Погодження статуту недержавного пенсійного фонду

Ідентифікатор послуги
00507
Строк
30 днів (календарні)
Повна назва
Погодження статуту недержавного пенсійного фонду
Інформація про послугу
Пенсійний фонд діє на підставі статуту, який повинен відповідати вимогам українського законодавства. Для погодження статуту недержавного пенсійного фонду, а також змін до нього, засновник подає заяву до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Документи стосовно одноосібного засновника (кожного із засновників) НПФ
Копія протоколу зборів засновників НПФ або витяг з протоколу зборів засновників НПФ, засвідчена(ий) підписом голови зборів засновників (копія документа уповноваженого органу одноосібного засновника - юридичної особи або витяг з такого документа, засвідчена(ий) підписом його керівника або іншою особи, що має відповідні повноваження (рішення одноосібного засновника - фізичної особи, підписане цією особою)), що містить інформацію стосовно рішення про затвердження статуту НПФ
Статут НПФ (у трьох примірниках)
Платіжний документ, що підтверджує внесення засновником(ами) плати за погодження статуту НПФ
Умови і випадки надання

Документи стосовно одноосібного засновника (кожного із засновників) НПФ згідно з переліком:

інформація про засновника НПФ (додаток 2 до Положення 607);

витяг із торговельного, банківського, судового реєстрів або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в державі, в якій зареєстровано її головний офіс, легалізований за місцем видачі (якщо засновником є юридична особа - нерезидент), який повинен містити інформацію щодо дати реєстрації юридичної особи, місцезнаходження, керівників, власників. Правильність перекладу такого документа повинна бути засвідчена у встановленому законодавством порядку;

копії сторінок паспорта або документа, що його замінює у формі книжечки, які посвідчують особу і підтверджують громадянство, та містять інформацію щодо прізвища, ім'я, по батькові (у разі наявності), серію (у разі наявності) і номер паспорта (документа, що його замінює), дату видачі та найменування органу, що його видав, або копії лицьового та зворотного боків паспорта у формі картки, засвідчені підписом фізичної особи (для засновника, який є фізичною особою);

інформація щодо коду доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, за яким розміщений в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань чинний зареєстрований статут засновника (для засновника, який є юридичною особою - резидентом). Якщо в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань не розміщено зареєстрований статут засновника, то подається копія цього статуту, засвідчена підписом керівника засновника - юридичної особи або особи, що має відповідні повноваження;

засвідчена підписом керівника засновника - юридичної особи або іншої особи, що має відповідні повноваження, копія установчих документів засновника (для засновника, який є юридичною особою - нерезидентом);

засвідчена підписом керівника засновника - юридичної особи або іншої особи, що має відповідні повноваження, копія рішення уповноваженого органу засновника про участь у створенні НПФ (для засновника - юридичної особи);

відомості про фінансовий стан засновника - юридичної особи:

фінансова звітність, складена відповідно до застосованої концептуальної основи, консолідована фінансова звітність (у разі її складання відповідно до законодавства) за останній фінансовий рік (з доданням аудиторського звіту або копії аудиторського звіту, завіреного відповідно до законодавства);

проміжна фінансова звітність, складена відповідно до застосованої концептуальної основи, станом на кінець звітного періоду, що передує даті подання документів (якщо складання такої звітності передбачено законодавством), з доданням аудиторського звіту щодо огляду проміжної фінансової звітності (у разі його наявності).

Аудиторський звіт щодо річної фінансової звітності та аудиторський звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності (за наявності) іноземної юридичної особи - засновника повинен бути складений іноземним аудитором.

Аудиторський звіт щодо фінансової звітності засновника (крім іноземної юридичної особи) за останній звітний період повинен містити інформацію про оцінку фінансового стану юридичної особи.

Аудиторський звіт щодо фінансової звітності засновника (у тому числі іноземної юридичної особи) повинен відповідати Міжнародним стандартам аудиту (у разі застосування іноземним аудитором Міжнародних стандартів аудиту);

у разі якщо засновником є неприбуткова організація, подається звіт про використання коштів неприбуткових організацій та установ, а також аудиторський звіт стосовно звіту, що подається, складений відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

відомості про майновий стан засновника - фізичної особи:

довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або про відсутність податкових зобов'язань) видана контролюючим органом, до якого було подано податкову декларацію (у разі подання такої декларації) за формою, установленою наказом Міністерства фінансів України від

13 червня 2017 року № 568 «Про затвердження форми довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов'язань) та Порядку її оформлення і видачі», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 липня 2017 року за № 839/30707. Фізична особа подає зазначену довідку за останній звітний податковий період (календарний рік).

Статут НПФ повинен відповідати вимогам Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та враховувати особливості, установлені нормативно-правовими актами НКЦПФР, що регулюють діяльність НПФ.

Документи на погодження статуту НПФ подаються до НКЦПФР за описом (переліком) документів із зазначенням кількості аркушів кожного з поданих документів.

В описі (переліку) документів зазначається, який документ, що додається до відповідної заяви, містить конфіденційну інформацію (в разі наявності такого документу).

Документи, що мають більше одного аркуша, мають бути прошиті, усі аркуші повинні бути пронумеровані.

На титульній сторінці статуту НПФ повинна міститися інформація про дату та номер рішення засновника (зборів засновників) НПФ про його затвердження.

Документи, що складаються засновником - юридичною особою, мають бути підписані керівником такої юридичної особи або іншою особою, що має відповідні повноваження.

У разі якщо документи підписані не керівником юридичної особи, а іншою особою, яка має відповідні повноваження, засновник повинен надати представнику НПФ для надання до НКЦПФР засвідчену в установленому законодавством порядку копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.

Заява та документи мають бути складені державною мовою, підписані та мати дату підписання.

Усі офіційні документи, що подаються до НКЦПФР, які були видані чи оформлені на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не передбачено інше. Ці документи можуть бути засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі, перекладені на українську мову, їх переклад має бути засвідчений у порядку, встановленому законодавством щодо вчинення нотаріальних дій, та легалізовані в консульській установі України, або засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, або засвідчені шляхом проставляння апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, від 05 жовтня 1961 року.

Неофіційні документи, видані чи оформлені на території іноземної держави, не потребують обов'язкової легалізації. Такі документи мають бути перекладені на українську мову, а їх переклад має бути засвідчений нотаріусом, посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій. Якщо такі документи були створені українською мовою та засвідчені на території країни їх видачі згідно із законодавством цієї країни або засвідчені шляхом проставляння апостиля згідно з міжнародними договорами України, вони не потребують додаткового перекладу чи засвідчення.


Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://bit.ly/3Eqg7Os .

Результат та способи отримання результату
Погодження статуту недержавного пенсійного фонду
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) або електронною поштою.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
14000,00 UAH
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Виявлення в поданих документах недостовірних даних
Невідповідність поданих документів вимогам законодавства та/або цього Положення про погодження статуту недержавного пенсійного фонду та реєстрацію пенсійних схем недержавного пенсійного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05.08.2021 № 607
Невідповідність особи (осіб), яка (які) виступає (виступають) засновником (засновниками) НПФ, вимогам, передбаченим частиною одинадцятою статті 6 та статтею 8 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

1. Який термін розгляду пакету документів, поданий для погодження статуту недержавного пенсійного фонду?
За наслідками розгляду заяви про погодження статуту (змін до статуту) НПФ та поданих документів НКЦПФР протягом тридцяти календарних днів з дати їх одержання приймає одне з таких рішень: про погодження статуту НПФ; про відмову в погодженні статуту НПФ.