Погодження кандидатур на посади керівників фондових бірж

Ідентифікатор послуги
00762
Строк
30 днів (календарні)
Повна назва
Погодження кандидатур на посади керівників операторів організованих ринків капіталу, організованих товарних ринків та Центрального депозитарію цінних паперів
Інформація про послугу
Для отримання погодження щодо призначення на посаду керівника фондової біржі уповноваженому органу заявника необхідно подати заяву та пакет документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Копія рішення відповідного органу управління фондової біржі щодо звільнення з посади керівника та копія рішення відповідного органу управління фондової біржі щодо обрання кандидатури на посаду керівника, засвідчені підписом уповноваженої особи
Анкета кандидата на посаду керівника фондової біржі за підписом особи кандидата на посаду керівника фондової біржі, засвідченим особою, яка займається кадровими питаннями на такій фондовій біржі, або нотаріально
Копії документів про освіту, видані вищим навчальним закладом України та/або іноземним навчальним закладом, засвідчені підписом уповноваженої особи або нотаріально (для фізичної особи - іноземця)
Копія трудової книжки або інший документ (для фізичної особи - іноземця), що підтверджує трудовий стаж кандидата на посаду за останні три роки, засвідчені на останньому місці роботи або нотаріально (для фізичної особи - іноземця)
Копії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання, інформацію про громадянство, засвідчені підписом уповноваженої особи або нотаріально
Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, а в разі, якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті, - копії таких сторінок паспорта, засвідчені підписом уповноваженої особи або нотаріально
Інформація щодо кандидата на посаду керівника фондової біржі, надана органом, що здійснює нагляд за фондовим ринком відповідної іноземної держави, та/або інформація від учасників фондового ринку іноземної держави, де раніше працював кандидат на посаду (для фізичної особи - іноземця або громадянина України, який працював в іноземній державі за вказаним напрямом), засвідчена підписом керівника юридичної особи, що надала таку інформацію (у разі наявності)
Інформація щодо кандидата на посаду керівника фондової біржі, надана професійними учасниками фондового ринку та/або їх засновниками, де раніше працював кандидат на посаду, та/або інформація учасників заявника, засвідчена підписами учасників або підписом керівника юридичної особи, які надали таку інформацію (у разі наявності)
Копія дозволу на використання праці іноземців та осіб без громадянства в Україні, засвідчена нотаріально (для фізичної особи - іноземця)
Для фізичної особи - іноземця - довідка відповідного державного органу іноземної держави, на території якої проживає кандидат на посаду, про відсутність судимості, не знятої або не погашеної в установленому порядку
Умови і випадки надання

Заявник має право надати додаткові відомості та документи, що підтверджують відповідність його ділової репутації. Заява та документи, що надаються відповідно до цього Порядку, мають бути викладені українською мовою, підписані уповноваженою особою заявника, не містити виправлень та неточностей.


У разі якщо документ має більше одного аркуша, він повинен бути прошитий, пронумерований, підписаний уповноваженою особою заявника.


Документи, що подаються заявником згідно з додатками до Порядку, повинні бути оформлені згідно з установленою у додатках формою та мати дату підписання.

Крім того, документи, які надаються заявником у письмовій формі згідно з додатками, надаються також на оптичному носії.


Документи, що стосуються фізичної особи - іноземця або видані органом іноземної держави, які подаються до Комісії, повинні бути засвідчені нотаріально за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. При цьому документи, складені іноземною мовою, повинні супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом на українську мову.


Якщо окремі документи, передбачені цим Порядком, не можуть бути представлені фізичною особою - іноземцем, надається письмове запевнення (у довільній формі) про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання таких документів (дозволів, погоджень тощо).


Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://bit.ly/3I5vG0W

Результат та способи отримання результату
Рішення Комісії про погодження кандидатури керівника фондової біржі
Рішення Комісії про відмову у погодженні кандидатури керівника фондової біржі
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
14000,00 UAH
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Документи щодо кандидата на посаду керівника містять недостовірну інформацію
Наявність конфлікту інтересів
Кандидат на посаду керівника згідно з поданими документами не відповідає вимогам Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 січня 2013 року № 64 "Про затвердження Порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж і вимоги до таких керівників під час їх перебування на посаді"
Кандидат не підтвердив належний рівень професійних знань та вмінь, що, зокрема, оцінюється за результатами співбесіди
Кандидат не з’явився на співбесіду без поважних причин
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Який термін розгляду заяви та документів, поданих на погодження кандидатур операторів організованих ринків?
Комісія приймає відповідне рішення у строк не більше 30 календарних днів від дати надходження заяви та відповідних документів.
У який термін необхідно надавати до НКЦПФР зміни, що сталися протягом строку розгляду заяви та документів, поданих на погодження кандидатур операторів організованих ринків?
Якщо протягом строку розгляду Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви та відповідних документів на отримання погодження кандидатури на посаду керівника фондової біржі у заявника відбулися зміни в будь-яких відомостях, що надавались у цих документах, він зобов'язаний протягом наступного робочого дня повідомити Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про ці зміни.

Пов'язані послуги