Протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності учасників АТО

Ідентифікатор послуги
01889
Строк
до 25 днів
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Розгляд питання протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні
Інформація про послугу
Громадяни, які брали участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях мають право на отримання грошової допомоги на протезування та/або ортезування кінцівки виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні. Документи щодо можливості протезування та/або ортезування учасника операції подаються та розглядаються Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю
+380442931756
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява
Копія паспорта громадянина України
Витяг з історії хвороби
Довідку з місця роботи (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях у районах їх проведення, яким не встановлено інвалідності)
Копію документа, що підтверджує безпосередню участь (забезпечення проведення) в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях
Копію документів з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків або паспорт громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті)
Направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації
Рішення військово-лікарської комісії або висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в протезуванні та/або ортезуванні
Фото- та відеоматеріали щодо стану кукси та наявного об’єму рухів
Умови і випадки надання

Для розгляду питання протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, за кордоном, вибору технології та закордонного надавача спеціалізованої допомоги учасник операції або його законний представник повинен подати особисто або надіслати поштою до Фонду заяву та визначений перелік документів.


Фонд протягом 10 робочих днів з дати отримання (надходження поштою) зазначених документів та матеріалів опрацьовує їх та подає на розгляд експертної групи.


Строк розгляду документів та матеріалів експертною групою не може перевищувати 25 робочих днів з дати їх отримання Фондом (надходження поштою).


Якщо до заяви додано не всі документи, Фонд у триденний строк повідомляє учаснику операції або його законному представнику про те, що документи необхідно подати додатково. У такому разі днем звернення вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі (у разі додаткового надсилання документів поштою), або дата їх фактичного отримання Фондом (у разі додаткового подання особисто учасником операції або його законним представником).


У встановлений строк Фонд опрацьовує питання протезування та/або ортезування учасника операції виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, проводить пошук відповідної технології виготовлення, яка відсутня в Україні, закордонних надавачів спеціалізованої допомоги, які застосовують таку технологію, з’ясовує з такими надавачами питання щодо конструкції та комплектації виробу.


Фонд укладає із закордонним надавачем спеціалізованої допомоги та учасником операції або його законним представником письмовий тристоронній договір, умовами якого є, зокрема, надання учаснику операції грошової допомоги та безготівкове перерахування коштів закордонному надавачеві спеціалізованої допомоги, подальше гарантійне та післягарантійне обслуговування протезно-ортопедичних виробів, надання закордонним надавачем спеціалізованої допомоги технічного опису конструкції та комплектації виробу підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, надання інформації про етапи протезування, технології виготовлення, застосовування комп’ютерної діагностики та моделювання, проведення необхідних заходів для формування та розвитку навичок користування таким виробом, ходіння на остаточній конструкції у разі протезування нижніх кінцівок, відповідальність сторін, а також надання закордонним надавачем спеціалізованої допомоги учаснику операції акта виконаних робіт.


Для оплати проїзду, проживання та харчування учасника операції та його супроводжуючої особи (в разі потреби), послуг перекладача (в разі потреби) за кордоном Фонд перераховує кошти на рахунок учасника операції або закордонного надавача спеціалізованої допомоги відповідно до умов договору.

Результат та способи отримання результату
Рішення про доцільність протезування та/або ортезування учасника операції виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні
Надання учаснику операції грошової допомоги та безготівкове перерахування коштів закордонному надавачеві спеціалізованої допомоги
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) або електронною поштою.

Строк та вартість надання послуги

Фонд з дати отримання (надходження поштою) документів та матеріалів подає на розгляд експертної групи
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
10 днів (робочі)
Розгляд документів та матеріалів експертною групою з дати їх отримання Фондом (надходження поштою)
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
25 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Подання не у повному обсязі встановленого переліку документів
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

На кого поширюється зазначена послуга?
На громадян, які брали участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.