Надання грошової допомоги для забезпечення нейрореабілітації учаснику операції

Ідентифікатор послуги
02311
Строк
до 7 днів
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Розгляд питання надання грошової допомоги для забезпечення нейрореабілітації учасника операції
Інформація про послугу
Громадяни, які брали участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях мають право на отримання грошової допомоги для забезпечення нейрореабілітації учасника операції. Документи щодо забезпечення нейрореабілітації учасника операції подаються та розглядаються Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю
+380442931756
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява учасника операції або його законного представника, який подає заяву від імені учасника операції (у довільній формі)
Висновок про особливо тяжкий стан здоров’я учасника операції та необхідність (доцільність) забезпечення його нейрореабілітації, наданий МОЗ, Міноборони або МВС
Копія документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (для учасника операції)
Копія одного з передбачених Податковим кодексом України документів з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків або паспорт громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті
Копія паспорта громадянина України учасника операції та законного представника (у разі подання ним заяви)
Програма нейрореабілітаційних заходів (із зазначенням їх вартості), затверджену реабілітаційним закладом, що буде надавати такі послуги
Умови і випадки надання

Учасник операції (його законний представник) самостійно вибирає реабілітаційний заклад.


Для розгляду питання надання грошової допомоги для забезпечення нейрореабілітації учасник операції (його законний представник) подає документи особисто або надсилає поштою до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.


Фонд протягом трьох робочих днів з дати отримання зазначених документів та матеріалів опрацьовує їх та подає на розгляд експертної групи.


Строк розгляду документів та матеріалів експертною групою не може перевищувати семи робочих днів з дати їх отримання Фондом.


Фонд протягом трьох робочих днів після засідання експертної групи надсилає Мінсоцполітики копію протоколу засідання експертної групи та висновок про особливо тяжкий стан здоров’я.


Оплата вартості послуг із забезпечення нейрореабілітації учасника операції проводиться шляхом перерахування Фондом коштів реабілітаційному закладу на підставі тристороннього договору та актів виконаних робіт та/або наданих послуг із забезпечення нейрореабілітації.

Результат та способи отримання результату
Оплата вартості послуг із забезпечення нейрореабілітації учасника операції
Отримати результати надання послуги заявник може особисто.

Строк та вартість надання послуги

Фонд з дати отримання (надходження поштою) документів та матеріалів подає на розгляд експертної групи
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
3 дні (робочі)
Розгляд документів та матеріалів експертною групою з дати їх отримання Фондом (надходження поштою)
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
7 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Подання не у повному обсязі встановленого переліку документів
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

На кого поширюється зазначена послуга?
На громадян, які брали участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.