Видача ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках (за видами професійної діяльності – діяльність з торгівлі фінансовими інструментами, діяльність з організації з торгівлі фінансовими інструментами, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами інституційних інвесторів, а саме діяльність з управління іпотечним покриттям, діяльність на організованих товарних ринках)

Ідентифікатор послуги
01801
Строк
180 днів (календарні)
Повна назва
Видача ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках (за видами професійної діяльності – діяльність з торгівлі фінансовими інструментами, діяльність з організації з торгівлі фінансовими інструментами, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами інституційних інвесторів, а саме діяльність з управління іпотечним покриттям, діяльність на організованих товарних ринках)
Інформація про послугу
Згідно з українським законодавством професійну діяльність на фондовому ринку можна здійснювати за наявності ліцензії. Рішення про її видачу приймає Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на підставі заяви та після розгляду поданих документів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, електронною поштою.
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про видачу ліцензії;
Відомості за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що містять інформацію про структуру власності юридичної особи та власників істотної участі в заявнику;
Відомості за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (якщо інше не передбачено цим пунктом), щодо голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду) заявника, контролерів заявника (у разі якщо контролером є юридична особа - голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) і будь-яких представників таких осіб, які мають право від їх імені вчиняти правочини, пов’язані з провадженням господарської діяльності заявника;
Відомості щодо початкового капіталу заявника та джерел його походження;
Копія статуту заявника, засвідчену такою юридичною особою, або код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, що надає доступ до копії статуту в електронній формі в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
Відомості про наявність у заявника організаційної структури, системи внутрішнього контролю (підсистеми комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту), спеціалістів, обладнання, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення та приміщень, системи та засобів, що забезпечують безперервність і постійність надання послуг, які у своїй сукупності є достатніми для забезпечення провадження відповідного виду професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках згідно з вимогами законодавства;
Документи, що підтверджують здатність власника істотної участі у заявнику виконати обов'язок, передбачений частиною дев'ятнадцятою статті 74 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки". Такі документи не подаються щодо власників істотної участі, якими є держава, Національний банк України, територіальна громада. Перелік таких документів визначається заявником самостійно;
Інформація в довільній формі, що дає змогу зробити висновок про наявність механізмів забезпечення належного опрацювання заявок (в тому числі котирувань) клієнтів у випадках пікової активності, а також запобігання ситуаціям цінової нестабільності.
Інформація в довільній формі, що дає змогу зробити висновок про наявність механізмів зупинення торгів - внутрішній документ, який визначає заходи щодо безперервності діяльності заявника/ліцензіата та забезпечення впорядкованої торгівлі на відповідному БТМ, в тому числі безперебійності функціонування програмно-технічних засобів для здійснення діяльності щодо проведення торгів, або іншу інформацію, що дає змогу зробити висновок про наявність механізмів зупинення торгів;
Інформація в довільній формі щодо функцій, послуг та діяльності, що здійснюються чи планується здійснювати із залученням третіх осіб, та перелік відповідних укладених контрактів (за наявності), із зазначенням інформації щодо основних умов отримання послуг, обов'язків та відповідальності сторін, термінів залучення таких осіб;
Інформація про внутрішню організацію діяльності заявника в довільній формі;
Інформація, що дає змогу зробити висновок про наявність механізмів, функціонування яких забезпечує повне і безумовне виконання операцій, що проходять у багатосторонній системі організованого ринку капіталу, діяльність з організації торгівлі на якому має намір здійснювати заявник;
Інформація щодо фінансового стану;
Платіжний документ, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії;
Умови і випадки надання

Заява про видачу ліцензії повинна містити реквізити подання саморегулівної організації за відповідним видом професійної діяльності (за умови реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку об’єднання професійних учасників ринків капіталу як саморегулівної організації за відповідним видом професійної діяльності).

До заяви про видачу ліцензії додаються складені українською мовою документи, вичерпний перелік яких установлений

статтею 71 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" (далі – Закон), Порядками № 982, № 275 та відповідними ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках.

Документи, що подаються іноземною юридичною особою, повинні бути нотаріально засвідчені за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Документи, що подаються іноземною юридичною особою та фізичною особою - іноземцем, повинні відповідати вимогам щодо мови документів, встановленим статтею 140 Закону.

Якщо окремі документи, передбачені ліцензійними умовами, не можуть бути подані нерезидентом, надається письмове запевнення (у довільній формі) про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання таких документів (дозволів, погоджень тощо).

Заявник не додає до заяви на видачу ліцензії документи, які НКЦПФР може безоплатно отримати з державних реєстрів. У такому разі заявник зазначає реєстр, що містить необхідну інформацію.

Якщо заявник подав будь-яку інформацію, передбачену ліцензійними умовами, НКЦПФР або Національному банку України, він має право не додавати таку інформацію до заяви про видачу ліцензії, зазначивши дату подачі таких документів та ідентифікаційні дані супровідного документа, за умови надання заяви, що раніше подана інформація є актуальною.

НКЦПФР отримує від Національного банку України відповідно до порядку інформаційної взаємодії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національного банку України, у визначеному ними порядку, інформацію, копії документів та результати проведення оцінки ділової репутації заявника.

Якщо інформація, яку необхідно надати згідно з вимогами цього Порядку та ліцензійних умов, вже є в результаті оприлюднення у публічному доступі українською мовою у візуальній формі, що дає змогу сприймати зміст інформації людиною і відтворювати інформацію на папері для необмеженого завантаження та копіювання на вебсайті юридичної особи та/або в базах осіб, що надають інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, заявник подає реквізити для забезпечення можливості автоматичного завантаження копій цих документів з мережі Інтернет, що мають містити повну адресу файлу, за якою може бути здійснене вільне і пряме завантаження його копій засобами автоматизації (без необхідності попередньої реєстрації, введення кодів, інших додаткових дій на забезпечення завантаження), в форматі універсального покажчика місцезнаходження Universal Resource Locator (далі - URL-адреса), ім’я файлу (включаючи розширення в імені файлу, яке має відповідати його типу/формату).

Заявник має право, крім документів, передбачених ліцензійними умовами, надати інші документи, які підтверджують відповідність заявника вимогам, встановленим ліцензійними умовами.

Документи, що подаються заявником, повинні мати дату підписання.

НКЦПФР видає ліцензії на такі види професійної діяльності на ринках капіталу, зокрема:

1) діяльність з торгівлі фінансовими інструментами, що включає такі види діяльності:

субброкерська діяльність;

брокерська діяльність;

дилерська діяльність;

діяльність з управління портфелем фінансових інструментів;

інвестиційне консультування;

андеррайтинг та/або діяльність з розміщення з наданням гарантії;

діяльність з розміщення без надання гарантії;


2) діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами, що включає такі види діяльності:

діяльність з організації торгівлі цінними паперами на регульованому фондовому ринку;

діяльність з організації укладення деривативних контрактів на регульованому ринку деривативних контрактів;

діяльність з організації торгівлі інструментами грошового ринку на регульованому грошовому ринку;

діяльність з організації торгівлі цінними паперами на фондовому багатосторонньому торговельному майданчику (далі – БТМ);

діяльність з організації укладення деривативних контрактів на БТМ деривативних контрактів;

діяльність з організації торгівлі облігаціями на організованому торговельному майданчику (далі – ОТМ) облігацій;

діяльність з організації укладення деривативних контрактів на ОТМ деривативних контрактів;


3) клірингова діяльність, що включає такі види діяльності:

клірингова діяльність з визначення зобов’язань;

клірингова діяльність центрального контрагента;


4) депозитарна діяльність, що включає такі види діяльності:

депозитарна діяльність депозитарної установи;

діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування;

діяльність із зберігання активів пенсійних фондів;

та ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках - діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах.

До заяви про видачу ліцензії на провадження відповідного виду діяльності в межах професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, поданої відповідно до частини третьої статті 71 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», заявник додає в довільній формі, якщо інше не передбачено цією частиною:

1) копію статуту заявника, засвідчену такою юридичною особою, або код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, що надає доступ до копії статуту в електронній формі в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

2) відомості за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що містять інформацію про структуру власності юридичної особи та власників істотної участі в заявнику:

а) перелік осіб, які є власниками істотної участі у заявнику, із зазначенням відсотка статутного капіталу чи права голосу, яким володіє кожний такий учасник (акціонер), ідентифікаційних даних таких осіб, відсотка статутного капіталу чи права голосу, яким володіє кожний такий учасник (акціонер) у заявнику, а щодо осіб, які опосередковано володіють 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу або права голосу придбаних акцій (часток) заявника, - також ідентифікаційні дані осіб, через яких забезпечується таке опосередковане володіння;

б) документи, передбачені пунктами 2-17 частини дев’ятої статті 74 цього Закону, щодо власників істотної участі, які є юридичними особами, і документи, передбачені пунктами 2-11 частини десятої статті 74 цього Закону, щодо фізичних осіб - власників істотної участі у заявнику, а також голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) юридичної особи, яка є власником істотної участі у заявнику;

в) довідку про структуру власності юридичної особи заявника, що дає змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників заявника або їх відсутність, в якій зазначаються, зокрема: для юридичної особи - власника, кінцевого бенефіціарного власника заявника - повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, код LEI (за наявності); для фізичної особи - власника, кінцевого бенефіціарного власника заявника - ім’я (у розумінні Цивільного кодексу України) та реєстраційний номер облікової картки платника податків, КВЕД кожної юридичної особи, зазначеної в довідці, належність таких осіб до суб’єктів господарювання, щодо яких здійснюється державне регулювання їх основного виду економічної діяльності, та назва органу державної влади, що здійснює таке державне регулювання;

