Патент на винахід і корисну модель

Ідентифікатор послуги
00316
Строк
до 31 днів
Повна назва
Видача патенту на винахід і патенту на корисну модель
Інформація про послугу
Якщо Ви є автором винаходу, ви можете засвідчити право інтелектуальної власності на нього патентом. Для того, щоб отримати патент, потрібно подати заяву разом з прикріпленими документами до ДП "Український інститут інтелектуальної власності". Якщо винахід відповідає умовам патентоспроможності і надісланий комплект документів складений правильно і у повному обсязі, у Державний реєстр патентів України на винаходи чи Державний реєстр патентів України на корисні моделі на корисні моделі вносяться відомості і ви отримуєте патент.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності"
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: http://base.uipv.org/efiling.
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про видачу патенту
Документи про оплату відповідних зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності.
Креслення (якщо на них є посилання в описі)
Опис винаходу (корисної моделі)
Реферат
Формула винаходу (корисної моделі)
Умови і випадки надання

Для отримання патенту заявка на видачу патенту має пройти відповідні процедури (перевірка заявленого винаходу/корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності та умовам надання правової охорони, проведення формальної та кваліфікаційної експертизи заявки тощо) відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".


На підставі експертного висновку ДП "Український інститут інтелектуальної власності" приймає рішення про видачу патенту.


Державна реєстрація патенту здійснюється за наявності документів про сплату державного мита за його видачу і збору за публікацію про видачу патенту. Зазначені мито та збір сплачуються після надходження до заявника рішення про видачу патенту.


Видача патенту здійснюється ДП "Український інститут інтелектуальної власності" в місячний строк після його державної реєстрації за умови отримання документа про сплату державного мита за його видачу. 


Іноземні особи та особи без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з ДП "Український інститут інтелектуальної власності" реалізують свої права через представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), якщо інше не передбачено міжнародними угодами. У разі, якщо до складу заявників входить фізична особа, яка проживає, чи юридична особа, яка має постійне місцезнаходження на території України, заявку може бути подано без залучення представника за умови зазначення адреси для листування в Україні.


У разі якщо право на одержання одного й того самого патенту мають декілька осіб, видається один патент.

Результат та способи отримання результату
Видача патенту України на винахід, корисну модель
Відмова у видачі патенту
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Для фізичних (юридичних) осіб, які постійно проживають (знаходяться) в Україні
Адміністративний збір
1 Неоподаткований мінімум доходів громадян
Строк надання
31 день (календарні)
Для фізичних (іноземних юридичних) осіб, які постійно проживають (знаходяться) за межами України
Адміністративний збір
100,00 USD
Строк надання
31 день (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Заявник не надіслав матеріалів на запит закладу експертизи протягом установленого строку або клопотання про його продовження
Заявка з урахуванням матеріалів, надісланих у відповідь на запит закладу експертизи, не відповідає встановленим вимогам щодо її оформлення
Ненадходження документів про сплату державного мита за видачу патенту і збору за публікацію про видачу патенту протягом трьох місяців з дати надходження до заявника рішення про видачу патенту
Заявка не відповідає умовам патентоздатності
Заявлений винахід (корисна модель) або група винаходів не відповідають умовам надання правової охорони
Заявка на видачу патенту на винахід не відповідає локальній новизні
Хоча б один із заявлених винаходів групи, охарактеризованих у формулі, не є патентоздатним
Невідповідність плати за видачу патенту встановленому розміру
Винахід, охарактеризований у незалежному пункті багатоланкової формули, що не має інших незалежних пунктів, відповідає умові патентоздатності, але характеристика винаходу, яка міститься в залежних пунктах, є такою, що перешкоджає здійсненню винаходу або реалізації вказаного заявником призначення, або є підставою для визнання винаходу таким, що суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності та моралі
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Апеляційна палата Національного органу інтелектуальної власності
Адміністративний (позасудовий) порядок оскарження
Апеляційна палата Національного органу інтелектуальної власності
Спосіб подання скарги:
Особисто (письмова скарга)
Строк для подання скарги: Протягом двох місяців від дати одержання рішення Національного органу інтелектуальної власності чи копій матеріалів, що протиставлені заявці (документам, необхідним для видачі патенту).
Граничний строк розгляду скарги: Протягом двох місяців від дати одержання заперечення та документа про сплату збору за подання заперечення.
У скарзі має бути зазначено:
Повне найменування (ім’я) оскаржувача, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника оскаржувача, якщо скарга подається представником
Зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку оскаржувача
Викладення обставин, якими оскаржувач обґрунтовує свої вимоги
Вимоги оскаржувача
Підпис оскаржувача або його представника із зазначенням дати складання скарги
Відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання
До скарги додаються: Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав оскаржувача, У випадку оскарження представником - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника оскаржувача
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Які права має власник патенту на винахід?
Патент надає його власнику: - виключне право на використання винаходу (корисної моделі) за власним розсудом; - право дозволяти використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійної угоди; - виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу (корисної моделі), у тому числі забороняти таке використання. Використання секретного винаходу (корисної моделі) власником патенту має здійснюватися з дотриманням вимог Закону України "Про державну таємницю" та за погодженням з державним експертом. Права, які випливають з патенту на винахід, є чинними з дати наступного дня після їх державної реєстрації.
Коли потрібно сплачувати державне мито за видачу патенту?
Державне мито потрібно сплатити протягом трьох місяців від дати надходження до заявника рішення про видачу патенту.
Якому винаходу (корисній моделі) надається правова охорона?
Правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності й моралі та відповідає умовам патентоздатності. Об'єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається може бути: - продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); - процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.
Де можна отримати реквізити рахунка для сплати збору за видачу патенту?
Реквізити для сплати збору за видачу патенту можна знайти на офіційному вебсайті Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності".
Хто має право сплачувати державне мито за видачу патенту?
Державне мито можуть сплачувати заявники, винахідники або їх представники за довіреністю.
Який порядок розгляду заявки на винахід (корисну модель)?
Порядок розгляду заявки на винахід (корисну модель) встановлений Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель (далі – Правила розгляду). Патент України на винахід видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід, під час якої встановлюється відповідність винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності). Патент України на корисну модель видається за результатами формальної експертизи. Державна реєстрація патенту на винахід (корисну модель) здійснюється за наявності документів про сплату державного мита за його (її) видачу й збору за публікації про видачу патенту. Одночасно з державною реєстрацією патенту на винахід ДП "Український інститут інтелектуальної власності" публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність» визначені в установленому порядку відомості про видачу патенту. Видача патенту проводиться в місячний строк після його державної реєстрації.