Погодження рекламних матеріалів щодо послуг з недержавного пенсійного забезпечення

Ідентифікатор послуги
00527
Строк
5 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Погодження розповсюдження рекламних матеріалів щодо послуг з недержавного пенсійного забезпечення
Інформація про послугу
Рекламні матеріали щодо послуг з недержавного пенсійного забезпечення подаються на погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше як за 10 робочих днів до їх розповсюдження.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про погодження розповсюдження рекламних матеріалів
Інформація про зміст рекламних матеріалів
Умови і випадки надання

Заяву про погодження розповсюдження рекламних матеріалів та відповідні документи разом з описом рекламодавці через уповноважену особу подають безпосередньо до Комісії. Копія опису в день надходження заяви видається уповноваженій особі рекламодавця з відміткою про дату надходження документів. 

Особи, які надають агентські послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення відповідно до договору доручення про надання таких послуг, укладеного з адміністратором пенсійного фонду, та планують розповсюдити рекламні матеріали щодо суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення, інтереси яких вони представляють, додатково подають засвідчену в установленому порядку копію відповідного договору доручення.

Якщо рекламодавці планують розмістити рекламні матеріали на телебаченні або радіо, до Комісії подається сценарій рекламного відеоролика або аудиоролика із зазначенням його тривалості.

Рекламні матеріали, які планується розповсюджувати суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення у пресі або у вигляді поліграфічних видань (буклети, пам'ятки, листівки, плакати) чи засобів наглядної агітації (рекламні стенди, банери та рекламні щити, наклейки тощо), до Комісії подаються у вигляді комп'ютерного макета у форматі одного з основних графічних редакторів (Corel DRAW, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Page Maker, Quark Express). У разі неможливості виготовлення комп'ютерного макета необхідно надати письмовий та графічний макети (текст, ілюстрації) у форматі видань від А6 до А3.

Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/admin_services/pohodzhennia-rozpovsiudzhennia-reklamnykh-materialiv-shchodo-posluh-z-nederzhavnoho-pensiinoho-zabezpechennia/ .

Результат та способи отримання результату
Погодження розповсюдження рекламних матеріалів щодо послуг з недержавного пенсійного забезпечення
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
5 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Рекламодавцям забороняється надавати прогноз чи гарантувати зростання доходів учасників недержавного пенсійного забезпечення
Рекламодавцям забороняється використовувати неповну або недостовірну інформацію стосовно послуг з недержавного пенсійного забезпечення, що надаються цим рекламодавцем
Рекламодавцям забороняється робити подарунки (виграші) або давати обіцянку про дарування (виграші) потенційним учасникам та вкладникам пенсійних фондів, а також страхувальникам, з якими укладено договір страхування довічної пенсії, чи вкладникам пенсійних депозитних рахунків у банках або здійснювати будь-які інші заохочувальні заходи, що можуть вплинути на вибір того чи іншого пенсійного фонду (банку, страхової організації) його потенційним учасником (вкладником, страхувальником)
Рекламодавцям забороняється використовувати порівняльну рекламу з метою недобросовісної конкуренції шляхом зазначення недоліків у діяльності осіб, які провадять аналогічну професійну діяльність з недержавного пенсійного забезпечення, незалежно від того, чи відповідає така інформація про недоліки дійсності
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Які документи необхідно подати до НКЦПФР для погодження розповсюдження рекламних матеріалів щодо послуг з недержавного пенсійного забезпечення?
Рекламодавці не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати розповсюдження рекламних матеріалів подають до НКЦПФР такі документи: 1. заяву про погодження розповсюдження рекламних матеріалів згідно з додатком до Порядку подання рекламних матеріалів щодо послуг з недержавного пенсійного забезпечення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 29.12.2003 № 187, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2004 за № 49/8648; 2. інформацію про зміст рекламних матеріалів.