Дозвіл на провадження окремих видів космічної діяльності

Ідентифікатор послуги
01372
Строк
90 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Видача дозволу на провадження окремих видів космічної діяльності
Інформація про послугу
На здійснення видів космічної діяльності необхідно отримати дозвіл. Для цього суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа подає Державному космічному агентству або через адміністратора у центрі надання адміністративних послуг заяву про одержання дозволу та необхідний перелік документів. Дозвіл видається на строк функціонування об’єкта космічної діяльності.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державне космічне агентство України
Центр надання адміністративних послуг за місцем провадження діяльності
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява за формою https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/197-2020-%D0%BF#Text
Висновок щодо оцінки впливу на довкілля (у разі провадження діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля"
Відомості про об’єкт космічної діяльності, щодо якого одержується дозвіл, інші об’єкти космічної діяльності, які суб’єкт господарювання планує використовувати під час провадження обраного виду космічної діяльності, за формою згідно додатком 2 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/197-2020-%D0%BF#Text
Відомості щодо персоналу, який залучається до провадження виду космічної діяльності, за формою згідно з додатком 3 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/197-2020-%D0%BF#Text
Залежно від виду космічної діяльності, на який одержується дозвіл, до заяви додаються: для випробування (крім комп’ютерних) ракет-носіїв, у тому числі їх агрегатів та складових частин і космічних апаратів: - копія програми випробувань; - інформація про місце проведення випробувань; для запусків ракет-носіїв та/або космічних апаратів та повернення космічних апаратів та/або їх складових частин з навколоземної орбіти або космічного простору на Землю: - опис цільового призначення об’єкта космічної діяльності, який запускається та/або повертається; - інформація про період, протягом якого планується здійснення запуску/повернення; для управління космічними апаратами на навколоземній орбіті або в космічному просторі - копія плану космічного польоту
Копія договору, укладеного відповідно до Закону України "Про страхування", що підтверджує фінансові гарантії цивільної відповідальності суб’єкта господарювання щодо шкоди, заподіяної державі та/або третім особам внаслідок провадження ним космічної діяльності, на яку одержується дозвіл
Опис інцидентів та надзвичайних подій, що можуть виникнути в ході провадження суб’єктом господарювання космічної діяльності, на яку одержується дозвіл, та плани дій (інструкції, протоколи тощо) щодо їх подолання
Умови і випадки надання

Дозволи надаються на здійснення таких видів космічної діяльності:

- випробування (окрім комп’ютерних) ракет-носіїв, в тому числі їх агрегатів та складових частин і космічних апаратів;

- запуски ракет-носіїв та/або космічних апаратів;

- управління космічними апаратами на навколоземній орбіті або в космічному просторі;

- повернення космічних апаратів та/або їх складових частин, що повертаються, з навколоземної орбіти або космічного простору на Землю.


Після надходження заяви про одержання дозволу та документів, які додаються до заяви, ДКА проводить огляд місця провадження космічної діяльності стосовно відповідності вимогам щодо здійснення космічних польотів, за результатами якого буде надано відповідний акт обстеження.


Результат та способи отримання результату
Видача дозволу на провадження окремих видів космічної діяльності
Відмова у видачі дозволу на провадження окремих видів космічної діяльності
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
90 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Невідповідність вимогам законодавства
Подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком
Виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання дозволу, недостовірних відомостей
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Для яких видів космічної діяльності передбачено дозвіл?
Дозволи надаються на здійснення таких видів космічної діяльності: випробування (окрім комп’ютерних) ракет-носіїв, в тому числі їх агрегатів та складових частин і космічних апаратів; запуски ракет-носіїв та/або космічних апаратів; управління космічними апаратами на навколоземній орбіті або в космічному просторі; повернення космічних апаратів та/або їх складових частин, що повертаються, з навколоземної орбіти або космічного простору на Землю.