Перегляд рішення щодо реєстрації гаранта.

Ідентифікатор послуги
02514
Строк
до 30 днів
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Перегляд рішення щодо реєстрації гаранта (за заявою підприємства)
Інформація про послугу
У разі зміни відомостей, зазначених у заяві про надання рішення та/або документах, наданих для прийняття рішення, якщо такі зміни дають підстави вважати, що підприємство може не дотримуватися умов, визначених рішенням, або підприємство може не відповідати критеріям та/або умовам надання рішення підприємство може подати заяву про перегляд рішення щодо реєстрації гаранта. Відповідно до частини сьомої статті 19-14 Кодексу, Держмитслужба за результатами перегляду рішення приймає одне з таких рішень: про залишення рішення без змін; про зупинення рішення; про скасування рішення; про анулювання рішення. Строк розгляду заяви може становити до 50 днів (без урахування продовження строків).

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державна митна служба України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою.
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про перегляд рішення щодо реєстрації гаранта, з обґрунтуванням причин стосовно перегляду такого рішення (пункт 1 частини першої статті 19-14 Митного кодексу України). Заява подається у довільній формі.
Умови і випадки надання

Дотримання умов необхідних для попереднього розгляду заяви підприємства (стаття 19-5 Митного кодексу України).

Наявність підстав для перегляду рішення (пункт 1 частини першої статті 19-14 Митного кодексу України).

Відповідність умовам, визначених частиною другої статті 316 Митного кодексу України.


Результат та способи отримання результату
Рішення за результатами перегляду рішення щодо реєстрації гаранта, прийняте відповідно до частини сьомої статті 19-14 Кодексу або рішення про відмову у перегляді такого рішення. На підставі прийнятого Держмитслужбою рішення за результатами перегляду рішення щодо реєстрації гаранта, в реєстр гарантів вноситься інформація про прийняте рішення.
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) або електронною поштою.

Строк та вартість надання послуги

Попередній розгляд заяви
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
5 днів (календарні)
Розгляд заяви
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
15 днів (календарні)
Перегляд рішення
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Недотримання умов необхідних для попереднього розгляду заяви підприємства (стаття 19-5 Митного кодексу України). Відсутність підстав для перегляду рішення (пункт 1 частини першої статті 19-14 Митного кодексу України). Недотримання умов, визначених частиною другої статті 316 Митного кодексу України.
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи зупиняється дія рішення щодо реєстрації гаранта під час його перегляду?
Відповідно до частини п’ятої статті 19-14 Митного кодексу України під час перегляду рішення дія рішення не зупиняється.
У який строк здійснюється перегляд рішення щодо реєстрації гаранта у разі прийняття за результатами розгляду заяви, рішення про перегляд рішення щодо реєстрації гаранта?
Відповідно до пункту 3 частини першої статті 19-6 Митного кодексу України розгляд заяви та документів, поданих для прийняття рішення за результатами перегляду рішення щодо реєстрації гаранта здійснюється протягом 30 днів (без урахування строків продовження). Умови та підстави продовження строків прийняття рішення визначені частиною п’ятою та шостою статті 19-6 Митного кодексу України.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги: