Погодження членів ради недержавного пенсійного фонду

Ідентифікатор послуги
00467
Строк
30 днів (календарні)
Повна назва
Погодження кандидатур осіб, делегованих до ради недержавного пенсійного фонду
Інформація про послугу
Члени ради фонду набувають своїх повноважень після погодження їх кандидатур з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Документи щодо кожного члена ради НПФ
Інформація про рівень управлінської компетенції ради НПФ
Копія протоколу зборів засновників (рішення уповноваженого органу одноосібного засновника - юридичної особи (одноосібного засновника - фізичної особи)) НПФ
Платіжний документ, що підтверджує внесення засновником(ами) плати за погодження кандидатур осіб, делегованих до ради НПФ
Умови і випадки надання

Для погодження кандидатури члена (кандидатур членів) ради НПФ у разі утворення ради НПФ, зміни у її складі (обрання нового (нових) члена (членів) ради НПФ) або переобрання члена (членів) ради НПФ на наступний строк до або після закінчення строку його (їх) повноважень уповноважена особа засновників (засновника) НПФ подає до НКЦПФР такі документи:

1) подання на погодження кандидатур осіб, делегованих до ради НПФ (додаток 2 до Порядку 632);

2) копію протоколу зборів засновників (рішення уповноваженого органу одноосібного засновника - юридичної особи (одноосібного засновника - фізичної особи)) НПФ, оформленого відповідно до пункту 7 Порядку 632;

3) документи щодо кожного члена ради НПФ:

анкету члена ради НПФ (додаток 3 до Порядку 632);

копії сторінок паспорта або документа, що його замінює у формі книжечки, які посвідчують особу і підтверджують громадянство, та містять інформацію щодо прізвища, ім'я, по батькові (у разі наявності), серію (у разі наявності) і номер паспорта (документа, що його замінює), дату видачі та найменування органу, що його видав, або копії лицьового та зворотного боків паспорта у формі пластикової картки типу

ID-1, або копії e-паспорта, засвідчені підписом фізичної особи;

копії першої сторінки та сторінок трудової книжки з інформацією про трудову діяльність за останні сім років, засвідчені підписом керівника юридичної особи, де працює член ради НПФ, або витяг із трудової книжки про трудову діяльність за останні сім років, засвідчений у встановленому законодавством порядку, або дані з реєстру застрахованих осіб про трудову діяльність особи (електронної трудової книжки), або засвідчені в установленому законодавством порядку копії інших документів, які підтверджують інформацію про трудову діяльність та досвід роботи за останні сім років. До таких документів відносяться, зокрема, рішення зборів засновників (одноосібного засновника) про затвердження представника членом ради іншого НПФ або рішення уповноваженого державного органу про погодження кандидатури до складу ради НПФ, якщо досвід роботи кандидата полягає у виконанні функцій члена ради НПФ; договір доручення з адміністратором НПФ про надання агентських послуг та витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що підтверджує статус кандидатури члена ради НПФ як фізичної особи - підприємця з надання послуг у сфері недержавного пенсійного забезпечення, тощо. Зазначені документи повинні містити інформацію про діяльність члена ради НПФ щодо необхідного досвіду роботи, зазначеного у пункті 23 Порядку 632;

копію документа (документів) про вищу освіту (за наявністю);

копію сертифікату (сертифікатів) або інших документів, що підтверджують оцінку кваліфікації (за наявністю);

4) інформацію про рівень управлінської компетенції ради НПФ (додаток 4) до Порядку 632;

5) платіжний документ, що підтверджує внесення засновником(ами) плати за погодження кандидатур осіб, делегованих до ради НПФ.

Документи, визначені у підпункті 3 пункту 10 Порядку 632, подаються для погодження кандидатури члена (кандидатур членів) ради НПФ, який (які) вперше подається (подаються) на погодження, а також щодо того (тих) члена (членів) ради НПФ, який (які) повторно подається (подаються) для погодження до або після закінчення строку його (їх) повноважень, якщо такі документи при його (їх) погодженні не надавались, або в документах, що надавались до НКЦПФР раніше для погодження відповідно до цього пункту відбулись зміни (з урахуванням вимог пункту 24 Порядку 632).

Інформація про рівень управлінської компетенції ради НПФ (додаток 4 до Порядку 632) надається щодо всіх членів ради НПФ незалежно від кількості членів ради НПФ, кандидатури яких подаються на погодження до НКЦПФР.

Документи подаються до НКЦПФР за описом (переліком) документів.

В описі (переліку) документів зазначається, який документ, що додається до відповідного повідомлення, містить конфіденційну інформацію (в разі наявності такого документа) та кількість аркушів кожного із поданих документів.

У випадку подання документів уповноваженою особою засновників (засновника) НПФ особисто опис (перелік) документів складається у двох примірниках, один з яких повертається уповноваженій особі засновників (засновника) НПФ з відміткою про дату надходження документів до НКЦПФР.

У випадку, якщо документи складені в електронній формі вони підписуються з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги.

Подання на погодження кандидатури особи (кандидатур осіб), делегованої (делегованих) до ради НПФ (далі - подання), або повідомлення про зміни у складі ради НПФ підписується уповноваженою особою засновників (засновника) НПФ.

Документи у паперовій формі, що мають більше одного аркуша, мають бути окремо прошиті, усі аркуші повинні бути пронумеровані.


Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://bit.ly/32weLom .

Результат та способи отримання результату
Погодження кандидатур осіб, делегованих до ради недержавного пенсійного фонду
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
14000,00 UAH
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Документи, що подаються для погодження кандидатури члена ради НПФ відповідно до пункту 10 "Про затвердження Порядку погодження кандидатур до складу ради недержавного пенсійного фонду" від 12.08.2021 № 632 , оформлені з порушенням вимог законодавства, у тому числі цього Порядку
Невідповідність особи, кандидатура якої делегована до складу ради НПФ, вимогам, передбаченим для членів ради НПФ Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та Рішенню НКЦПФР від 12.08.2021 №632 "Про затвердження Порядку погодження кандидатур до складу ради недержавного пенсійного фонду"
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

1. У яких випадках відбуваються зміни у складі ради НПФ?
Зміни у складі ради НПФ відбуваються у таких випадках: 1) припинення повноважень одного або кількох членів ради НПФ у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 13 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"; 2) припинення повноважень одного або кількох членів ради НПФ на вимогу НКЦПФР у разі виявлення фактів невідповідності члена(ів) ради НПФ вимогам пункту 23 Порядку Погодження кандидатур осіб, делегованих до ради недержавного пенсійного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР № 632 від 12.08.2021; 3) обрання одного або декількох нових членів ради НПФ.