Дозвіл на реекспорт товарів іноземного походження

Ідентифікатор послуги
00371
Строк
15 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Видача дозволу на реекспорт товарів іноземного походження
Інформація про послугу
Для здійснення діяльності, пов’язаної з реекспортом товарів іноземного походження, підприємству необхідно отримати дозвіл на це. Для цього заява разом з переліком документів подається до Міністерства розвитку економіки, торгівлі, сільського господарства України.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство економіки України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://my.gov.ua/info/service/2805/details.
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Лист-звернення в довільній формі за підписом керівника суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України або уповноваженої ним особи з обґрунтуванням причин необхідності здійснення реекспорту, термінів поставки, терміну дії письмового дозволу, кодів товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності
Заявка на реекспорт товарів іноземного походження, яка складається за формою дозволу на реекспорт товарів іноземного походження
Завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію
Копія довідки органу державної податкової служби про взяття на облік платника податків за формою 4-ОПП
Дозвіл уповноваженого органу країни походження товару на реекспорт цього товару (у разі встановлення відповідно до чинних міжнародних договорів України з цією країною обмежень на реекспорт такого товару)
Завірена в установленому порядку копія зовнішньоекономічного договору (контракту) на імпорт в Україну товарів іноземного походження з усіма чинними на дату подання додатками, специфікаціями, додатковими угодами та іншими документами, які є невід'ємною частиною договору (контракту)
Завірена в установленому порядку копія зовнішньоекономічного договору (контракту) на реекспорт товарів іноземного походження з усіма чинними на дату подання додатками, специфікаціями, додатковими угодами та іншими документами, які є невід'ємною частиною договору (контракту)
Завірена в установленому порядку копія сертифіката про походження товару
Умови і випадки надання

Для отримання дозволу на реекспорт товарів іноземного походження необхідно звернутись до Мінекономіки із заявою, оформленою за формою дозволу, затвердженою наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 10.02.2004 № 52, та відповідним пакетом документів. Дозволи на реекспорт товарів іноземного походження оформляються згідно з установленими формами українською (російською) мовою. 


 Термін дії дозволу визначається Міністерством з урахуванням пропозицій заявника та умов зовнішньоекономічного договору (контракту) на реекспорт товарів і зазначається в дозволі. Дозвіл видається в одному примірнику і скріплюється гербовою печаткою Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Дозвіл видається особі, яка має належним чином оформлене доручення на його одержання.  Про видані дозволи на реекспорт товарів іноземного походження Міністерство інформує Державну митну службу України. 

Результат та способи отримання результату
Дозвіл на реекспорт товарів іноземного походження
Відмова у видачі дозволу
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
15 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Наявності обмежень з боку третіх країн щодо ввезення на їх митну територію відповідних товарів
Подання документів з порушенням вимог законодавства
Виявлення в поданих документах недостовірної інформації
Застосування демпінгових цін або інших елементів недобросовісної торгової практики, що завдають шкоди економічним інтересам України
Невідповідності платіжних умов зовнішньоекономічного договору (контракту) вимогам чинного законодавства України (у разі одержання дозволів на реекспорт товарів іноземного походження)
Застосування до однієї із сторін зовнішньоекономічного договору (контракту) на момент звернення спеціальної санкції тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"(в редакції що діяла до 07.02.2019)
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи повинен іноземний суб'єкт господарської діяльності сплачувати суму ввізного мита при реекспорті товарів українського походження?
Дозвіл на реекспорт товарів українського походження згідно з переліком товарів, затвердженим Міністерством, видається за умови обов'язкового відшкодування іноземним суб'єктом господарської діяльності Україні, як країні походження товару, суми вивізного (експортного) мита, яка належить до сплати до Державного бюджету України відповідно до чинного законодавства України, за умови наявності у чинному міжнародному договорі зазначеної правової норми щодо відшкодування (п. 1.4 Положення про порядок оформлення та видачі Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України дозволів на реекспорт товарів іноземного походження та товарів українського походження, затверджене наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції від 10.02.2004 № 52).

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Кодекс Митний кодекс України глава 16 Закон України Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі ст. 1 - 25 Договору про зону вільної торгівлі Указ Президента від 02.04.2012 №240/2012 Деякі питання реекспорту товарів ст. 1 - 2 Постанова КМУ від 06.08.2003 №1211 Деякі питання реекспорту товарів п. 1 - 3 Розпорядження КМУ від 16.02.2005 №38-р Про реекспорті операції з товарами іноземного походження абз. 1 - 3 Розпорядження КМУ від 15.09.2005 №402-р Про видачу дозволів на реекспорт природного газу п. 1 - 2 Наказ ЦОВВ від 15.01.2002 №12 Про заходи щодо запобігання реекспорту товарів українського походження в рамках міждержавних двосторонніх Угод про вільну торгівлю п. 1 - 2 Наказ ЦОВВ від 11.06.2013 №621 Про затвердження інформаційних карток деяких адміністративних послуг у сфері зовнішньоекономічної діяльності, що надаються Міністерством економічного розвитку і торгівлі України Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі дозволу на реекспорт товарів Наказ ЦОВВ від 10.02.2004 №52 Про затвердження Положення про порядок оформлення та видачі Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України дозволів на реекспорт товарів іноземного походження та товарів українського походження п. 1.1 - 6.4 Положення Наказ ЦОВВ від 18.03.2009 №222 Про оприлюднення Переліку товарів іноземного походження, реекспорт яких з митної території України потребує надання митним органам дозволу Міністерства економіки України, і Переліку товарів українського походження, на які законодавством установлені ставки вивізного (експортного) мита та реекспорт яких з митних територій іноземних країн відповідно до міжнародних договорів України потребує дозволу Міністерства економіки України п. 1 - 2