Затвердження проспекту цінних паперів

Ідентифікатор послуги
00692
Строк
20 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Затвердження проспекту цінних паперів (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування)
Інформація про послугу
Для здійснення публічної пропозиції підприємству необхідно оформити проспект цінних паперів. Для його затвердження необхідно подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву про публічну пропозицію, проспект цінних паперів у двох примірниках та інші документи.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про публічну пропозицію
Копія статуту емітента в редакції, що була чинною на дату прийняття рішення про здійснення публічної пропозиції, засвідчена підписом керівника емітента (надається у разі відсутності скан-копії статуту в редакції, що була чинною на дату прийняття рішення про здійснення публічної пропозиції на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України)
Проміжна фінансову звітність, засвідчена підписами емітента, разом із звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передує періоду, у якому проспект подається до реєструвального органу, складеним відповідно до Міжнародних стандартів аудиту з урахуванням вимог нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює вимоги до аудиторського звіту (звіту незалежного аудитора)
Проспект у двох примірниках
Річна фінансова звітність, засвідчена підписами емітента разом із аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за останні два звітні роки, що передували року, у якому подається проспект, складеним відповідно до Міжнародних стандартів аудиту із врахуванням вимог нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює вимоги до аудиторського звіту (звіту незалежного аудитора)
Підтвердження погодження проспекту емітентом (у разі здійснення публічної пропозиції оферентом)
Форма з контактними даними осіб, відповідальних за підготовку та оформлення проспекту, заяви та змін до нього
Копія рішення уповноваженого органу заявника про здійснення публічної пропозиції, належним чином засвідчена (якщо заявник є юридичною особою)
Проект повідомлення про те, яким чином буде оприлюднено проспект
Умови і випадки надання

Якщо інформація, зазначена в пунктах 5, 6, є оприлюдненою на веб-сайті емітента та у загальнодоступній інформаційній базі даних реєстраційного органу, заявник може не надавати паперові копії таких документів, але повинен надати реєструвальному органу посилання на конкретну сторінку веб-сайту (URL-адресу), на якому оприлюднена така інформація.

Якщо порядок викладення інформації в проспекті не збігається з порядком викладення інформації, передбаченим у структурних елементах додатка 4, заявник повинен додатково подати до реєструвального органу детальний зміст із посиланням на сторінки проспекту, на яких та чи інша інформація може бути знайдена відповідно до послідовності, викладеної у структурних елементах додатка 3.


Заявник повинен забезпечити, щоб:

поданий проспект містив усю необхідну інформацію, що має бути розкрита згідно із законом та цим Положенням;

інформація, яка міститься в поданому проспекті, відповідала дійсності та не містила прогалин, помилок чи неточностей.


Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/admin_services/admnstrativna-posluga-z-zatverdzhennya-prospektu-tsnnih-paperv-krm-tsnnih-paperv-nstitutv-splynogo-nves/


Результат та способи отримання результату
Затверджений проспект цінних паперів засвідчуються підписом уповноваженої особи реєструвального органу та штампом «ЗАТВЕРДЖЕНО» і печаткою реєструвального органу
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
20 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Невідповідності поданих документів вимогам законодавства
Визнання емісії цінних паперів недобросовісною
Наявність розбіжностей між різними положеннями поданих документів, недостовірності та/або неповноти інформації у поданих документах
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Де знайти перелік документів для затвердження проспекту / базового проспекту?
Перелік документів для затвердження проспекту/базового проспекту встановлено пунктом 1 глави 9 розділу ІІІ Положення про здійснення публічної пропозиції цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР 21.06.2018 №424.