Присвоєння "Кандидата у майстри спорту України" та І спортивного розряду

Ідентифікатор послуги
01253
Строк
30 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Присвоєння спортивних розрядів спортсменам: "Кандидат у майстри спорту України" та І спортивний розряд
Інформація про послугу
Спортсменам, які виконали спортивні розряди, передбачені Єдиною спортивною класифікацією України, видається посвідчення про присвоєння відповідного спортивного розряду. Спортивний розряд "Кандидат у майстри спорту України" та перший спортивний розряд присвоюютьcя наказом Мінмолодьспорту України.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Обласні, Київська та Севастопольська міські ради
Районні, районні у місті Києві (у разі утворення) та місті Севастополі ради
Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації
Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи
Центр надання адміністративних послуг відповідно до місця проживання
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, представницький орган місцевого самоврядування
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Лист-клопотання суб'єкту фізичної культури і спорту, керівника ДЮСШ, комітету, спортивної федерації
Фотокартка 3х4 см (для Кандидатів у майстри спорту України)
Фотокопія першої та другої сторінок паспорту громадянина України або свідоцтва про народження, завірені печаткою
Фотокопія протоколу або витягу з протоколу відповідних офіційних змагань (для ігрових видів спорту - копії протоколів змагань, що засвідчують участь спортсена не меньше ніж у 50 відсотках ігор за календарем змагань) за підписом підтверджуючих виконаний результат: - головного судді і трьох суддів не нижче першої категорії (для Кандидатів у майстри спорту України); - головного судді і трьох суддів не нижче другої категорії (для І спортивног розряду); - спортивної федерації з відповідного виду спорту
Умови і випадки надання

Спортивний розряд "Кандидат у майстри спорту України" та перший спортивний розряд присвоюютьcя наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. 


 Перелік документів, необхідних для присвоєння спортивних розрядів затверджується організаціями, установами, закладами фізичної культури і спорту, які присвоюють спортивні розряди. 


 Матеріали щодо присвоєння спортивних розрядів, подаються не пізніше шести місяців з дати виконання спортсменами встановлених кваліфікаційних норм та вимог. 


Спортивні розряди в індивідуальних видах спорту мають термін дії - 2 роки, в ігрових видах спорту - 4 роки.

Результат та способи отримання результату
Відмова у присвоєнні спортивних розрядів спортсменам: "Кандидат у майстри спорту України" та І спортивний розряд
Присвоєння спортивних розрядів спортсменам: "Кандидат у майстри спорту України" та І спортивний розряд
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Довічна спортивна дискваліфікація спортсмена, у тому числі за порушення антидопінгових правил
Виявлення у заяві недостовірних даних
Документи подано з порушенням вимог законодавства
Невиконання кваліфікаційних норм та вимог до видів спорту, які затверджуються наказом Мінмолодьспорту України
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Які є спортивні розряди в Україні?
Спортсмени, яким присвоєні спортивні звання, є спортсменами вищої категорії. В Україні присвоюються такі спортивні розряди: кандидат у майстри спорту України; перший розряд; другий розряд; третій розряд; перший юнацький розряд; другий юнацький розряд; третій юнацький розряд. Спортсменам, які виконали спортивні розряди, передбачені Єдиною спортивною класифікацією України, видається посвідчення про присвоєння відповідного спортивного розряду в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту.