Декларація про провадження господарської діяльності у сфері космічної діяльності

Ідентифікатор послуги
01361
Строк
5 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Реєстрація декларації про провадження господарської діяльності у сфері космічної діяльності
Інформація про послугу
Декларація подається суб’єктом господарювання приватної форми власності, який має намір провадити космічну діяльність, або уповноваженою ним особою до Державного космічного агентства або через адміністратора у центрі надання адміністративних послуг за вибором такого суб’єкта господарювання не менш як за п’ять робочих днів до початку провадження космічної діяльності. Реєстрація декларації здійснюється Державним космічним агентством безоплатно.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державне космічне агентство України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://my.gov.ua/info/service/5468/details.
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Декларація про провадження господарської діяльності у сфері космічної діяльності
Умови і випадки надання

Декларація про провадження господарської діяльності у сфері космічної діяльності подається суб’єктом космічної діяльності України приватної форми власності, який має намір здійснювати космічну діяльність, до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері космічної діяльності.


У декларації зазначаються: 

1) найменування суб’єкта господарювання, який має намір провадити космічну діяльність, та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (серія (за наявності) та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідному контролюючому органу та має відмітку в паспорті); 

2) місцезнаходження суб’єкта господарювання, який має намір провадити космічну діяльність; 

3) види космічної діяльності, які має намір провадити суб’єкт господарювання.


Декларація подається згідно з додатком 1 до Порядку подання декларації про провадження господарської діяльності у сфері космічної діяльності за встановленою формою: https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/79/f493613n29.doc


Реєстрація декларації здійснюється ДКА безоплатно.


Датою надходження декларації вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції ДКА або адміністратором центру надання адміністративних послуг. Декларація реєструється ДКА протягом п’яти робочих днів з дня надходження.


Реєстр Декларацій знаходиться на офіційному сайті Державного космічного агентства України за посиланням: https://www.nkau.gov.ua/ua/84-menu-2/activity/kataloh-posluh/582-administratyvni-posluhy

Результат та способи отримання результату
Реєстрація декларації про провадження господарської діяльності у сфері космічної діяльності
Відмова у реєстрації декларації про провадження господарської діяльності у сфері космічної діяльності
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) або електронною поштою.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
5 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Подання документів, з порушенням вимог законодавства
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

За скільки днів до початку провадження космічної діяльності необхідн подати декларацію?
Декларація подається суб’єктом господарювання приватної форми власності, який має намір провадити космічну діяльність, або уповноваженою ним особою до ДКА або через адміністратора у центрі надання адміністративних послуг за вибором такого суб’єкта господарювання у паперовій або електронній формі не менш як за п’ять робочих днів до початку провадження космічної діяльності.

Пов'язані послуги