Статус закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання

Ідентифікатор послуги
01048
Строк
30 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Надання закладу освіти статусу закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання
Інформація про послугу
Навчальний заклад набуває статусу спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю із специфічними умовами навчання за рішенням Міністерства молоді та спорту України. Для цього власник або засновник подає заяву та пакет документів, розгляд яких здійснює спеціально створена комісія.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство молоді та спорту України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява засновника закладу
Копія ліцензії на освітню діяльність, виданої відповідно до законодавства
Довідка про стан матеріально-технічної бази закладу та інформація щодо використання орендованих спортивних споруд
Характеристика житлового приміщення закладу
Інформація про організацію харчування в закладі
Інформація щодо забезпечення режиму навчально-тренувальної роботи та підготовки учнів, студентів відповідно до типового навчального плану з видів спорту
Характеристика власної медичної частини закладу
Інформація про стан фінансування закладу
Умови і випадки надання
Критеріями для надання закладу освіти статусу закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю є: наявність ліцензії на освітню діяльність, виданої відповідно до законодавства; забезпечення режиму навчально-тренувальної роботи та підготовки учнів, студентів відповідно до типового навчального плану з видів спорту для закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю, затвердженого в установленому порядку; забезпечення на належному рівні харчування та розміщення учнів, студентів; наявність власної або орендованої спортивної бази (із зазначенням власника) для кожного відділення з виду спорту; наявність власної медичної частини та можливості забезпечення медичного супроводження освітнього, виховного і навчально-тренувального процесу; належне фінансування навчально-тренувальної та спортивної діяльності. Розгляд матеріалів здійснюється комісією, яка утворюється Мінмолодьспортом.
Результат та способи отримання результату
Рішення про відмову у наданні закладу освіти статусу закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю
Рішення про надання закладу освіти статусу закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю
Отримати результати надання послуги заявник може через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Відсутня заява
Не повний перелік документів
Надана недостовірна інформація
Невідповідність критеріям для надання закладу освіти статусу закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Де отримати консультацію щодо заповнення документів?
Мінмолодьспорт, відділ дитячо-юнацького та резервного спорту.