Погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (крім банку) (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, діяльність з управління іпотечним покриттям, депозитарна діяльність, клірингова діяльність)

Ідентифікатор послуги
01951
Строк
60 днів (календарні)
Повна назва
Погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику ринків капіталу та організованих товарних ринків (крім банку) (за видами професійної діяльності – діяльність з торгівлі фінансовими інструментами, діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність на організованих товарних ринках)
Інформація про послугу
Особа або група осіб, яка має намір набуття або збільшення істотної участі, повинна не менше ніж за місяць до набуття істотної участі або її збільшення надати заяву та відповідні документи на отримання письмового погодження Комісії такого наміру набуття або збільшення істотної участі.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Анкета особи, яка фактично координуватиме діяльність професійного учасника фондового ринку, у разі якщо такою особою не є сам заявник (не подається при набутті істотної участі незалежно від формального володіння).
Анкета фізичної особи - заявника.
Анкета щодо фінансового стану фізичної особи - заявника з доданням підтверджуючих документів та інформації (не подається при набутті істотної участі незалежно від формального володіння), якими є: документи, що посвідчують право власності на майно (активи); документи, на підставі яких набуто право власності на майно (активи); документи, що підтверджують відсутність обтяжень майна (активів) станом на відповідну дату (за винятком обтяжень, установлених для забезпечення виконання фізичною особою зобов'язань, зазначених в інформації про майновий стан); інформацію фондової біржі щодо розрахунку біржового курсу емісійних цінних паперів, здійсненого за правилами, визначеними статтею 8 Закону України "Про акціонерні товариства" (надається з метою підтвердження ринкової вартості емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на цій фондовій біржі); виписку/довідку про стан рахунку фізичної особи в банку / кредитній установі в Україні / за кордоном, з якого буде здійснюватися оплата для набуття або збільшення істотної участі; звіт про оцінку майна, проведену оцінювачем відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність, оформлений згідно з вимогами законодавства України, що застосовується до оцінювача тощо.
Довідка про фінансові та не фінансові інтереси або відносини фізичної особи - заявника з іншими особами.
Документи щодо ділової репутації фізичної особи - заявника: анкету щодо ділової репутації фізичної особи; інформацію про юридичних осіб, у яких протягом останніх 10 років фізична особа - заявник була та/або є керівником та/або контролером, та/або про професійних учасників фондового ринку, в яких протягом останніх 10 років фізична особа - заявник була та/або є власником істотної участі; анкету щодо ділової репутації юридичних осіб, у яких фізична особа - заявник є керівником та/або контролером; довідку органів Національної поліції України про відсутність або наявність судимості, для нерезидентів також - довідку про наявність або відсутність судимості фізичної особи, видану компетентним органом країни, в якій вона має постійне місце проживання, або письмове запевнення про неможливість отримання такої інформації.
Інформація щодо наміру набуття або збільшення істотної участі (не подається при набутті істотної участі незалежно від формального володіння).
Інформація щодо фінансування наміру набуття або збільшення істотної участі (не подається при набутті істотної участі незалежно від формального володіння).
Копії документів, що підтверджують намір набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або факт такого набуття, засвідчені підписом фізичної особи.
Копії сторінок національного паспорта або документу, що його замінює, які містять фотографію, прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), дату і місце народження, серію (у разі наявності) і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання (у разі наявності), інформацію про громадянство, або ксерокопії лицьового та зворотного боків безконтактного електронного носія та витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, засвідчені підписом фізичної особи.
Перелік (опис) документів, що подаються на отримання погодження наміру набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку.
Рішення про надання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію у випадках, передбачених законодавством України, або попередній висновок Антимонопольного комітету України про відсутність необхідності в отриманні такого дозволу (його засвідчену копію), або запевнення заявника в тому, що немає необхідності отримання такого дозволу.
Умови і випадки надання

У переліку (опису) документів, що подається на отримання погодження наміру набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, заявник зазначає, який документ, що надається до заяви, належить до документів, які містять конфіденційну інформацію.


Заява та документи, що надаються юридичними або фізичними особами відповідно до цього Порядку, надаються в паперовій формі, мають бути викладені державною мовою, підписані уповноваженою особою (для юридичної особи) або фізичною особою (уповноваженим представником фізичної особи) або групою осіб (уповноваженим представником групи осіб), не містити виправлень та неточностей. 


У разі якщо документ має більше одного аркуша, він повинен бути прошитий, пронумерований, підписаний уповноваженою особою (для юридичної особи) або фізичною особою (уповноваженим представником фізичної особи).


У разі наміру спільного набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку особами, пов'язаними правочином, до заяви, крім інших документів, які надаються відповідно до цього Порядку, додається копія цього правочину на папері.


Заявник у разі участі у групі компаній надає у довільній формі аналіз обсягу консолідованого нагляду за групою компаній, до якої належатиме професійний учасник фондового ринку після набуття або збільшення істотної участі, який зокрема міститиме інформацію про те, які юридичні особи групи компаній будуть включені до сфери застосування вимог щодо консолідованого нагляду і на яких рівнях у межах групи компаній ці вимоги застосовуватимуться на повній або субконсолідованій основі.


Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/admin_services/pohodzhennia-namiru-nabuttia-abo-zbilshennia-osoboiu-istotnoi-uchasti-u-profesiinomu-uchasnyku-fondovoho-rynku-krim-banku-diialnist-z-torhivli-tsinnymy-paperamy-diialnist-z-orhanizatsii-torhivli-na-fo/.

Результат та способи отримання результату
Рішення НКЦПФР про погодження істотної участі.
Рішення про відмову у погодженні істотної участі.
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
14000,00 UAH
Строк надання
60 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Заявник згідно з поданими документами не відповідає вимогам Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» або Порядку.
Набуття або збільшення істотної участі заявника у фінансовій установі загрожуватиме інтересам вкладників та/або інших кредиторів такої фінансової установи, розвитку конкурентного середовища.
Заявник має непогашену або незняту судимість.
У заявника відсутні власні кошти в обсязі, необхідному для набуття або збільшення істотної участі, та/або ним не підтверджено джерела походження коштів, що вносяться до статутного капіталу.
Органами Антимонопольного комітету України заборонено концентрацію як таку, що призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині.
Ділова репутація або фінансовий стан заявника не відповідає вимогам, установленим Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» або Порядком.
Заявником подано неповний пакет документів, визначених цим Порядком, або недостовірну інформацію чи подані документи не відповідають вимогам Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» або Порядку.
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Яка плата за надання адміністративної послуги?
Адміністративна послуга є безоплатною.
Чи можуть погоджувати істотну участь у професійному учаснику ринків капіталу нерезиденти?
Так.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Підпункти 29, 30 пункту 1 статті 1 розділу І; Пункт 10 статті 16 розділу ІІ; Пункт 1 підпункт 10 статті 18 розділу ІІ; Підпункт 8 г пункту 2 статті 8 розділу ІІ Закон України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг розділу ІІІ; Пункти 12, 13 статті 38-1 розділу IV Закон України Про ринки капіталу та організовані товарні ринки Стаття 74, стаття 75 розділу V Закон України Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків Пункт 37-3 статті 7 Пункт 19 статті 9 Рішення колегіального органу від 13.03.2012 №394 Про затвердження Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринкуабо збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.03.2012 № 394, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 26.04.2012 за № 635/20948 (із змінами)» Розділ ІІ Рішення колегіального органу від 13.06.2022 №620 Про затвердження розмірів плати за реєстраційні дії щодо учасників ринків капіталу та інших осіб Пункт 2