Повторне свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю

Ідентифікатор послуги
01089
Строк
15 днів (календарні)
Повна назва
Видача повторного свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю
Інформація про послугу
У разі втрати або пошкодження свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, а також у разі необхідності внесення до нього виправлень видається повторне свідоцтво. Для цього необхідно звернутись до Міністерства юстиції України з відповідним пакетом документів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство юстиції України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про видачу повторного свідоцтва
Документ про внесення плати за видачу повторного свідоцтва (квитанція, видана банком, або платіжне доручення з відміткою банку)
Повідомлення в засобах масової інформації про втрату свідоцтва або оригінал свідоцтва, яке пошкоджене або в яке необхідно внести виправлення
Фотокопія паспорта
Умови і випадки надання

Особа, яка має намір одержати повторне свідоцтво, подає до Міністерства юстиції України заяву про видачу повторного свідоцтва. У разі якщо заява направляється поштовим відправленням, підпис особи на ній має бути нотаріально засвідчений. 


При поданні заяви особисто уповноважена особа Міністерства юстиції України встановлює особу заявника за паспортом громадянина України, про що проставляє відмітку на заяві.

Результат та способи отримання результату
Відмова у видачі повторного свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю
Повторне свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
85,00 UAH
Строк надання
15 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Втрата особою громадянства України
Набрання законної сили рішенням суду про визнання особи недієздатною, обмежено дієздатною або винесення ухвали про застосування до неї примусових заходів медичного характеру
Невідповідність поданих документів законодавству України
Набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо заявника
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги з видачі повторного свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю
Понеділок – четвер: з 9.00 до 18:00; п’ятниця: з 9.00 до 16.45 перерва з 13.00 до 13.45 (на момент встановлення карантинних обмежень, режим роботи суб’єкта надання адмінпослуги може частково змінюватися, для отримання необхідної інформації необхідно звертатися до суб’єкта надання адмінпослуги за телефоном (044) 237-71-84).
Яка адреса/телефон суб’єкта надання адміністративної послуги з видачі повторного свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю
м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15, каб. 1209 телефон: (044) 237-71-84.
Який строк надання адміністративної послуги?
Документи щодо видачі повторного свідоцтва розглядаються протягом п’ятнадцяти днів з дня їх надходження.
Яка плата здійснюється за видачу повторного свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю?
Плата за видачу повторного свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю здійснюється у розмірі п’яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян ( на сьогодні 85 грн.).
Хто та в який спосіб може направити заяву про видачу повторного свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю до Міністерства юстиції України?
Особа, яка має намір одержати повторне свідоцтво, подає до Міністерства юстиції України заяву про видачу повторного свідоцтва. У разі якщо заява направляється поштовим відправленням, підпис особи на ній має бути нотаріально засвідчений.
Який перелік документів подається до Міністерства юстиції України для отримання повторного свідоцтва право на зайняття нотаріальною діяльністю?
Особа, яка має намір одержати повторне свідоцтво, подає до Міністерства юстиції України заяву про видачу повторного свідоцтва. У разі якщо заява направляється поштовим відправленням, підпис особи на ній має бути нотаріально засвідчений. До заяви додаються такі документи: документ про внесення плати за видачу повторного свідоцтва (квитанція, видана банком, або платіжне доручення з відміткою банку); фотокопія паспорта; повідомлення в засобах масової інформації про втрату свідоцтва або оригінал свідоцтва, яке пошкоджене або в яке необхідно внести виправлення. При поданні документів особисто вірність фотокопії паспорта засвідчується уповноваженою особою Департаменту. У разі направлення документів поштою вірність фотокопії паспорта засвідчується нотаріально.
Які реквізити платежу за видачу повторного свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю?
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП); Отримувач коштів: ГУК у м. Києві/ м. Київ/ 22012500; Код отримувача (код за ЄДРПОУ): 37993783; Номер рахунку (IBAN): UA558999980334109879041026001.
Яким чином можна отримати повторне свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю?
Повторне свідоцтво видається згідно з поданою заявою особисто заявнику або його представнику за довіреністю або надсилається заявнику рекомендованим листом протягом трьох робочих днів з дня реєстрації наказу про видачу повторного свідоцтва.
Який перелік підстав для відмови у наданні послуги з видачі повторного свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю?
Заява про видачу повторного свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю залишається без розгляду, якщо вона подана без: документа про внесення плати за видачу повторного свідоцтва (квитанція, видана банком, або платіжне доручення з відміткою банку); фотокопії паспорта; повідомлення в засобах масової інформації про втрату свідоцтва або оригіналу свідоцтва, яке пошкоджене або в яке необхідно внести виправлення або якщо подані документи оформлені з порушенням встановлених вимог, про що Міністерство юстиції України повідомляє заявника.