Ідентифікатор послуги
00413
Строк
до 30 днів
Повна назва
Перереєстрація друкованого засобу масової інформації
Інформація про послугу
Підставою для перереєстрації друкованого ЗМІ може бути зміна засновника або складу співзасновників, назви, мови, сфери розповсюдження видання. Рішення про перереєстрацію видання приймає Міністерство юстиції України на підставі заяви та після розгляду документів, що підтверджують цивільну правоздатність та дієздатність засновника або співзасновників видання.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство юстиції України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про перереєстрацію друкованого засобу масової інформації із зазначенням підстав для перереєстрації
Документи, що підтверджують цивільну правоздатність/дієздатність засновника/співзасновників видання (паспорт громадянина України, статут, договір між співзасновниками, договір з правонаступником, довіреність тощо)
Умови і випадки надання

Документами, що підтверджують цивільну правоздатність/дієздатність засновника/співзасновників видання є для юридичної особи: 

засвідчені печаткою юридичної особи та підписом її керівника копії статуту (положення), чинні на момент подачі; 

протокол або витяг з протоколу рішення загальних зборів (конференції) у разі заснування друкованого ЗМІ трудовим колективом; 

установчий договір між співзасновниками друкованого ЗМІ (засвідчений нотаріально, якщо одна із сторін - фізична особа); 

довіреність, доручення (якщо заяву та/чи установчий договір, угоду між засновником і правонаступником підписує особа, якій таке право не надано правовстановлюючими документами);

копія попереднього свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації.


Для фізичної особи: 

копія паспорта (сторінок, що містять інформацію про громадянство та реєстрацію місця проживання фізичної особи); 

довіреність, доручення (якщо заяву та/чи установчий договір, угоду між засновником і правонаступником підписує особа, якій таке право не надано правовстановлюючими документами); 

угода між засновником і правонаступником (у разі перереєстрації у зв’язку зі зміною засновника (співзасновників); 

установчий договір між співзасновниками друкованого засобу масової інформації (у разі зміни складу співзасновників); 

копія попереднього свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації.  


Установчі документи, складені іноземною мовою, подаються для перереєстрації друкованого засобу масової інформації разом з їх перекладом на українську мову, засвідчені в установленому порядку.
Результат та способи отримання результату
Внесення відомостей про серію та номер свідоцтва до Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності
Прийняття рішення про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації та видача свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Рішення про зупинення строку розгляду заяви про перереєстрацію друкованого засобу масової інформації
Рішення про відмову у перереєстрації друкованого засобу масової інформації
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Реєстраційний збір за видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ із загальнодержавною, регіональною та/або зарубіжною сферою розповсюдження становить 50% від 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Адміністративний збір
425,00 UAH
Строк надання
У місячний строк
Реєстраційний збір за видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ, що спеціалізується на матеріалах еротичного характеру становить 50% від 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Адміністративний збір
850,00 UAH
Строк надання
У місячний строк
Реєстраційний збір за видачу свідоцтва про державну реєстрацію дайджесту становить 50% від 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Адміністративний збір
510,00 UAH
Строк надання
У місячний строк
Реєстраційний збір за видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ, заснованого за участю громадян та/або юридичних осіб інших держав, а також юридичних осіб України, у статутному фонді яких є іноземний капітал становить 50% від 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Адміністративний збір
1020,00 UAH
Строк надання
У місячний строк
Від сплати реєстраційного збору звільняються видання, які засновуються з благодійною метою і призначені для безкоштовного розповсюдження
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
У місячний строк

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Якщо заяву подано до закінчення року з дня набрання законної сили рішенням про припинення діяльності друкованого засобу масової інформації
Якщо реєструючим органом уже раніше видано свідоцтво друкованому засобі масової інформації з тією ж самою назвою, за винятком видань, що виходять різними мовами
Якщо засновниками (співзасновниками) друкованого засобу масової інформації виступають органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування
Якщо назва друкованого засобу масової інформації, його програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість суперечать статтям 3, 4 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»
Якщо засновником (співзасновниками) порушено вимоги статті 10 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи треба звертатися за перереєстрацією друкованого ЗМІ у разі зміни ним сфери розповсюдження?
Так, потрібно.