Анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з управління іпотечним покриттям, депозитарна діяльність, клірингова діяльність)

Ідентифікатор послуги
01806
Строк
30 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках (за видами професійної діяльності – діяльність з торгівлі фінансовими інструментами, діяльність з організації з торгівлі фінансовими інструментами, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, діяльність з управління активами інституційних інвесторів, а саме діяльність з управління іпотечним покриттям, діяльність на організованих товарних ринках)
Інформація про послугу
У разі отримання в установленому порядку заяви ліцензіата установленого зразка про анулювання ліцензії з доданням усіх документів, НКЦПФР у строк не пізніше 30 календарних днів від дати надходження заяви про анулювання ліцензії та цих документів приймає рішення про анулювання ліцензії.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, електронною поштою.
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про анулювання ліцензії;
Висновок саморегулівної організації за відповідним видом професійної діяльності (за умови реєстрації НКЦПФР об’єднання професійних учасників ринків капіталу як саморегулівної організації за відповідним видом професійної діяльності та за умови, якщо внутрішніми документами такої саморегулівної організації передбачено надання такого висновку), членом якої є ліцензіат, щодо можливості (неможливості) припинення заявником професійної діяльності на ринках капіталу, за винятком випадків припинення зазначеної діяльності за рішенням суду;
Для інвестиційних фірм: копії документів, що підтверджують виконання (припинення) зобов’язань ліцензіата перед клієнтами, які обслуговувались ним на дату прийняття рішення про припинення діяльності (у разі наявності таких клієнтів) або документів, які підтверджують передання всіх прав та зобов’язань ліцензіата, що припинився шляхом приєднання до іншого ліцензіата, пов’язаних з провадженням ним діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, цьому ліцензіату - правонаступнику, якщо він має відповідну(і) ліцензію(ї);
Для ліцензіата, який здійснює професійну діяльність на ринках капіталу - клірингову діяльність: перелік учасників клірингу, яким на дату прийняття рішення про припинення діяльності було відкрито у внутрішній системі обліку особи, яка провадить клірингову діяльність, кліринговий рахунок; копії документів, що підтверджують припинення виконання ліцензіатом функцій особи, яка провадить клірингову діяльність, а саме: документів, які підтверджують розірвання договорів, передбачених Положенням про клірингову діяльність, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 березня 2013 року № 429, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2013 року за № 562/23094 (зі змінами) (далі - Положення про клірингову діяльність), та інших договорів, які передбачені внутрішніми документами ліцензіата щодо провадження клірингової діяльності та припинення зобов’язань перед учасниками клірингу, або документів, які підтверджують передання всіх прав та зобов’язань ліцензіата, що припинився шляхом приєднання до іншого ліцензіата, пов’язаних з провадженням ним клірингової діяльності, цьому ліцензіату - правонаступнику, якщо він має відповідну ліцензію. У разі неможливості розірвання договорів, укладених з учасниками клірингу (зокрема, з причини припинення учасника клірингу, відсутності учасника клірингу за його місцезнаходженням), надається перелік таких учасників клірингу, письмове пояснення ліцензіата із зазначенням причин неможливості розірвання договорів та документи, які підтверджують дії ліцензіата щодо вказаних учасників клірингу;
Рішення уповноваженого органу ліцензіата про припинення провадження певного виду професійної діяльності на ринках капіталу та/або припинення ліцензіата (шляхом злиття, приєднання, поділу) або ліквідації (рішення про припинення діяльності);
Умови і випадки надання

Для депозитарної установи, яка подала заяву на анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи:

копії актів приймання-передавання документів, передбачених нормативно-правовим актом НКЦПФР, що регулює питання припинення провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності, якщо не всі депоненти, емітенти, номінальні утримувачі, з якими ліцензіатом укладені відповідні договори, закрили рахунки у цінних паперах у строк, установлений нормативно-правовим актом НКЦПФР, що регулює питання припинення провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності;

копії виписок про стан рахунку у цінних паперах ліцензіата у Центральному депозитарії та/або Національному банку України, з якими були укладені депозитарні договори.

У разі наявності у депозитарної установи ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування та/або зберігання активів пенсійних фондів депозитарна установа разом із заявою на анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи надає заяви на анулювання інших видів депозитарної діяльності.

Для депозитарної установи, яка подала заяву на анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування та/або зберігання активів пенсійних фондів:

копії документів, які підтверджують розірвання договорів про обслуговування зберігачем активів інститутів спільного інвестування та/або договорів про обслуговування пенсійного фонду зберігачем, та документів, які підтверджують передачу активів фондів іншим депозитарним установам.

