Свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів

Ідентифікатор послуги
00480
Строк
10 днів (робочі)
Повна назва
Видача свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів
Інформація про послугу
Свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів свідчить про те, що транспортний засіб відповідає вимогам Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів і може використовуватися для перевезення. Рішення про видачу такого документу приймає Міністерство внутрішніх справ України.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника.
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Інформація щодо ДОПНВ-свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі (номер, ким видане, дата видачі, строк дії) та його копію (на кожний транспортний засіб додатково)
Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу
Копія протокола перевірки технічного стану транспортного засобу, виданого суб’єктом проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, який унесений до реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю
Копія документа про перевірку технічного стану транспортного засобу в установленому порядку (для транспортних засобів з відомчою реєстрацією, інформація про які відсутня в Єдиному державному реєстрі МВС (Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Оперативно- рятувальної служби цивільного захисту України)
Копія дійсного свідоцтва про первинну, проміжну, періодичну та позапланову перевірку цистерни, виданого перевіряючим органом (у разі якщо транспортний засіб має вбудовані цистерни (крім змішувально- зарядних машин із цистернами місткістю менше ніж 1000 л)
Платіжні документи (платіжні доручення, квитанції) з кодом проведеної операції або відміткою банку, відділення поштового зв’язку або код проведеної операції (реквізити платежу) про внесення плати в будь-якій формі, який можливо перевірити за допомогою державного сервісу перевірки квитанцій за адресою: https://check.gov.ua/
Умови і випадки надання

Свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів видається або продовжується сервісним центром Міністерства внутрішніх справ за результатами перевірки відповідності конструкції, маркування та спеціального обладнання транспортного засобу вимогам Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів. 


Власник транспортного засобу, перевізник або уповноважена ним особа має право вільного вибору сервісного центру для проведення перевірки відповідності конструкції транспортного засобу вимогам Європейської Угоди та отримання/продовження свідоцтва. 


Для отримання свідоцтва власник транспортного засобу, перевізник або уповноважена ним особа подає до сервісного центру Міністерства внутрішніх справ укомплектовані відповідно до призначення транспортні засоби, а також заяву за формою, визначену Порядком видачі та оформлення свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів та необхідні документи у паперовому вигляді. 


Перевірка відповідності конструкції транспортного засобу та спеціального обладнання вимогам ДОПНВ проводиться шляхом візуального огляду. 


За результатами перевірки посадова особа  видає/продовжує засвідчене підписом та печаткою сервісного центру свідоцтво. Свідоцтво видається/продовжується власникові транспортного засобу, перевізнику або уповноваженій ним особі не пізніше десяти робочих днів після реєстрації заяви у сервісному центрі.


Власник транспортного засобу, перевізник або їх уповноважені представники подають до суб’єкта надання адміністративної послуги документи в паперовій формі та укомплектовані відповідно до призначення транспортні засоби

Результат та способи отримання результату
Видача свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів
Лист з обґрунтуванням причин відмови у продовженні свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання (без урахування вартості бланкової продукції (свідоцтва)
Адміністративний збір
93,00 UAH
Строк надання
10 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Подання не в повному обсязі або прострочених документів
Невідповідність конструкції та/або спеціального обладнання транспортного засобу вимогам ДОПНВ
Виявлення в поданих документах недостовірних відомостей (невідповідність транспортного засобу даним, що зазначені у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, протоколі перевірки технічного стану транспортного засобу тощо)
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи є встановлений зразок заяви на видачу (продовження) свідоцтва про допуск транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів?
Так, можна ознайомитись за посиланням - http://hsc.gov.ua/wpcontent/uploads/2018/10/sajt_Svidotstvo.pdf.
Яка послідовність дій одержувача послуги?
Суб’єкт звернення або уповноважена ним особа подає до суб’єкта надання адміністративної послуги повний пакет документів у паперовому вигляді та укомплектовані відповідно до призначення транспортні засоби.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги: