Реєстрація випуску облігацій, реєстрація випуску та затвердження проспекту/остаточних умов емісії облігацій міжнародних фінансових організацій

Ідентифікатор послуги
00854
Строк
10 днів (робочі)
Повна назва
Реєстрація випуску облігацій міжнародних фінансових організацій, реєстрація випуску та затвердження проспекту/остаточних умов емісії облігацій міжнародних фінансових організацій
Інформація про послугу
Реєстрацію випуску облігацій та проспекту емісії облігацій міжнародних фінансових організацій, а також затвердження проспекту емісії, здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на підставі заяви та після розгляду поданих документів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Останню річну фінансову звітність емітента, що складається відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, які використовуються емітентом
Відповідні додаткові документи, визначені пунктами 2–5, залежно від особливостей емісії облігацій.
Копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 793 "Про державне мито" (подається у разі, якщо законодавством України чи міжнародним договором України не передбачено звільнення емітента від сплати державного мита)
Копія дозволу на здійснення емісії облігацій (подається у разі, якщо копія такого дозволу не подавалась реєструвальному органу раніше, або якщо поданий раніше дозвіл (його копія) не покриває емісії облігацій, яка здійснюється емітентом)
Копія документа, що підтверджує погодження Кабінету Міністрів України щодо використання коштів, отриманих від розміщення облігацій (подається у разі, якщо Україна не є членом міжнародної фінансової організації та з такою організацією не укладено міжнародний договір України)
Публічну пропозицію, складену згідно з додатком 7 до цього Положення 801 (подається у разі емісії облігацій шляхом здійснення публічної пропозиції, якщо інформації про публічну пропозицію немає у рішенні про емісію або проспекті/остаточних умовах)
Умови і випадки надання

У разі емісії облігацій (у тому числі шляхом здійснення публічної пропозиції), яка не потребує оформлення проспекту (у випадках, передбачених пунктом 5 глави 2 розділу I цього Положення №801), емітент додатково до документів, зазначених у пункті 1, подає до реєструвального органу рішення уповноваженого органу (уповноваженої особи) емітента про емісію облігацій.


Рішення про емісію облігацій може оформлюватися в формі, яку легко зрозуміти та проаналізувати, відповідно до внутрішніх документів (положень) емітента та має містити відомості та інформацію, що наведені в додатку 8 до Положення № 801.


Емітент може вільно визначити послідовність викладення відомостей та інформації, що вимагається згідно з додатком 8 до Положення 801, в рішенні про емісію облігацій, поданому відповідно до цього пункту. При цьому, у разі якщо порядок викладення інформації в поданому рішенні про емісію облігацій не збігається з порядком викладення відомостей та інформації, зазначеними в додатку 8 до Положення № 801, емітент повинен додатково подати до реєструвального органу детальний зміст із посиланням на сторінки поданого рішення про емісію облігацій, на яких та чи інша інформація може бути знайдена відповідно до послідовності, викладеної в додатку 8 до Положення 801.


У разі емісії облігацій (у тому числі шляхом здійснення публічної пропозиції) з оформленням проспекту (крім базового проспекту) емітент додатково до документів, зазначених у пункті 1 цієї глави, подає до реєструвального органу проспект.


Проспект може складатися з одного чи кількох різних документів, які також можуть містити посилання на інші документи, які є у публічному доступі.


Емітент може вільно визначити послідовність викладення відомостей та інформації, що вимагається згідно з додатком 9 до Положення 801, в проспекті, поданому відповідно до цього пункту. При цьому, якщо порядок викладення інформації в поданому проспекті не збігається з порядком викладення відомостей та інформації, передбаченими в додатку 9 до Положення 801, емітент повинен додатково подати до реєструвального органу детальний зміст із посиланням на сторінки поданого проспекту, на яких та чи інша інформація може бути знайдена відповідно до послідовності, викладеної в додатку 9 до Положення №801.


У разі емісії облігацій шляхом здійснення публічної пропозиції з оформленням проспекту (крім базового проспекту) емітент може подати до реєструвального органу інформацію щодо публічної пропозиції як інформацію в складі проспекту.


У разі емісії облігацій (у тому числі шляхом здійснення публічної пропозиції) з оформленням базового проспекту емітент додатково до документів, зазначених у пункті 1, подає до реєструвального органу базовий проспект та остаточні умови першої емісії облігацій відповідного випуску, а в разі наявності вже зареєстрованого базового проспекту – лише остаточні умови наступної емісії облігацій відповідного випуску.


Базовий проспект має містити всю істотну загальну інформацію про емітента та облігації, щодо яких здійснюється емісія. До базового проспекту мають додаватися остаточні умови про кожну емісію облігацій, випуск якої пропонується до реєстрації в реєструвальному органі. Інформація, що наведена у базовому проспекті, може не повторюватися в остаточних умовах. Базовий проспект може не містити певної інформації, яка невідома на момент затвердження базового проспекту і яка може бути визначена лише на момент затвердження остаточних умов.


