Внесення змін до дозволу на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного або сервісного типу

Ідентифікатор послуги
00877
Строк
20 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Внесення змін до дозволу на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного або сервісного типу
Інформація про послугу
31.03. 2023 р. набрав чинності Закон України від 15.08.2022 № 2510-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо деяких питань виконання глави 5 розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та ЄС, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами- членами, з іншої сторони». Зазначеним Законом, серед іншого, впроваджено аналогічний тому, що функціонує в ЄС, механізм видання митними органами рішень, який регламентує права та обов’язки посадових осіб митних органів та посадових осіб підприємств під час розгляду заяви підприємства, зокрема правила внесення змін до рішень. Разом з тим, статтею 192 Митного кодексу України визначено, що за заявою підприємства митні органи приймають рішення, зокрема щодо дозволу на провадження виду діяльності, визначеного статтею 404 цього Кодексу. Положення діючих на даний час нормативних актів застосовуються в частині, що не суперечить Кодексу.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Територіальні органи Державної митної служби України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява за формою, наведеною в додатку до Порядку відкриття та експлуатації вільної митної зони комерційного або сервісного типу, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 633
Засвідчені в нотаріальному порядку копії документів, що підтверджують право власності на територію чи склад або право користування ними
Засвідчена заявником копія плану (схеми) охоронної сигналізації (крім резервуарів, критих чи відкритих майданчиків), погодженого відповідним територіальним органом Міністерства внутрішніх справ України або підприємством, яке має ліцензію Міністерства внутрішніх справ України на провадження господарської діяльності з надання послуг з охорони власності та громадян та надає послугу з охорони складу або території на підставі договору
Засвідчена заявником копія наказу заявника про створення власного підрозділу охорони та положення про такий підрозділ. У разі відсутності власної охорони подається копія договору про надання послуг з охорони складу або території з територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України або підприємством, яке має ліцензію Міністерства внутрішніх справ України на провадження господарської діяльності з надання послуг з охорони власності та громадян. В останньому випадку разом з договором надається копія такої ліцензії
Засвідчена заявником копія акта інвентаризації товарів, які знаходяться на території або складі на дату, що передує даті подання заяви до митниці, із зазначенням, зокрема, товарів, які підлягають поміщенню у митний режим вільної митної зони, українських товарів, що не використовуються у виробничих та інших господарських операціях і які необхідні для забезпечення функціонування вільної митної зони, а також українських товарів, що використовуються у виробничих та інших господарських операціях і не витрачаються при цьому
Засвідчена заявником копія загального плану території або складу, що планується для використання як вільна митна зона, із зазначенням місцезнаходження й лінійних розмірів цієї території чи складу, з позначенням огорожі, пропускного(их) пункту(ів), місць здійснення операцій з товарами, які перебувають під митним контролем, розташування системи відеоспостереження, під'їзних шляхів, схеми руху транспортних засобів
Засвідчена заявником копія переліку операцій з товарами, які перебувають під митним контролем, у розрізі місць їх здійснення
Засвідчена заявником копія планів будівель, споруд, резервуарів, які розташовані в межах території або складу
Засвідчена заявником копія плану приміщення(ь) для посадових осіб митного органу та контролюючих органів
Засвідчена заявником копія технічних паспортів системи відеоспостереження за територією вільної митної зони, системи санкціонованого доступу осіб на територію вільної митної зони та системи зчитування номерних знаків транспортних засобів, які переміщуються через межі вільної митної зони (у разі переміщення засобів автомобільного транспорту)
Засвідчена заявником копія технологічної схеми із зазначенням засобів контролю та обліку (у разі здійснення операцій з наливними та насипними товарами, що перебувають під митним контролем)
Умови і випадки надання

Для внесення змін до дозволу на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного або сервісного типу потрібно звернутись до Державної митної служби України із заявою, оформивши її згідно з Додатком до Порядку відкриття та експлуатації вільної митної зони комерційного або сервісного типу, та іншими підтвердними документами.

Результат та способи отримання результату
Витяг з Реєстру вільних митних зон комерційного або сервісного типу
Внесення відповідної інформації щодо переоформлення дозволу до Реєстру вільних митних зон комерційного або сервісного типу
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Для юридичних осіб та ФОП
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
20 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Ненадання фізичною особою - підприємцем відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" згоди на обробку та поширення митницею, яка розглядає заяву, та ДФС України його персональних даних.
Ненадання заявником відомостей, передбачених формою заяви, наведеною у додатку до Порядку
Надання заявником недостовірних відомостей у заяві та доданих до неї документах, засвідчених копіях документів.
Неподання заявником документів, засвідчених копій документів, передбачених пунктом 2.2 розділу ІІ Порядку
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Державна митна служба України
Адміністративний (позасудовий) порядок оскарження
Державна митна служба України
Спосіб подання скарги:
Поштовим зв’язком (рекомендованим листом з описом вручення)
Особисто (усна скарга)
Особисто (письмова скарга)
Шляхом заповнення електронної форми на веб-порталі, з використанням якого надаються адміністративні послуги за посиланням
Строк для подання скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 рік, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням)
Граничний строк розгляду скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 місяць від дня надходження. Якщо в місячний термін розглянути скаргу неможливо – строк може бути подовжено, при цьому загальний термін розгляду скарги не може перевищувати 45 днів)
У скарзі має бути зазначено:
Повне найменування (ім’я) оскаржувача, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника оскаржувача, якщо скарга подається представником
Зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку оскаржувача
Викладення обставин, якими оскаржувач обґрунтовує свої вимоги
Вимоги оскаржувача
Підпис оскаржувача або його представника із зазначенням дати складання скарги
Відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання
До скарги додаються: Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав оскаржувача, У випадку оскарження представником - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника оскаржувача
Посилання на нормативно-правові документи:
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Які підстави для переоформлення дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу?
Підставою для переоформлення дозволу є необхідність внесення змін у відомості, зазначені у дозволі (у тому числі зміна найменування юридичної особи або прізвища, ім’я, по батькові громадянина - підприємця, зазначених у дозволі, зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання громадянина - підприємця, яким надано дозвіл, зміна кількісних характеристик тощо).
Протягом якого строку, з дня виникнення змін, необхідно подати заяву про переоформлення дозволу на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного або сервісного типу?
Протягом 30 днів з дня виникнення обставин, зазначених у частині першій статті 413 Митного кодексу України, підприємство, якому надано дозвіл, зобов’язане звернутися до органу, який надав такий дозвіл, із заявою про його переоформлення.