Продовження свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів

Ідентифікатор послуги
01502
Строк
10 днів (робочі)
Повна назва
Продовження свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів
Інформація про послугу
Свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів свідчить про те, що транспортний засіб відповідає вимогам Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів і може використовуватися для перевезення. У разі необхідності продовження терміну дії свідоцтва необхідно звернутися до сервісного центру МВС. Термін дії свідоцтва дозволяється продовжувати не більше чотирьох разів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява на продовження свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів
Інформація щодо ДОПНВ-свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі (номер, ким видане, дата видачі, строк дії) та його копія
Копія протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу, виданого суб’єктом проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, який унесений до реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю МВС
Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (на кожний транспортний засіб додатково)
Оригінал свідоцтва (у разі його продовження або заміни)
Копія дійсного свідоцтва про первинну, проміжну, періодичну та позапланову перевірку цистерни, виданого перевіряючим органом (у разі якщо транспортний засіб має вбудовані цистерни (крім змішувально- зарядних машин із цистернами місткістю менше ніж 1000 л),
Платіжний документ (квитанція), який засвідчує оплату вартості бланка свідоцтва та адміністративної послуги з оформлення свідоцтва
Умови і випадки надання

Власник транспортного засобу, перевізник або уповноважена ним особа має право вільного вибору сервісного центру Міністерства внутрішніх справ для проведення перевірки відповідності конструкції транспортного засобу вимогам Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів та отримання/продовження свідоцтва.


Свідоцтво продовжується регіональним сервісним центром Головного сервісного центру МВС або територіальним сервісним центром регіонального сервісного центру Головного сервісного центру МВС  за результатами перевірки відповідності конструкції, маркування та спеціального обладнання транспортного засобу вимогам ДОПНВ та цього Порядку.


Суб’єкт звернення особисто подає до суб’єкта надання адміністративної послуги заяву на продовження свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів та пакет документів у паперовому вигляді. Додатковий текст, що відноситься до розділу "Документів" - для отримання адміністративної послуги власник транспортного засобу, перевізник або уповноважена ним особа подає до суб’єктів надання адміністративної послуги укомплектовані відповідно до призначення транспортні засоби.


За результатами перевірки посадова особа сервісного центру продовжує засвідчене підписом та печаткою сервісного центру свідоцтво. Свідоцтво продовжується власникові транспортного засобу, перевізнику або уповноваженій ним особі не пізніше десяти робочих днів після реєстрації заяви у сервісному центрі.


Термін дії свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів дозволяється продовжувати не більше 4 разів.

Результат та способи отримання результату
Лист з обґрунтуванням причин відмови у продовженні свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів
Продовження строку дії свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
93,00 UAH
Строк надання
10 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Виявлення в поданих документах недостовірних відомостей (невідповідність транспортного засобу даним, що зазначені у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, протоколі перевірки технічного стану транспортного засобу тощо)
Невідповідність конструкції та/або спеціального обладнання транспортного засобу вимогам Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів
Подання до суб’єкта надання адміністративної послуги власником транспортного засобу, перевізником або його уповноваженим представником не в повному обсязі або прострочених документів
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Який строк дії свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів, і на скільки його можна продовжувати?
Строк дії свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів не має перевищувати строку дії протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу, виданого суб’єктом здійснення обов’язкового технічного контролю, та строку наступної перевірки цистерни. Термін дії свідоцтва дозволяється продовжувати не більше 4 разів.