Дозвіл на відкриття та експлуатацію вільної митної зони

Ідентифікатор послуги
00453
Строк
20 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Надання дозволу на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного або сервісного типу
Інформація про послугу
Щоб створити вільну митну зону комерційного або сервісного типу та користуватися нею, необхідно мати дозвіл. Якщо облаштування вільної митної зони та процедура її експлуатації відповідає всім вимогам Держмитслужби, заявник отримує дозвіл, а підприємство вносять до реєстру вільних митних зон комерційного або сервісного типу.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Територіальні органи Державної митної служби України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного або сервісного типу за формою, наведеною в додатку до Порядку згідно наказу Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 633.
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
Засвідчені в нотаріальному порядку копії документів, що підтверджують право власності на територію чи склад або право користування ними.
Засвідчені заявником копії документів зазначених у п. 2.2.3 розділу ІІ Порядку відкриття та експлуатації вільної митної зони комерційного або сервісного типу затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 633.
Умови і випадки надання
Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про надання дозволу заявнику (уповноваженій заявником особі) видається або надсилається йому рекомендованим листом для розгляду та погодження процедура експлуатації такої ВМЗ. Процедура експлуатації ВМЗ розглядається заявником протягом трьох робочих днів з дня її отримання. За результатами розгляду до митниці заявником надається або надсилається рекомендованим листом погоджена процедура експлуатації ВМЗ або заява щодо обґрунтованих зауважень до такої процедури. Рішення за заявою щодо зауважень до процедури експлуатації ВМЗ приймається митницею протягом трьох робочих днів з дня її отримання. У разі задоволення такої заяви митницею затверджується, а заявником погоджується процедура експлуатації ВМЗ у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дня отримання заявником такого рішення митниці. У разі відмови у задоволенні заяви щодо зауважень до процедури експлуатації ВМЗ оскарження такого рішення митниці здійснюється у порядку, встановленому главою 4 розділу І Кодексу. У разі згоди заявника з рішенням Держмитслужби України або Міністерства фінансів України (у разі оскарження рішення Держмитслужби України) погодження ним процедури експлуатації ВМЗ та її затвердження митницею здійснюється протягом трьох робочих днів з дня отримання такого рішення. Витяг з Реєстру ВМЗ, який містить перелік внесених до Реєстру ВМЗ відомостей, оформлюється на бланку митниці та не пізніше третього робочого дня з дня прийняття рішення про надання дозволу видається заявнику (уповноваженій заявником особі) або надсилається йому рекомендованим листом.
Результат та способи отримання результату
Видача витягу з реєстру вільних митних зон комерційного або сервісного типу.
Включення підприємства, що отримало дозвіл до реєстру вільних митних зон комерційного або сервісного типу.
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Для юридичних осіб та ФОП
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
20 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Ненадання заявником відомостей, передбачених формою заяви, наведеною у додатку до Порядку згідно наказу Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 633.
Невідповідність території або складу вимогам, встановленим Порядком затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 633.
Неподання заявником документів, засвідчених копій документів, передбачених пунктом 2.2 розділу ІІ Порядку затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 633.
Надання заявником недостовірних відомостей у заяві та доданих до неї документах, засвідчених копіях документів.
Ненадання фізичною особою - підприємцем відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" згоди на обробку та поширення митницею, яка розглядає заяву, та Держмитслужбою України його персональних даних.
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Державна митна служба України
Адміністративний (позасудовий) порядок оскарження
Державна митна служба України
Спосіб подання скарги:
Електронною поштою
Поштовим зв’язком (рекомендованим листом з описом вручення)
Особисто (усна скарга)
Особисто (письмова скарга)
Шляхом заповнення електронної форми на веб-порталі, з використанням якого надаються адміністративні послуги за посиланням
Строк для подання скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 рік, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням)
Граничний строк розгляду скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 місяць від дня надходження. Якщо в місячний термін розглянути скаргу неможливо – строк може бути подовжено, при цьому загальний термін розгляду скарги не може перевищувати 45 днів)
У скарзі має бути зазначено:
Повне найменування (ім’я) оскаржувача, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника оскаржувача, якщо скарга подається представником
Зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку оскаржувача
Викладення обставин, якими оскаржувач обґрунтовує свої вимоги
Вимоги оскаржувача
Підпис оскаржувача або його представника із зазначенням дати складання скарги
Відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання
Скарга підприємства має містити всі необхідні реквізити цього підприємства та бути підписана керівником зазначеного підприємства або особою, яка виконує його обов’язки. Якщо інше не передбачено законом, скарги підприємств подаються і розглядаються у такому самому порядку і в ті самі строки, що і скарги громадян. Скарга має містити конкретну інформацію про предмет оскарження і бути належним чином аргументованою. У разі якщо особа під час подання скарги не може надати відповідних доказів, такі докази можуть бути представлені пізніше, але в межах строку, відведеного законом на розгляд скарги.
До скарги додаються: Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав оскаржувача, У випадку оскарження представником - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника оскаржувача, Скарга має містити конкретну інформацію про предмет оскарження і бути належним чином аргументованою. У разі якщо особа під час подання скарги не може надати відповідних доказів, такі докази можуть бути представлені пізніше, але в межах строку, відведеного законом на розгляд скарги.
Посилання на нормативно-правові документи:
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

До якого органу має право звернутися підприємство, щоб отримати дозвіл на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного або сервісного типу?
Для отримання дозволу на провадження діяльності з відкриття та експлуатації вільної митної зони комерційного або сервісного типу підприємство подає заяву до митниці, у зоні діяльності якої розташовані територія або склад.
З якого моменту підприємство може розпочати провадження діяльності з відкриття та експлуатації вільної митної зони комерційного або сервісного типу? На яких інформаційних електронних сайтах підприємство може ознайомитися про включення до реєстру вільної митної зони комерційного або сервісного типу ?
З моменту включення підприємства до реєстру вільних митних зон комерційного або сервісного типу та присвоєння вільній митній зоні реєстраційного номеру у Реєстрі вільних митних зон, який розміщується та ведеться на веб-порталі http://cabinet.customs.gov.ua «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» «Реєстри та публічна інформація» «Інші реєстри».