Реєстрація випуску облігацій внутрішніх місцевих позик, затвердження проспекту облігацій внутрішніх місцевих позик

Ідентифікатор послуги
00866
Строк
20 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Реєстрація випуску облігацій внутрішніх місцевих позик, реєстрація випуску облігацій внутрішніх місцевих позик та затвердження проспекту облігацій внутрішніх місцевих позик
Інформація про послугу
Реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик, а також затвердження проспекту облігацій здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на підставі заяви та після розгляду поданих документів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Копія бюджету Ради (зі змінами) на відповідний рік з дефіцитом бюджету розвитку спеціального фонду, оформлену та засвідчену в установленому порядку
Копія рішення Ради про здійснення запозичення у формі випуску облігацій, засвідчену в установленому порядку
Копії відповідних документів, що підтверджують надання емітентом повноважень уповноваженим органам та уповноваженим особам Ради підписувати документи, пов'язані зі здійсненням запозичень, засвідчені в установленому порядку
Копія договору андеррайтингу, засвідчену в установленому порядку (подається у разі, якщо емітент прийняв рішення про залучення андеррайтера(ів) до розміщення облігацій)
Копія договору з Національним банком України про обслуговування випусків цінних паперів (у разі наявності), засвідчену в установленому порядку
Копія документа, що підтверджує погодження Міністерством фінансів України обсягу та умов здійснення запозичення, засвідчену в установленому порядку
Нотаріально засвідчені копії договорів, що підтверджують відповідне забезпечення: фінансову звітність поручителя/гаранта у повному обсязі за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій, засвідчену підписами керівника поручителя/гаранта й аудитора (аудиторської фірми); фінансову звітність поручителя/гаранта за звітний рік, що передував року, в якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій / реєстрації випуску облігацій та затвердження проспекту облігацій, засвідчену підписами поручителя/гаранта й аудитора (аудиторської фірми); відповідні аудиторські висновки; довідку з переліком раніше наданих порук/гарантій, засвідчену підписом керівника поручителя/гаранта (подаються у разі прийняття рішення про емісію забезпечених облігацій)
Проспект облігацій (у разі оформлення емітентом проспекту облігацій при здійсненні розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції) у двох примірниках, що має бути оформлений відповідно до Положення про здійснення публічної пропозиції цінних паперів
Рішення про емісію облігацій, що повинно бути пронумероване, прошнуроване, підписане уповноваженою особою уповноваженого органу емітента; Рішення про емісію облігацій внутрішніх місцевих позик має містити відомості згідно з додатком 6 до Положення 391 (у разі неоформлення проспекту облігацій) або згідно з додатком 7 до Положення 391 (у разі оформлення проспекту облігацій)
Умови і випадки надання

Якщо документи  є у публічному доступі в результаті їх оприлюднення на веб-сайті емітента, емітент може не подавати паперових копій таких документів.


У такому разі емітент подає довідку, підписану уповноваженою особою уповноваженого органу емітента, що має містити посилання на веб-сторінку, на якій оприлюднено такі документи, яка включає універсальний покажчик місцезнаходження (Universal Resource Locator) (URL-адресу), доменне ім’я, місцезнаходження сторінки та назву файлу.


Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://bit.ly/3rMppBj

Результат та способи отримання результату
Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик встановленого зразка
Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик та затверджений проспект емісії облігацій внутрішніх місцевих позик засвідчений штампом або написом "ЗАТВЕРДЖЕНО", підписом уповноваженої особи та печаткою НКЦПФР.
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
20 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Визнання емісії облігацій недобросовісною
Місцезнаходження емітента відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань є тимчасово окупована територія України або територія проведення антитерористичної операції
Невідповідність поданих документів вимогам законодавства
Наявність розбіжностей між різними положеннями поданих документів, недостовірність, незрозумілість та/або неповнота інформації у поданих документах
Порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про емісію облігацій.
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Які документи надаються для реєстрації випуску та затвердження проспекту облігацій внутрішніх місцевих позик?
Перелік документів, що надаються емітентом для реєстрації випуску та затвердження проспекту облігацій внутрішніх місцевих позик визначено пунктом 1 глави 2 Розділу ІІІ Положення про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 14.06.2010 №391.