Погодження змін до рішення про емісію облігацій, затвердження змін та доповнень до проспекту емісії облігацій міжнародних фінансових організацій

Ідентифікатор послуги
00886
Строк
10 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Погодження змін до рішення про емісію облігацій міжнародних фінансових організацій, затвердження змін та/або доповнень до проспекту/остаточних умов емісії облігацій міжнародних фінансових організацій
Інформація про послугу
У разі внесення змін до рішення про емісію облігацій, а також змін або доповнень до проспекту/остаточних умов у зв’язку з виникненням будь-яких важливих обставин або виявленням суттєвих помилок чи неточностей, що стосуються інформації у проспекті/остаточних умовах та може вплинути на оцінку облігацій, емітент повинен погодити та затвердити ці зміни у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Зміни та/або доповнення до проспекту/остаточних умов, оформлені у вигляді відповідного додатка, або зміни до рішення про емісію облігацій, що засвідчені підписом уповноваженої особи емітента.
Умови і випадки надання

Протягом 10 робочих днів з дати оприлюднення інформації про зупинення обігу облігацій (у разі продовження строків обігу та погашення облігацій) подання до реєструвального органу документів для затвердження змін та/або доповнень до проспекту/остаточних умов або погодження змін до рішення про емісію облігацій, а саме:

заяви про затвердження змін та/або доповнень до проспекту/остаточних умов/погодження змін до рішення про емісію облігацій, складеної згідно з додатком;

змін та/або доповнень до проспекту/остаточних умов, оформлених у вигляді відповідного додатка, або змін до рішення про емісію облігацій у двох примірниках, що засвідчені підписом уповноваженої особи емітента;

копії довідки про стан рахунку в цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу облігацій відповідного випуску, та/або копії реєстру власників відповідного випуску облігацій, засвідчених підписом уповноваженої особи емітента, та письмових заяв власників облігацій відповідного випуску облігацій про згоду на продовження строків обігу та погашення облігацій (якщо власником облігацій є фізична особа, заява про згоду на продовження строків обігу та погашення облігацій засвідчується в нотаріальному порядку).


Емітент після отримання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій протягом строку обігу облігацій, але не пізніше ніж за 15 робочих днів до дати закінчення такого строку, має право внести зміни до рішення про емісію облігацій, зміни та/або доповнення до проспекту/остаточних умов щодо збільшення кількості облігацій у випуску або одній із серій (за їх наявності), понад обсяг облігацій, визначений у рішенні про емісію облігацій або у проспекті/остаточних умовах. Емітент має право внести зміни до рішення про емісію облігацій, зміни та/або доповнення до проспекту/остаточних умов щодо збільшення кількості облігацій у випуску або одній із серій (за їх наявності) тільки на умовах та за реквізитами облігацій, визначених у рішенні про емісію облігацій або у проспекті/остаточних умовах.


Емітент не пізніше ніж за 10 робочих днів до закінчення терміну обігу облігацій до реєструвального органу надає такі документи:

копії рішення (за наявності) уповноваженого органу (уповноваженої особи) емітента про збільшення кількості облігацій, засвідченої підписом уповноваженої особи емітента;

копії рішення (за наявності) уповноваженого органу (уповноваженої особи) емітента про внесення змін до рішення про емісію облігацій, змін та/або доповнень до проспекту/остаточних умов щодо збільшення кількості облігацій, засвідченої підписом уповноваженої особи емітента;

заяви про затвердження змін та/або доповнень до проспекту/остаточних умов/погодження змін до рішення про емісію облігацій, складеної згідно з додатком;

зміни та/або доповнення до проспекту/остаточних умов щодо збільшення кількості облігацій, оформлених у вигляді відповідного додатка, та/або змін до рішення про емісію облігацій у двох примірниках, що засвідчені підписом уповноваженої особи емітента;

копії довідки про стан рахунку в цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу облігацій відповідного випуску, та/або копії реєстру власників відповідного випуску облігацій, засвідчених підписом уповноваженої особи емітента, та письмових заяв власників облігацій відповідного випуску облігацій про згоду збільшення кількості облігацій (якщо власником облігацій є фізична особа, заява про згоду на збільшення кількості облігацій засвідчується в нотаріальному порядку);

інших документів (за наявності), необхідних для реєстрації випуску облігацій (щодо збільшення кількості облігацій) та/або затвердження проспекту/остаточних умов (у разі оформлення).


Реєструвальним органом здійснюється реєстрація випуску облігацій (щодо збільшення кількості облігацій у випуску) та/або затвердження проспекту/остаточних умов та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій у обсязі, на який збільшується кількість облігацій у випуску.


Затверджені проспект/остаточні умови, зміни та/або доповнення до проспекту/остаточних умов, оформлені у вигляді додатків до проспекту/остаточних умов, засвідчуються підписом уповноваженої особи реєструвального органу, штампом «ЗАТВЕРДЖЕНО» і печаткою реєструвального органу.


Погоджені зміни до рішення про емісію облігацій засвідчуються підписом уповноваженої особи реєструвального органу, штампом «ПОГОДЖЕНО» і печаткою реєструвального органу.


Один примірник затверджених змін та/або доповнень до проспекту/остаточних умов, оформлених у вигляді додатка до проспекту/остаточних умов, погоджених змін до рішення про емісію облігацій повертається емітенту.


Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://bit.ly/3JG6SwT

Результат та способи отримання результату
Затверджені проспект/остаточні умови, зміни та/або доповнення до проспекту/остаточних умов, оформлені у вигляді додатків до проспекту/остаточних умов, засвідчуються підписом уповноваженої особи реєструвального органу, штампом "ЗАТВЕРДЖЕНО" і печаткою реєструвального органу
Погоджені зміни до рішення про емісію облігацій засвідчуються підписом уповноваженої особи реєструвального органу, штампом "ПОГОДЖЕНО" і печаткою реєструвального органу
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
10 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Наявність розбіжностей між різними положеннями поданих документів, недостовірності та/або неповноти інформації у поданих документах
Невідповідність поданих документів вимогам законодавства України
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

В яких випадках емітент має право продовжити строк обігу облігацій МФО або збільшити кількість облігацій у випуску або одній із серій (за їх наявності)?
Продовжити строки обігу та погашення облігацій або збільшити кількості облігацій у випуску або одній із серій (за їх наявності) емітент може виключно у випадках: 1) здійснення емітентом викупу усього відповідного випуску облігацій; 2) отримання емітентом згоди на продовження таких строків або збільшення кількості облігацій у випуску або одній із серій (за їх наявності) усіх власників відповідного випуску / серії облігацій; 3) викупу емітентом частини облігацій відповідного випуску та надання усіма власниками решти облігацій згоди на продовження таких строків або збільшення кількості облігацій.