г) у разі якщо заявник належить до фінансової групи - інформацію про належність групи до банківської або небанківської фінансової групи, державний орган, що здійснює нагляд за групою, перелік учасників фінансової групи та ідентифікаційні дані відповідальної особи фінансової групи;

3) відомості за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (якщо інше не передбачено цим пунктом), щодо голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду) заявника, контролерів заявника (у разі якщо контролером є юридична особа - голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) і будь-яких представників таких осіб, які мають право від їх імені вчиняти правочини, пов’язані з провадженням господарської діяльності заявника:

а) ідентифікаційні дані;

б) інформацію про ділову репутацію фізичної особи та документи, що її підтверджують. Документи, що підтверджують ділову репутацію, та їх форма визначаються фізичною особою самостійно. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може скласти орієнтовний (невиключний) перелік документів, що можуть підтверджувати репутацію фізичної особи;

в) інформацію про освіту, професійне навчання, професійний досвід роботи із зазначенням всіх підприємств, установ, організацій, у яких фізична особа працювала, посадових обов’язків, які вона виконувала, та строку їх виконання. Щодо діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), ринках капіталу та товарному ринку фізична особа надає перелік всіх своїх посадових обов’язків, які вона виконувала протягом останніх 10 років;

г) інформацію в довільній формі щодо прийнятих стосовно таких осіб рішень суду про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

ґ) інформацію в довільній формі про звільнення з посади за порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг;

д) інформацію в довільній формі щодо проведення органами державної влади або Національним банком України оцінки ділової репутації та досвіду в рамках інших передбачених законом процедур і результатів такої оцінки (якщо вони відомі заявнику) із зазначенням органу, що проводив оцінку, та дати її проведення (за наявності);

е) інформацію в довільній формі щодо пов’язаності близькими відносинами або спільними фінансовими інтересами (пов’язаність відносинами в рамках кредитного договору, договору гарантії або застави) з членами виконавчого органу, керівниками структурних підрозділів заявника, його материнського та дочірніх підприємств (за наявності таких підприємств), а також власниками істотної участі в статутному капіталі заявника;

є) результати проведення внутрішньої оцінки таких осіб на предмет відповідності займаній посаді та вимогам, встановленим законодавством (за наявності);

ж) інформацію в довільній формі про мінімальний час, який такі особи будуть приділяти виконанню своїх обов’язків у заявнику (у помісячному розрізі та протягом року);

з) інформацію в довільній формі про кадрові та фінансові ресурси, залучені (якщо рішення про таке залучення було прийнято заявником) до професійного навчання та підвищення кваліфікації членів виконавчого органу та членів наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду);

и) інформацію в довільній формі про вироки (якщо судимість не знята або не погашена в порядку, визначеному законодавством), триваючі розслідування в рамках кримінальних проваджень, дисциплінарні провадження, включаючи відсторонення від займаної посади керівника юридичної особи, триваючі провадження у господарських та адміністративних судах стосовно такої особи;

4) відомості щодо початкового капіталу заявника та джерел його походження:

а) інформацію за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, про джерела походження коштів, внесених до статутного капіталу;

б) інформацію про залучені кошти відповідно до вимог та за формою, встановленими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

в) інформацію в довільній формі про банки та небанківських надавачів фінансових послуг, послуги щодо переказу коштів яких були використані при формуванні капіталу, передбаченого підпунктами "а" та "б" цього пункту;

5) інформацію щодо фінансового стану:

а) річну та проміжну фінансову звітність, наявну станом на останній день кварталу, що передує даті подачі заяви, щодо якої суб’єкт аудиторської діяльності, який відповідає вимогам, встановленим законодавством, в аудиторському звіті висловив незалежну думку про відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності. Заявник, державна реєстрація якого була проведена в кварталі, в якому подається заява про видачу ліцензії, документи, передбачені цим підпунктом, не подає;

б) фінансову звітність заявника, консолідовану фінансову звітність (у разі її складення) за три останні фінансові роки, підтверджену аудиторським звітом.

У разі якщо заявник провадить господарську діяльність протягом строку, недостатнього для виконання вимог цього підпункту, до заяви додається фінансова звітність за повні фінансові роки провадження заявником господарської діяльності та остання проміжна фінансова інформація, складена станом на кінець звітного періоду, що передує даті подання заяви та додатків до неї, підтверджені відповідно аудиторським звітом та звітом про огляд проміжної фінансової інформації.

У разі якщо заявник провадить господарську діяльність протягом строку, що є меншим за один рік, такий заявник подає тільки проміжну фінансову інформацію, складену станом на кінець звітного періоду, що передує даті подання заяви та додатків до неї, підтверджену звітом про огляд проміжної фінансової інформації.

