Відновлення обігу цінних паперів (облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій, сертифікатів фонду операцій з нерухомістю) (конвертація)

Ідентифікатор послуги
00917
Строк
10 днів (робочі)
Повна назва
Відновлення обігу цінних паперів (облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій, сертифікатів фонду операцій з нерухомістю) (конвертація)
Інформація про послугу
Для відновлення обігу цінних паперів необхідно звернутися із заявою про відновлення обігу та відповідним пакетом документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка протягом 10 робочих днів з дати отримання документів приймає відповідне рішення.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про відновлення обігу облігацій підприємств
Копія відповідного рішення, що має містити причини відмови від проведення конвертації, засвідчена підписом керівника емітента;
Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій.
Умови і випадки надання

Емітент у 15-денний строк з дня прийняття рішення про відмову від проведення конвертації до реєструвального органу подає:

заяву про відновлення обігу облігацій МФО, складену згідно з додатком 26 до Положення 801 ;

копію відповідного рішення, що має містити причини відмови від проведення конвертації, засвідчену підписом уповноваженої особи емітента.

Емітент у 15-денний строк з дня прийняття рішення про відмову від проведення конвертації до реєструвального органу подає:

заяву про відновлення обігу сертифікатів ФОН;

копії відповідного рішення, що має містити причини відмови від проведення конвертації, засвідченої підписом керівника емітента;

тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН.

Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням:https://www.nssmc.gov.ua/admin_services/vidnovlennia-obihu-tsinnykh-paperiv-oblihatsii-pidpryiemstv-oblihatsii-mizhnarodnykh-finansovykh-orhanizatsii-sertyfikativ-fondu-operatsii-z-nerukhomistiu-konvertatsiia/.


Результат та способи отримання результату
Розпорядження про відновлення обігу цінних паперів (облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій, сертифікатів фонду операцій з нерухомістю);
Розпорядження про скасування реєстрації випуску цінних паперів (облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій, сертифікатів фонду операцій з нерухомістю) та анулювання тимчасового свідоцтва.
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
7000,00 UAH
Строк надання
10 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Законом не встановлені
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

В який термін НКЦПФР здійснює відновлення обігу цінних паперів, у разі відмови від конвертації?
Протягом 10 робочих днів з дня отримання відповідних документів.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» пункт 1 частини другої статті 7 Закон України Про ринки капіталу та організовані товарні ринки Частина 4 Стаття 37 Рішення колегіального органу від 23.07.2020 №393 Положення про порядок здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та їх обігу Пункт 5 Глави 3 Розділу IV Рішення колегіального органу від 21.06.2018 №425 Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу Пункт 8 Глави 4 Розділу IV Рішення колегіального органу від 27.12.2019 №801 Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу Пункт 7 Глава 4 Розділ ІV Рішення колегіального органу від 13.06.2022 №620 Про затвердження Розмірів плати за реєстраційні дії щодо учасників ринків капіталу та інших осіб Пункт 1