Погодження маршруту руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів

Ідентифікатор послуги
00167
Строк
до 10 днів
Повна назва
Видача погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів
Інформація про послугу
Перевезення небезпечних вантажів, які згідно з ДОПНВ належать до вантажів підвищеної небезпеки, територією України здійснюються за наявності погодження маршруту руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів, виданого Національною поліцією України. Для отримання зазначеного погодження необхідно подати заяву на отримання адміністративної послуги до відповідного Центру надання адміністративних послуг.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна поліція України
Центр надання адміністративних послуг за місцем провадження діяльності
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про погодження маршруту руху транспортного засобу
Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
Копія наказу (договору) щод призначення уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів автомобільними дорогами
Копія дозволу на перевезення вибухових матеріалів і речовин або бойових припасів до вогнепальної зброї
Інформацію щодо ДОПНВ-свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі (номер, ким видане, дата видачі, строк дії)
Копія квитанції щодо оплати адміністративної послуги за оформлення погодження
Інформацію про чинний договір обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів
Інформацію щодо свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів, якщо таке свідоцтво передбачено вимогами глави 9.1 додатка В до ДОПНВ (номер, ким видане, дата видачі, строк дії)
Умови і випадки надання

Підставою для одержання адміністративної послуги є звернення перевізника (суб’єкт перевезення небезпечних вантажів) або уповноважена ним особа щодо отримання погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів. 


Послідовність дій одержувача адміністративної послуги: 

1) подання повного комплекту документів, необхідного для отримання погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів до центру надання адміністративних послуг; 

2) перевірка поданих одержувачем послуги документів; 

3) направлення документів до уповноваженого підрозділу Національної поліції України; 

4) оформлення погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів; 

5) унесення даних до єдиної інформаційної системи МВС; 

6) видача заявникові погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів.


У разі подання заяви представником перевізника подається документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи.


На випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів податься інформація про чинний договір обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів. За необхідності подається копія дозволу на перевезення вибухових матеріалів і речовин або бойових припасів до вогнепальної зброї, виданий поліцією.


Погоджені Національною поліцією України маршрути руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів, строк дії яких закінчився, дійсні під час дії воєнного стану в Україні та протягом дев'яноста днів з дня його припинення або скасування.

На час воєнного стану в Україні адміністративна послуга надається Департаментом патрульної поліції та його територіальними (відокремленими) підрозділами у регіонах де не ведуться активні бойові дії.