Заявник, який є членом фінансової групи, зобов’язаний подати також копію консолідованої звітності фінансової групи за той самий період;

в) прогнозну фінансову звітність, що включає прогнозний звіт про фінансовий стан та прогнозний звіт про фінансові результати на три роки, наступні за роком подачі заяви;

г) пояснення показників прогнозної фінансової звітності, враховуючи прогнозну кількість клієнтів, обсягів операцій щодо фінансових інструментів та обсягів активів, розпорядження якими здійснюватиме заявник;

ґ) прогнозні показники щодо капіталу та ліквідності, а також прогнозний коефіцієнт платоспроможності у випадках, якщо розрахунок таких показників передбачений нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на перший рік діяльності після отримання ліцензії.

Заявник, який є членом фінансової групи, зобов’язаний подати документи, передбачені підпунктами "в"-"ґ" цього пункту, щодо групи в цілому.

Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/admin_services/vydacha-litsenzii-na-provadzhennia-profesiinoi-diialnosti-na-fondovomu-rynku-rynku-tsinnykh-paperiv-diialnist-z-torhivli-tsinnymy-paperamy-diialnist-z-orhanizatsii-torhivli-na-fondovomu-rynku-diialnis/

Результат та способи отримання результату
Рішення НКЦПФР про видачу ліцензії на провадження окремого виду професійної діяльності;
Рішення НКЦПФР про відмову в видачі ліцензії на провадження окремого виду професійної діяльності;
Повідомлення НКЦПФР офіційним каналом зв’язку про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду у зв’язку з отриманням неповного переліку документів або оформленням документів з порушенням вимог, встановлених ліцензійними умовами та цим Порядком, із зазначенням відповідних пояснень.
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, електронною поштою.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
14000,00 UAH
Строк надання
180 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Юридична особа, яка має намір провадити професійну діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках, не відповідає вимогам закону та ліцензійним вимогам та/або вимогам до провадження певного виду професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, встановленим законодавством
Документи, подані для отримання ліцензії, містять неповну та/або взаємовиключну та/або недостовірну інформацію та/або не відповідають вимогам законодавства. Документи можуть вважатися такими, що містять неповну та/або взаємовиключну інформацію, виключно за умови, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку протягом строку розгляду таких документів здійснила заходи, передбачені частиною двадцять третьою статті 71 Закону 3480-IV від 23.02.2006 "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", спрямовані на отримання додаткової інформації та відповідних уточнень щодо неї
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Яка плата за надання адміністративної послуги?
Відповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.06.2022 № 620 «Про затвердження розмірів плати за реєстраційні дії щодо учасників ринків капіталу та інших осіб», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2022 року за № 909/38245 плата становить 14 000 грн. Плата вноситься (за місцем державної реєстрації заявника) до місцевих бюджетів за кодом бюджетної класифікації 22011800 «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачуються ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» із використанням відомчої ознаки (36).
Який термін розгляду заяви та документів, поданих на видачу ліцензії?
Відповідно до статті 71 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку приймає рішення про видачу ліцензії на провадження певного виду діяльності в межах професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках чи про відмову в її видачі протягом шести місяців з дня надходження заяви та доданих до неї документів. У разі відсутності іноземних юридичних осіб у структурі власності юридичної особи заявника такий строк становить три місяці.
У який термін необхідно надавати до НКЦПФР зміни, що сталися протягом строку розгляду заяви про видачу ліцензії?
Заявник повідомляє Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку офіційним каналом зв’язку про будь-які зміни, що сталися протягом строку розгляду заяви про видачу ліцензії, в частині інформації щодо членів його виконавчого органу, що була зазначена у документах, доданих до заяви про видачу ліцензії, протягом 10 робочих днів з дня набрання чинності такими змінами.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків Стаття 4 Закон України Про ринки капіталу та організовані товарні ринки Стаття 71 розділ V Закон України Про товарні біржі Частина друга та третя статті 3 Закон України Про депозитарну систему України частина шоста статті 14 Рішення Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.2021 №275 ро затвердження Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках - діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах Розділ ІІ Рішення Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.2021 №276 Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках - діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах Розділ ІІІ Рішення Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку від 19.08.2021 №665 Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу - клірингової діяльності Розділ IV Рішення колегіального органу від 21.10.2021 №982 Про затвердження Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу Пункт 1 розділу I Рішення колегіального органу від 29.04.2022 №321 Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами на регульованому ринку та з організації торгівлі фінансовими інструментами на багатосторонньому торговельному майданчику Розділ ІІІ Рішення колегіального органу від 10.02.2022 №114 Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності Розділ ІІІ Рішення колегіального органу від 13.06.2022 №620 Про затвердження розмірів плати за реєстраційні дії щодо учасників ринків капіталу та інших осіб п.1додатку

Пов'язані послуги