Скасування реєстрації гаранта.

Ідентифікатор послуги
02515
Строк
до 15 днів
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Скасування рішення щодо реєстрації гаранта (за заявою підприємства)
Інформація про послугу
Якщо підприємство має на меті скасувати свою реєстрацію як гаранта, з ініціативи підприємства подається заява про скасування рішення щодо реєстрації гаранта. За результатами розгляду заяви Держмитслужба приймає рішення про скасування рішення щодо реєстрації гаранта або рішення про відмову у наданні такого рішення. У разі прийняття Держмитслужбою рішення про скасування рішення щодо реєстрації гаранта, в реєстр гарантів вноситься інформація про скасування рішення щодо реєстрації гаранта. Строк розгляду заяви може становити до 20 днів (без урахування продовження строків).

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державна митна служба України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою.
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про скасування рішення щодо реєстрації гаранта (пункт 1 частини першої статті 19-17 Митного кодексу України). Заява подається у довільній формі.
Умови і випадки надання

Дотримання умов необхідних для попереднього розгляду заяви підприємства (стаття 19-5 Митного кодексу України).

Результат та способи отримання результату
Рішення про скасування рішення щодо реєстрації гаранта або рішення про відмову у скасуванні такого рішення. У разі прийняття Держмитслужбою рішення про скасування рішення щодо реєстрації гаранта, в реєстр гарантів вноситься інформація про скасування рішення щодо реєстрації гаранта.
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) або електронною поштою.

Строк та вартість надання послуги

Попередній розгляд заяви
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
5 днів (календарні)
Розгляд заяви (без урахування продовження строків)
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
15 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Недотримання умов необхідних для попереднього розгляду заяви підприємства (стаття 19-5 Митного кодексу України)
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи звільняється гарант від виконання своїх зобов’язань за гарантіями, виданими до моменту прийняття рішення щодо скасування реєстрації гаранта?
Відповідно до частини третьої статті 316-1 Митного кодексу України скасування реєстрації гаранта не звільняє гаранта від зобов'язань за гарантіями, виданими до моменту прийняття відповідного рішення.
За якою формою подається заява про скасування рішення щодо реєстрації гаранта?
Заява про скасування рішення щодо реєстрації гаранта подається заявником у довільній формі. Прийняття рішення про скасування рішення щодо реєстрації гаранта за заявою підприємства визначено пунктом 1 частини першої статті 19-17 Митного кодексу України.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги: