформлення проспекту сертифікатів ФОН);

3) копії документів емітента, що підтверджують повноваження органу, який прийняв рішення про емісію сертифікатів ФОН, засвідчені підписом керівника емітента.

У разі якщо документом, що підтверджує повноваження органу, який прийняв рішення про емісію сертифікатів ФОН, є статут, надається копія статуту, засвідчена підписом керівника емітента (надається у разі відсутності сканкопії статуту на офіційному сайті Міністерства юстиції України);

4) проспект сертифікатів ФОН (у разі поєднання емісії сертифікатів ФОН із здійсненням публічної пропозиції, яка передбачає оформлення проспекту сертифікатів ФОН) у двох примірниках, що повинен бути оформлений відповідно до Положення про здійснення публічної пропозиції цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 червня 2018 року № 424, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2018 року за № 837/32289.

У разі емісії сертифікатів ФОН у випадках, встановлених законодавством, проспект може на вибір емітента складатися з базового проспекту, що містить всю важливу інформацію про емітента, та документа про цінні папери, щодо яких здійснюється публічна пропозиція, разом з анотацією, оформлених відповідно до вимог, встановлених Положенням про здійснення публічної пропозиції цінних паперів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 червня 2018 року № 424, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 липня 2018 року за № 837/32289;

5) копію попереднього договору андеррайтингу, засвідчену підписом керівника емітента (подається у разі, якщо емітент прийняв рішення про залучення андеррайтера(ів) до розміщення сертифікатів ФОН);

6) проміжну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 2 розділу I цього Положення, засвідчену підписами емітента, разом зі звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску, реєстрації випуску та затвердження проспекту сертифікатів ФОН, крім випадку, коли попереднім звітним періодом є рік, складеним відповідно до Міжнародних стандартів аудиту з урахуванням вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування), затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 жовтня 2013 року № 2187, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2013 року за № 1827/24359.

Якщо емітент відповідно до законодавства зобов'язаний складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, він подає фінансову звітність, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності;

7) річну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 2 розділу I цього Положення, засвідчену підписами емітента, разом з аудиторським звітом щодо річної фінансової звітності у повному обсязі за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску сертифікатів ФОН (у разі неоформлення проспекту), або річну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 2 розділу I цього Положення, засвідчену підписами емітента, разом з аудиторським звітом щодо річної фінансової звітності у повному обсязі за останні два звітні роки, що передували року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та затвердження проспекту сертифікатів ФОН, складеним відповідно до Міжнародних стандартів аудиту з урахуванням Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування), затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 жовтня 2013 року № 2187, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2013 року за № 1827/24359.

Якщо емітент відповідно до законодавства зобов'язаний складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, він подає фінансову звітність, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності;

8) копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито", засвідчену підписом керівника емітента;

9) відомості щодо наявності ліцензії на діяльність з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю;

10) копію Правил ФОН засвідчену підписом керівника емітента;

11) копію інвестиційної декларації засвідчену підписом керівника емітента;

12) копію договору між забудовником та управителем засвідчену підписом керівника емітента - у разі укладення такого договору.


Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/admin_services/reiestratsiia-vypusku-tsinnykh-paperiv-ta-zatverdzhennia-prospektu-tsinnykh-paperiv-z-vydacheiu-tymchasovoho-svidotstva-krim-oblihatsii-vnutrishnikh-mistsevykh-pozyk-krim-tsinnykh-paperiv-instytutiv-s/

Результат та способи отримання результату
Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій/облігацій підприємств/сертифікатів ФОН
Затверджений проспект акцій/облігацій підприємств/сертифікатів ФОН, засвідчений підписом уповноваженої особи реєструвального органу, штампом "ЗАТВЕРДЖЕНО" і печаткою реєструвального органу
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) або електронною поштою чи на сайті: https://bit.ly/3oZTtI6.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Державне мито у розмірі 0,1 відсотка номінальної вартості випуску цінних паперів, але не більше п'ятдесятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року.
Строк надання
20 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Невідповідність поданих документів вимогам законодавства
Порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про емісію
Місцезнаходженням емітента відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань є тимчасово окупована територія України або територія проведення антитерористичної операції
Наявність розбіжностей між різними положеннями поданих документів, недостовірність та/або неповнота інформації у поданих документах
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Де знайти орієнтований перелік суттєвих змін, поява (виявлення) яких може бути підставою для внесення відповідних змін та /або доповнень до проспекту цінних паперів?
Перелік суттєвих змін встановлено пунктом 2 глави 11 розділу ІІІ Положення про здійснення публічної пропозиції цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР 21.06.2018 №424.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" Пункт 5 частини другої статті 7 Закон України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" Пункт 1 стаття 44 Закон України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" Частини 2,4,5 статті 93 Закон України "Про акціонерні товариства" Частина 2 статті 5 Декрет КМУ від 21.01.1993 №7-93 "Про державне мито" Підпункт п) пункту 6 статті 3 Рішення колегіального органу від 09.09.2021 №750 "Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії опціонних сертифікатів та їх обігу" Глава 2 Розділ ІІІ Рішення колегіального органу від 21.06.2018 №424 "Положення про здійснення публічної пропозиції цінних паперів" Глава 3-6 Розділ ІІІ Рішення колегіального органу від 21.06.2018 №425 "Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу" Глава 1, 2 Розділу ІІІ Положення Рішення колегіального органу від 21.06.2018 №426 "Порядок реєстрації випуску акцій при збільшенні (зменшенні) статутного капіталу акціонерного товариства" Пункт 2 Глава 1 Розділ ІІ Порядку Рішення колегіального органу від 23.07.2020 №393 "Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та їх обігу" Глава 2 Розділу ІІІ