Внесення змін до реєстраційних документів пестицидів і агрохімікатів

Ідентифікатор послуги
01623
Строк
90 днів (календарні)
Повна назва
Внесення змін до реєстраційних документів пестицидів і агрохімікатів щодо змін зміни у складі препарату та появу нових даних про його небезпечність
Інформація про послугу
У разі змін у складі препарату та появи нових даних про його небезпечність заявнику препарату необхідно інформувати Міндовкілля для внесення відповідних змін до реєстраційних документів пестицидів і агрохімікатів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Документи для внесення відповідних змін до реєстраційних документів
Лист-звернення про зміни у складі препарату та появу нових даних про його небезпечність
У разі внесення несуттєвих змін до складу препарату заявник надає порівняльну таблицю складу препарату до та після внесення змін
Умови і випадки надання

Заявник препарату зобов’язаний інформувати Міндовкілля про всі зміни у складі препарату та появу нових даних про його небезпечність.


Під час внесення змін до складу препарату заявник протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів зобов’язаний повідомити про це Міндовкілля та подати документи для внесення відповідних змін до реєстраційних документів.


У разі внесення несуттєвих змін до складу препарату заявник надає лист-звернення та порівняльну таблицю складу препарату до та після внесення змін.


До несуттєвих змін належать:

заміна або додавання барвника;

заміна компонента препарату на таку ж кількість хімічно еквівалентного компонента з таким же або меншим класом небезпеки для здоров’я людини та навколишнього природнього середовища;

зміна аніонних поверхнево активних речовин/диспергатора з таким же або меншим класом небезпеки для здоров’я людини та навколишнього природнього середовища.

Якщо змінюється найменування препарату, відповідні зміни вносяться до Державного реєстру препаратів.

Якщо виникне потреба в уточненні зареєстрованих норм витрат, Міндовкілля має право провести арбітражні дослідження.

Результат та способи отримання результату
Внесення змін до реєстраційних документів пестицидів і агрохімікатів
Відмова у внесенні змін до реєстраційних документів пестицидів і агрохімікатів щодо змін зміни у складі препарату та появу нових даних про його небезпечність
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Оплата згідно наказу Міністерства екології та природних ресурсів України “Про затвердження розміру плати за проведення експертизи, державної реєстрації та перереєстрації пестицидів і агрохімікатів” від 20.11.2008 № 595
Строк надання
90 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Невідповідність документів, що додаються до поданої заяви, вимогам законодавства України
Подання документів, що містять недостовірні відомості
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Які зміни препарату вважаються несуттевими?
До несуттєвих змін належать: заміна або додавання барвника; заміна компонента препарату на таку ж кількість хімічно еквівалентного компонента з таким же або меншим класом небезпеки для здоров’я людини та навколишнього природнього середовища; зміна аніонних поверхнево активних речовин/диспергатора з таким же або меншим класом небезпеки для здоров’я людини та навколишнього природнього середовища.