Для оператора організованого ринку капіталу:

копії документів, що підтверджують припинення зобов’язань, безпосередньо пов’язаних із здійсненням професійної діяльності на ринках капіталів, за договорами з особами, які провадять клірингову діяльність, Центральним депозитарієм цінних паперів, Національним банком України;

копії документів, що підтверджують припинення зобов’язань з учасниками торгів на такому організованому ринку капіталу.

Для ліцензіатів, які здійснюють професійну діяльність на ринках капіталу - діяльність з управління активами інституційних інвесторів, а саме - діяльність з управління іпотечним покриттям:

перелік емітентів, з якими на дату прийняття рішення про припинення діяльності ліцензіат мав договори на управління іпотечним покриттям;

копії документів, що підтверджують розірвання договору про управління іпотечним покриттям, засвідчені ліцензіатом (щодо кожного емітента, з яким укладено договір) або документів, які підтверджують передання всіх прав та зобов’язань ліцензіата, що припинився шляхом приєднання до іншого ліцензіата, пов’язаних з провадженням ним діяльності з управління іпотечним покриттям, цьому ліцензіату - правонаступнику, якщо він має відповідну ліцензію;

До заяви про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках - діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах, додаються такі документи:

рішення уповноваженого органу ліцензіата про припинення провадження діяльності з організації торгівлі продукцією та/або припинення ліцензіата як юридичної особи (рішення про звернення до НКЦПФР про анулювання ліцензії);

документи, що підтверджують припинення зобов’язань за договорами з особами, які провадять клірингову діяльність, крім випадків провадження клірингової діяльності товарною біржею самостійно відповідно до ліцензії на провадження клірингової діяльності з визначення зобов’язань, виданої НКЦПФР;

документи, що підтверджують припинення зобов’язань з учасниками біржових торгів.

Для анулювання ліцензії за власною ініціативою ліцензіат надає офіційним каналом зв’язку в електронній формі з використанням електронного підпису чи печатки, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги, до НКЦПФР заяву про анулювання ліцензії, складену українською мовою.

Приймання НКЦПФР від заявника та відправлення НКЦПФР заявнику документів, передбачених Положенням, здійснюється у вигляді електронних документів з урахуванням вимог законодавства у сфері електронного документообігу за допомогою засобів електронного зв‘язку (E-mail) за адресою НКЦПФР: admittance@nssmc.gov.ua

Документи, передбачені НПА, приймаються на визначену електронну адресу НКЦПФР у вигляді електронного повідомлення.

Документи, перелік яких визначаються НПА, приймаються НКЦПФР, якщо вони відправлені з електронної пошти, адреса якої, вважається офіційною електронною адресою заявника.

НКЦПФР не приймає електронні повідомлення, якщо вони надіслані з домену або з доменної зони до яких застосовано санкції або інші обмежувальні заходи відповідно до законодавства України про санкції.

НКЦПФР приймає електронні повідомлення за умов:

у темі (subject) електронного повідомлення зазначено код за ЄДРПОУ адресанта або код (id) для нерезидентів;

повідомлення містить у текстовому полі (body) текст відповідної заяви із зазначенням електронної адреси заявника для можливості визначення виду адміністративної послуги;

повідомлення містить у вкладенні (attachment) документи, визначені НПА, у вигляді електронних документів, сформованих у відповідності до вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». При формуванні електронного документу застосовується удосконалений електронний підпис автора, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа. Електронний підпис автора повинен мати розширення *.p7s;

документи, які містить повідомлення, мають формат *.pdf;

документи, визначені НПА, та електронний підпис (підписи) автора (авторів) документа повинні бути стиснути в єдиний архів. Архівний файл повинен мати найменування «addsec.zip». Розмір архівного файлу не повинен перевищувати 20 МВ.

Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР https://www.nssmc.gov.ua/


Результат та способи отримання результату
Рішення НКЦПФР про анулювання ліцензії або відмову в її анулюванні.
Залишення заяви про анулювання ліцензії без розгляду.
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, електронною поштою.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Недостовірність даних у заяві та документах, поданих заявником для анулювання ліцензії
Невиконання ліцензіатом вимог, передбачених для анулювання ліцензії на здійснення окремого виду професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Яка плата за надання адміністративної послуги?
Адміністративна послуга є безоплатною.
Який термін розгляду пакету документів, поданий на анулювання ліцензії на провадження певного виду діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках?
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у разі отримання в установленому порядку заяви ліцензіата установленого зразка про анулювання ліцензії з доданням усіх документів, повинна у строк не пізніше 30 календарних днів від дати надходження заяви про анулювання ліцензії та цих документів прийняти рішення про анулювання ліцензії.