Остаточні умови викладаються у вигляді окремого документа у формі, яку легко зрозуміти та проаналізувати. Остаточні умови базового проспекту є невід’ємною частиною базового проспекту та мають аналізуватися у поєднанні з базовим проспектом та додатками до нього. Остаточні умови базового проспекту не можуть бути підставою для внесення змін до інформації, зазначеної в базовому проспекті, якщо інше не передбачено базовим проспектом.


Базовий проспект та остаточні умови кожної емісії облігацій відповідного випуску можуть оформлюватися у формі, яку легко зрозуміти та проаналізувати, відповідно до внутрішніх документів (положень) емітента, а обсяг інформації, що зазначається в базовому проспекті, та інформації, що зазначається в остаточних умовах, визначається на власний розсуд емітента. При цьому:

1) базовий проспект та остаточні умови кожної емісії облігацій відповідного випуску мають в сукупності містити всі відомості та інформацію, які вимагаються для складення та оформлення проспекту згідно з пунктом 3 та додатком 9 до Положення 801;

2) додатково до мінімального обсягу відомостей та інформації, що мають міститися в базовому проспекті та остаточних умовах згідно з абзацом п’ятим цього пункту, базовий проспект має містити:

загальний опис інформації, яка може включатися в остаточні умови;

зразок шаблону "Форма остаточних умов".


Емітент може вільно визначити послідовність викладення відомостей та інформації, що вимагається згідно з пунктом 3 та додатком 9 до цього Положення 801, в базовому проспекті та остаточних умовах, поданих відповідно до цього пункту. При цьому, якщо порядок викладення інформації в поданих базовому проспекті та остаточних умовах не збігається з порядком викладення відомостей та інформації, передбаченими в додатку 9 до Положення №801, емітент повинен додатково подати до реєструвального органу детальний зміст із посиланням на сторінки поданих базового проспекту та остаточних умов, на яких та чи інша інформація може бути знайдена відповідно до послідовності, викладеної в додатку 9 до Положення 801.


У разі емісії облігацій шляхом здійснення публічної пропозиції з оформленням базового проспекту та остаточних умов емітент може подати до реєструвального органу інформацію щодо публічної пропозиції як інформацію в складі базового проспекту та/або остаточних умов.


У разі емісії облігацій (у тому числі шляхом здійснення публічної пропозиції) міжнародною фінансовою організацією, членом якої є Україна та/або з якою укладено міжнародний договір України, відповідно до базового проспекту (подібного за змістом документа), який є у публічному доступі (зокрема, внаслідок його оприлюднення на вебсайті емітента або іноземної фондової біржі, яка входить до переліку іноземних фондових бірж), емітент додатково до документів, зазначених у пункті 1, подає до реєструвального органу остаточні умови емісії облігацій відповідного випуску (подібний за змістом документ). 


При цьому: 1) емітент може не надавати реєструвальному органу копії такого базового проспекту (подібного за змістом документа) за умови, що подані остаточні умови (подібний за змістом документ) містять (містить) посилання на URL-адресу, де опублікований такий базовий проспект (подібний за змістом документ). У такому разі заява про реєстрацію випуску облігацій має містити посилання на вебсайт (URL-адресу), на якій оприлюднена відповідна інформація;

2) такий базовий проспект (подібний за змістом документ) вважається складеним та оформленим належним чином згідно з Положенням 801 та законодавством України.


У разі оформлення базового проспекту (подібного за змістом документа) англійською мовою його переклад державною мовою України не вимагається. Остаточні умови (подібний за змістом документ) викладаються українською мовою та, згідно з вимогами базового проспекту чи за бажанням емітента, іншою мовою чи мовами.


Остаточні умови (подібний за змістом документ), які (який) подаються (подається) відповідно до цього пункту, мають (має) бути складені (складений) та оформлені (оформлений) відповідно до вимог базового проспекту (подібний за змістом документ), зазначеного в абзаці першому цього підпункту, та з урахуванням вимог, встановлених цим пунктом.


У разі емісії облігацій шляхом здійснення публічної пропозиції з оформленням остаточних умов емітент може подати до реєструвального органу інформацію щодо публічної пропозиції як інформацію в складі остаточних умов відповідно до базового проспекту, який є у публічному доступі.


Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://bit.ly/3H4CVou

Результат та способи отримання результату
Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій міжнародних фінансових організацій;
Затверджений проспект/остаточні умови облігацій МФО, засвідчений підписом уповноваженої особи реєструвального органу, штампом "ЗАТВЕРДЖЕНО" і печаткою реєструвального органу.
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
0,1 відсотка номінальної вартості випуску цінних паперів, але не більше п'ятдесятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року
Строк надання
10 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
невідповідність поданих документів вимогам законодавства.
Наявність розбіжностей між різними положеннями поданих документів, недостовірності та/або неповноти інформації у поданих документах;
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи необхідно сплачувати державне мито при реєстрації випуску облігацій МФО?
Тільки у разі, якщо законодавством України чи міжнародним договором України не передбачено звільнення емітента від сплати державного мита.