Результат та способи отримання результату
Погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
95,00 UAH
Строк надання
10 днів (робочі)
Термінове надання
Адміністративний збір
190,00 UAH
Строк надання
5 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Виявлення в документах, поданих перевізником, недостовірних відомостей.
Подання перевізником або уповноваженою ним особою не в повному обсязі або прострочених документів, необхідних для одержання погодження.
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Національна поліція України
Адміністративний (позасудовий) порядок оскарження
Національна поліція України
Спосіб подання скарги:
Електронною поштою
Поштовим зв’язком (рекомендованим листом з описом вручення)
Особисто (усна скарга)
Особисто (письмова скарга)
Строк для подання скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 рік, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням)
Граничний строк розгляду скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 місяць від дня надходження. Якщо в місячний термін розглянути скаргу неможливо – строк може бути подовжено, при цьому загальний термін розгляду скарги не може перевищувати 45 днів)
У скарзі має бути зазначено:
Повне найменування (ім’я) оскаржувача, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника оскаржувача, якщо скарга подається представником
Зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку оскаржувача
Викладення обставин, якими оскаржувач обґрунтовує свої вимоги
Вимоги оскаржувача
Підпис оскаржувача або його представника із зазначенням дати складання скарги
Відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання
До скарги додаються: У випадку оскарження представником - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника оскаржувача
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Які підстави для анулювання погодження?
Підставою для анулювання погодження маршруту руху є: 1) звернення перевізника із заявою про анулювання погодження маршруту руху; 2) припинення юридичної особи перевізника; 3) припинення підприємницької діяльності фізичною особою–підприємцем; 4) установлення факту зазначення в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації; 5) настання надзвичайної ситуації (несприятливі погодні умови, землетруси, дорожньо-транспортні пригоди, техногенні аварії, страйки, здійснення виробничої діяльності на вулично-дорожній мережі тощо), що створює загрозу безпеці дорожнього руху за маршрутом руху, визначеним у погодженні маршруту руху.
Які підстави для відмови у видачі погодження?
Подання перевізником неповного пакета документів, необхідних для одержання погодження та виявлення в документах, поданих перевізником, недостовірних відомостей. У разі відмови у видачі дозволу плата за його оформлення повертається.
Який термін розгляду заяви для отримання погодження?
Уповноважений підрозділ поліції видає погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів у строк не більше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви та документів, що додаються до заяви.
На який термін можна оформити погодження?
Погодження маршруту руху видається на одноразовий проїзд. У разі здійснення постійних проїздів за однаковим маршрутом тим самим транспортним засобом з тими самими вантажами погодження може видаватися на кілька проїздів. Строк дії погодження маршруту руху не має перевищувати терміну дії свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів, чинного договору обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів у разі настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів та свідоцтва ДОПНВ про підготовку водія.
Яка плата справляється за оформлення погодження?
За оформлення дозволу справляється плата, розмір якої визначається законодавством у сфері надання адміністративних послуг і становить 95 гривень. Реквізити для сплати зазначені у інформаційній картці адміністративної послуги.
Які документи необхідно подати для отримання погодження?
Для отримання погодження маршруту руху перевізник (суб'єкт перевезення небезпечних вантажів) або уповноважена ним особа подає наступні документи: 1) заяву (у заяві зазначаються маршрут руху, місцезнаходження і телефони відправника, перевізника та одержувача небезпечного вантажу, відомості про транспортні засоби, кількість небезпечного вантажу, строк перевезення та прізвище уповноваженого (відповідальної за перевезення особи); 2) інформацію щодо ДОПНВ-свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозить небезпечні вантажі (далі - свідоцтво ДОПНВ про підготовку водія) (номер, ким видане, дата видачі, строк дії); 3) інформацію щодо свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів, якщо таке свідоцтво передбачено вимогами глави 9.1 додатка B до ДОПНВ, (номер, ким видане, дата видачі, строк дії); 4) інформацію щодо свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів автомобільними дорогами (номер, ким видане, дата видачі, строк дії) та копію наказу (договору) щодо його призначення; 5) інформацію про чинний договір обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів; 6) у разі перевезення вибухових матеріалів і речовин, бойових припасів до вогнепальної зброї – інформацію про дозвіл на перевезення вибухових матеріалів і речовин або бойових припасів до вогнепальної зброї, виданий поліцією; 7) документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи, у разі подання заяви представником перевізника; 8) копію квитанції щодо оплати адміністративної послуги за оформлення погодження маршруту руху.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України "Про дорожній рух" стаття 53-1 Закон України "Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" стаття 1 Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" статті 4, 4-1 Закон України "Про адміністративні послуги" статті 8-11 Закон України "Про Національну поліцію" пункт 13, стаття 23 Постанова КМУ від 28.02.2022 №165 "Деякі питання реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб" пункт 1 Постанова КМУ від 26.10.2011 №1098 "Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг" пункт 5 Постанова КМУ від 01.06.2002 №733 "Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів" стаття 1 Постанова КМУ від 04.06.2006 №795 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання" пункт 1 Постанова КМУ від 10.10.2001 №1306 "Про Правила дорожнього руху" пункт 22,5 Наказ ЦОВВ від 17.03.2022 №194 Про продовження строку дії документів щодо дорожнього перевезення небезпечних вантажів під час дії воєнного стан в Україні пункт 4 Наказ ЦОВВ від 04.08.2018 №656 "Про затвердження Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів" пункт 2 розділ 3