Дублікат патенту на винахід і дублікат патенту на корисну модель

Ідентифікатор послуги
00476
Строк
31 день (календарні)
Повна назва
Видача дубліката патенту на винахід і дубліката патенту на корисну модель
Інформація про послугу
Якщо ви є автором винаходу, ви можете засвідчити право інтелектуальної власності на нього патентом. У разі втрати чи зіпсування патенту ДП "Український інститут інтелектуальної власності" видає власникові патенту дублікат.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Клопотання власника (власників) патенту про видачу дубліката патенту
Платіжний документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката патенту
Умови і випадки надання

Видача дубліката патенту здійснюється ДП "Український інститут інтелектуальної власності" протягом місяця з дати надходження клопотання про його видачу та підтвердження внесення плати за його видачу. Клопотання повинне містити: номер заявки, дату подання заявки, номер патенту, назву винаходу (корисної моделі), ім'я фізичної особи – власника (власників) або повне офіційне найменування юридичної особи – власника (власників) та адресу власника (власників) патенту, адресу для листування, причину, з якої подається клопотання про видачу дубліката патенту (втрата чи зіпсування).


 Дублікат патенту містить увесь текст виданого патенту, оригінал якого вважається таким, що втратив чинність. Дублікат патенту видається власнику патенту особисто або надсилається за адресою для листування. Дублікат патенту надають уповноваженому представнику одержувача за наявності належно оформленого підтвердження наданих йому повноважень (довіреності).

Результат та способи отримання результату
Видача дубліката патенту України на винахід, корисну модель
Відмова у видачі дубліката патенту
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
200,00 UAH
Строк надання
31 день (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Невідповідність плати за видачу дубліката патенту встановленому розміру
Невідповідність клопотання про видачу дубліката патенту вимогам щодо його оформлення
Ненадходження плати за видачу дубліката патенту
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Як правильно оформити клопотання щодо видачі дубліката патенту України на винахід/корисну модель?
Клопотання власника (власників) патенту про видачу дубліката патенту повинне містити: номер заявки, дату подання заявки, номер патенту, назву винаходу (корисної моделі), ім'я фізичної особи – власника (власників) або повне офіційне найменування юридичної особи – власника (власників) та адресу власника (власників) патенту, адресу для листування, причину, з якої подається клопотання про видачу дубліката патенту (втрата чи зіпсування). Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" передбачено сплату збору за видачу дубліката патенту. Строки, механізм сплати зборів, а також їх розміри визначено Порядком сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 1716. Реквізити рахунку для сплати збору за видачу дубліката патенту розміщуються на офіційному веб-сайті Мінекономіки https://me.gov.ua/