Погодження статуту недержавного пенсійного фонду

Ідентифікатор послуги
00507
Строк
30 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Погодження статуту недержавного пенсійного фонду
Інформація про послугу
Пенсійний фонд діє на підставі статуту, який повинен відповідати вимогам українського законодавства. Для погодження статуту недержавного пенсійного фонду, а також змін до нього, засновник подає заяву до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Документи стосовно кожного із засновників пенсійного фонду згідно з переліком
Заява про погодження статуту (змін до статуту) недержавного пенсійного фонду
Засвідчена підписом голови зборів засновника копія протоколу зборів засновників пенсійного фонду (копія документа уповноваженого органу одноосібного засновника, засвідченого підписом його керівника або особи, що має відповідні повноваження), що містить інформацію стосовно рішення про затвердження статуту пенсійного фонду (за винятком фізичної особи - засновника)
Статут пенсійного фонду
Умови і випадки надання

Документи стосовно кожного із засновників пенсійного фонду подаються згідно з переліком:

відомості про засновника недержавного пенсійного фонду, складені за формою, встановленою в додатку 2 до Положення;

засвідчена підписом його керівника або особи, що має відповідні повноваження, довідка, складена в довільній формі, стосовно того, що засновник не перебуває в стані банкрутства, не має невиконаних заходів впливу за порушення на ринку фінансових послуг;

витяг з торгового (банківського) реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземного засновника в країні, у якій зареєстровано головний офіс іноземного інвестора, легалізований за місцем видачі (якщо засновником є юридична особа - нерезидент). Правильність перекладу такого документа повинна бути нотаріально засвідчена;

засвідчена особистим підписом копія паспорта засновника (якщо засновником є фізична особа);

засвідчена підписом його керівника або особи, що має відповідні повноваження, копія установчих документів засновника (якщо засновником є юридична особа);

засвідчена підписом його керівника або особи, що має відповідні повноваження, копія рішення вищого органу управління засновника про участь у створенні пенсійного фонду (якщо засновником є юридична особа);

відомості про фінансовий стан засновника - юридичної особи або про майновий стан засновника - фізичної особи, а саме:

у разі якщо засновником є юридична особа - резидент, подається фінансова звітність станом на останню звітну дату, що передує даті подання документів на погодження статуту фонду, та аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) стосовно цієї фінансової звітності;

у разі якщо засновником є неприбуткова організація, надається звіт про використання коштів неприбуткових організацій та установ і аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) стосовно цього звіту;

у разі якщо засновником є юридична особа - нерезидент, подається фінансова звітність на кінець останнього повного фінансового (звітного) року, засвідчена в установленому порядку за місцем видачі, та аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) стосовно цієї фінансової звітності. У випадку, якщо надається аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) аудитора іноземної держави, такий висновок підлягає підтвердженню аудитором України. Документи, що стосуються такої особи, подаються мовою оригіналу разом з їх легалізованим перекладом державною мовою;

у разі якщо засновником є фізична особа, подається довідка органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і отримані доходи (податкову декларацію) (у разі подання такої декларації) за формою, установленою наказом Міністерства фінансів України від 27 грудня 2011 року № 1742 «Про затвердження форми Довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію)», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за № 1571/20309. Фізична особа подає зазначену довідку за один рік.

Документи, що подаються, мають бути викладеними державною мовою. До документів, складених іншою мовою, крім державної, мають додаватися їх переклади державною мовою, правильність яких повинна бути засвідчена нотаріально. Документи, що складаються засновником - юридичною особою, мають бути підписані керівником або особою, що має відповідні повноваження.

Документи подаються до НКЦПФР за описом. Опис складається у двох примірниках, один з яких повертається представнику пенсійного фонду з відміткою про дату надходження документів.

Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/admin_services/pohodzhennia-statutu-nederzhavnoho-pensiinoho-fondu/ .

Результат та способи отримання результату
Погодження статуту недержавного пенсійного фонду
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Невідповідність поданих документів вимогам Положення про погодження статуту недержавного пенсійного фонду та реєстрацію пенсійних схем, затверджене розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 18.07.2013 № 2362
Подання документів, визначених Положенням про погодження статуту недержавного пенсійного фонду та реєстрацію пенсійних схем, затверджене розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 18.07.2013 № 2362, не в повному обсязі
Невідповідність статуту недержавного пенсійного фонду вимогам законодавства
Невідповідність особи, яка виступає засновником недержавного пенсійного фонду, вимогам, передбаченим законодавством для засновників недержавних пенсійних фондів
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Який термін розгляду пакету документів, поданий для погодження статуту недержавного пенсійного фонду?
Погодження статуту недержавного пенсійного фонду здійснюється НКЦПФР протягом 30 календарних днів з дати надходження документів, передбачених Положенням, у разі відповідності поданих документів вимогам законодавства та відсутності підстав для прийняття НКЦПФР рішення про відмову в погодженні статуту недержавного пенсійного фонду, визначених пунктом 5 глави 4 розділу II Положення.