Ідентифікатор послуги
00391
Строк
до 60 днів
Інформаційна карта
Повна назва
Видача ліцензії на експорт товарів
Інформація про послугу
Відповідно до українського законодавства діяльність з експорту товарів здійснюється за наявності спеціальної ліцензії. Рішення про її видачу приймає Мінекономіки.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство економіки України
Обласні, Київська та Севастопольська міська державна адміністрація
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://my.gov.ua/info/service/2817/details.
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заявка на отримання ліцензії (щодо озоноруйнівних речовини, або товарів, що їх містять - подається у 2-х примірниках)
Лист-звернення щодо оформлення ліцензії з гарантією сплати державного збору за її видачу
Експертний висновок (оригінал) з визначенням країни походження та коду товару відповідно до УКТЗЕД, який видається Торгово-промисловою палатою України або регіональною торгово-промисловою палатою
Інші документи, вимоги щодо подання яких встановлені законодавством України
Копія зовнішньоекономічного договору (контракту), усі додатки та специфікації до нього, засвідчені в установленому законодавством порядку ( якщо документи укладено лише іноземною мовою додаються їх офіційні переклади)
Умови і випадки надання

З метою отримання ліцензії на експорт товарів необхідно звернутись до Мінекономіки із заявою, оформленою відповідно до форми, затвердженої наказом Мінекономіки від 09.09.2009 № 991, та необхідними документами. 


Видача ліцензії здійснюється за умови подання до Мінекономіки або до уповноважених структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій платіжного доручення з оригінальною відміткою банку про сплату державного збору за видачу ліцензії в розмірі, установленому Кабінетом Міністрів України. 


Уповноважені структурні підрозділи обласних та Київської міської державних адміністрацій видають ліцензію на експорт товарів суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, які зареєстровані у відповідних регіонах та облікова вартість товарів за договорами (контрактами) яких не перевищує 300 тис. доларів США, крім товарів, на імпорт яких установлено кількісні обмеження (квоти). 


 Ліцензія видається фізичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності, керівнику суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності за наявності документа, що посвідчує їх особу, або вповноваженому представникові суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності за умови подання до Мінекономіки або уповноважених структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій оригіналу довіреності, що засвідчує право на отримання ліцензії, та документа, що посвідчує особу представника.

Результат та способи отримання результату
Ліцензія на експорт товарів
Відмова у видачі ліцензії на експорт товарів
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника.

Строк та вартість надання послуги

Режим автоматичного ліцензування
Адміністративний збір
220,00 UAH
Строк надання
10 днів (робочі)
Режим неавтоматичного ліцензування
Адміністративний збір
780,00 UAH
Строк надання
30 днів (календарні)
Режим неавтоматичного ліцензування від дати закінчення оголошеного строку приймання заявок, якщо всі вони розглядаються одночасно
Адміністративний збір
780,00 UAH
Строк надання
60 днів (календарні)
Під час воєнного стану
Адміністративний збір
До припинення чи скасування воєнного стану в Україні збір за видачу ліцензії на експорт (імпорт) товарів не справляється
Строк надання
10 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Отримання Мінекономіки від Мінеконенерго відмови у видачі погодження на вивезення озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять (щодо озоноруйнівних речовини, або товарів, що їх містять)
Порушення суб'єктом ЗЕД або його іноземним контрагентом законодавства України у ЗЕД
Вичерпання встановленої квоти на відповідні товари
Суб'єкт ЗЕД здійснює свою діяльність на умовах, які можуть спричинити ухвалення компетентними органами країни-імпортера антидемпінгових та інших захисних заходів до експорту продукції походженням з України
Дії суб'єкта ЗЕД, що призводять до порушення взятих Україною міжнародних зобов'язань
Застосування до суб'єкта ЗЕД або до його іноземного контрагента спеціальної санкції у вигляді тимчасового зупинення ЗЕД згідно із ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (в редакції що діяла до 07.02.2019)
Невідповідність поданих документів законодавству України
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування
Адміністративний (позасудовий) порядок оскарження
Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування
Спосіб подання скарги:
Електронною поштою
Поштовим зв’язком (рекомендованим листом з описом вручення)
Особисто (письмова скарга)
Строк для подання скарги: Скаргу щодо рішення органу ліцензування про відмову у видачі ліцензії можна подати протягом місяця з дня прийняття такого рішення
Граничний строк розгляду скарги: Скарги розглядаються на засіданні Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування у строк, що не перевищує десяти календарних днів з дня одержання від органу ліцензування запитуваних документів стосовно оскаржуваного рішення
У скарзі має бути зазначено:
Повне найменування (ім’я) оскаржувача, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника оскаржувача, якщо скарга подається представником
Зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку оскаржувача
Викладення обставин, якими оскаржувач обґрунтовує свої вимоги
Вимоги оскаржувача
Підпис оскаржувача або його представника із зазначенням дати складання скарги
Відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання
До скарги додаються: Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав оскаржувача, У випадку оскарження представником - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника оскаржувача
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи може отримати оригінал ліцензії представник ліцензіата?
Ліцензія може бути видана уповноваженому представнику суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності за умови подання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України або уповноваженого органу оригіналу довіреності, що засвідчує право на отримання ліцензії, та документа, що посвідчує особу представника.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ст. 1 - 39 Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" ст. 1 - 21 Постанова КМУ від 10.03.2022 №241 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2005 р. № 362" п.1 Постанова КМУ від 24.12.2019 №1109 "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот" п. 1 - 6 Постанова КМУ від 18.05.2005 №362 "Про встановлення розміру збору за видачу експортних (імпортних) ліцензій" п. 1 - 2 Наказ ЦОВВ від 01.04.2004 №122 "Про затвердження Порядку розгляду заявок на видачу ліцензії у сфері нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності" п. 1 - 7 Порядку Наказ ЦОВВ від 11.06.2013 №621 "Про затвердження інформаційних карток деяких адміністративних послуг у сфері зовнішньоекономічної діяльності, що надаються Міністерством економічного розвитку і торгівлі України" Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі ліцензії на експорт товарів Наказ ЦОВВ від 09.09.2009 №991 "Про порядок ліцензування експорту товарів" п. 1 - 11 Положення