Свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю

Ідентифікатор послуги
01088
Строк
15 днів (календарні)
Повна назва
Видача свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю
Інформація про послугу
Свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю може бути видане громадянину України, який має повну вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, володіє державною мовою, має стаж роботи у сфері права не менш як шість років, з них помічником нотаріуса або консультантом державної нотаріальної контори - не менш як три роки, або у передбаченому Законом України "Про нотаріат" випадку успішно пройшов стажування протягом одного року в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса та склав кваліфікаційний іспит. Для отримання такого свідоцтва потрібно звернутись до Міністерства юстиції України з відповідним пакетом документів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство юстиції України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про видачу свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю. У разі якщо заява направляється поштою, підпис особи на ній має бути нотаріально засвідчений
Документ про внесення плати за видачу свідоцтва (квитанція, видана банком, або платіжне доручення з відміткою банку)
Фотокопія документа про вищу юридичну освіту
Фотокопія документа, що засвідчує рівень володіння державною мовою, визначений Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної"
Фотокопія трудової книжки
Фотокопія паспорта
Умови і випадки надання

Особа, яка має намір одержати свідоцтво, подає до Міністерства юстиції України заяву про видачу свідоцтва. 


У разі якщо заява направляється поштою, підпис особи на ній має бути нотаріально засвідчений. При поданні заяви особисто уповноважена особа Міністерства юстиції України встановлює особу заявника за паспортом громадянина України, про що проставляє відмітку на заяві.

Результат та способи отримання результату
Наказ про відмову у видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю
Свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
170,00 UAH
Строк надання
15 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Втрата особою громадянства України
Набрання законної сили обвинувальним вироком суду
Набрання законної сили рішенням суду про визнання особи недієздатною, обмеження її цивільної дієздатності або винесення ухвали про застосування до неї примусових заходів медичного характеру
Невідповідність поданих документів законодавству України
Заява про видачу свідоцтва залишається без розгляду, якщо вона подана без передбачених законодавством документів, або якщо подані документи оформлені з порушенням встановлених вимог.
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Яка адреса/телефон суб’єкта надання адміністративної послуги з видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю
м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15, каб. 1209 телефон: (044) 237-71-84
Хто та в який спосіб може направити заяву про видачу свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю до Міністерства юстиції України?
Особа, яка має намір одержати свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю, особисто подає до Міністерства юстиції України заяву про видачу свідоцтва. При поданні заяви особисто уповноважена особа Департаменту встановлює особу заявника за паспортом громадянина України, про що проставляє відмітку на заяві. У разі якщо заява направляється поштою, підпис особи на ній має бути нотаріально засвідчений.
Який перелік документів подається до Міністерства юстиції України у разі особистої подачі заяви про отримання свідоцтва право на зайняття нотаріальною діяльністю?
Якщо особа особисто подає заяву про отримання свідоцтва, уповноважена особа Департаменту встановлює особу заявника за паспортом громадянина України, про що проставляє відмітку на заяві. До заяви додаються такі документи: документ про внесення плати за видачу свідоцтва (квитанція, видана банком, або платіжне доручення з відміткою банку); фотокопія диплома про повну вищу юридичну освіту; фотокопія трудової книжки; фотокопія паспорта. При поданні документів особисто вірність їх фотокопій засвідчується уповноваженою особою Департаменту.
Який перелік документів подається до Міністерства юстиції України у разі письмової подачі заяви про право на зайняття нотаріальною діяльністю?
Якщо особа, поштою направляє заяву про отримання свідоцтва, підпис особи на ній має бути нотаріально засвідчений. Документи про внесення плати за видачу свідоцтва (квитанція, видана банком, або платіжне доручення з відміткою банку); фотокопія диплома про повну вищу юридичну освіту; фотокопія трудової книжки; фотокопія паспорта фотокопій засвідчуються нотаріально.
Який строк надання адміністративної послуги?
Документи щодо видачі свідоцтва розглядаються протягом п’ятнадцяти днів з дня їх надходження.
Який перелік документів подається до Міністерства юстиції України у разі письмової подачі заяви про право на зайняття нотаріальною діяльністю?
Якщо особа, поштою направляє заяву про отримання свідоцтва, підпис особи на ній має бути нотаріально засвідчений. Документи про внесення плати за видачу свідоцтва (квитанція, видана банком, або платіжне доручення з відміткою банку); фотокопія диплома про повну вищу юридичну освіту; фотокопія трудової книжки; фотокопія паспорта фотокопій засвідчуються нотаріально.
Який перелік підстав для відмови у наданні послуги з видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю?
Заява про видачу свідоцтва залишається без розгляду, якщо вона подана без: документа про внесення плати за видачу свідоцтва; фотокопії диплома про повну вищу юридичну освіту; фотокопії трудової книжки; фотокопії паспорта, або якщо подані документи оформлені з порушенням встановлених вимог, про що Міністерство юстиції України повідомляє заявника.
Які реквізити платежу за видачу свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю?
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП); Отримувач коштів: ГУК у м. Києві/ м. Київ/ 22012500; Код отримувача (код за ЄДРПОУ): 37993783; Номер рахунку (IBAN): UA558999980334109879041026001.
Яким чином можна отримати свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю?
Свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю видається згідно з поданою заявою особисто заявнику або його представнику за довіреністю або надсилається заявнику рекомендованим листом протягом трьох робочих днів з дня реєстрації наказу про видачу свідоцтва.
Яка плата здійснюється за видачу свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю?
Плата за видачу свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю здійснюється у розмірі десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян (на сьогодні 170 грн.)
Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги з видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю
Понеділок – четвер: з 9.00 до 18:00; п’ятниця: з 9.00 до 16.45 перерва з 13.00 до 13.45 (на момент встановлення карантинних обмежень, режим роботи суб’єкта надання адмінпослуги може частково змінюватися, для отримання необхідної інформації необхідно звертатися до суб’єкта надання адмінпослуги за телефоном (044) 237-71-84).