Дозвіл громадським організаціям мати офіційних спостерігачів на виборах

Ідентифікатор послуги
01504
Строк
5 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Надання дозволу громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час загальнодержавних та місцевих виборів
Інформація про послугу
Згідно зі статтею 19 Закону України “Про правовий режим воєнного стану” в умовах воєнного стану забороняються проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування, а також проведення всеукраїнських та місцевих референдумів. Функціонування та ведення Державного реєстру виборців тимчасово припинено.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Центральна виборча комісія
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Клопотання про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час загальнодержавних чи місцевих виборів
Копія статуту громадської організації, засвідчена в порядку, встановленому Законом України "Про нотаріат", після початку виборчого процесу
Умови і випадки надання

Громадська організація, до статутної діяльності якої належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстрована в установленому законом порядку, може звернутися до Центральної виборчої комісії не пізніш як за п’ятдесят днів до дня голосування на загальнодержавних виборах та не пізніш як за сорок днів - на місцевих виборах з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час відповідних виборів.


У виборчому процесі із загальнодержавних та місцевих виборів можуть брати участь офіційні спостерігачі від зареєстрованих у встановленому законом порядку громадських організацій, до статутної діяльності яких належать питання виборчого процесу та спостереження за ним та яким Центральною виборчою комісією надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на відповідних виборах.


При цьому громадська організація може отримати дозвіл мати офіційних спостерігачів під час відповідних виборів у межах території, на яку поширюється діяльність громадської організації.


У клопотанні зазначаються:

1) назва громадської організації із зазначенням території, на яку поширюється її діяльність;

2) вид (чергові/позачергові/повторні - для загальнодержавних виборів; чергові/позачергові/повторні/проміжні/додаткові/перші - для місцевих виборів); тип (вибори Президента України/народних депутатів України/депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної в місті, сільської, селищної ради, сільського, селищного, міського голови) та дата проведення виборів, про дозвіл мати офіційних спостерігачів на яких звернулася громадська організація;

3) територія, дозвіл мати офіційних спостерігачів на якій просить дати громадська організація (України/Автономної Республіки Крим, області, району, міста, району в місті, села, селища, міської, сільської, селищної територіальної громади (із зазначенням Автономної Республіки Крим, області, району)/ територіального(их) виборчого(их) округу(ів) (на виборах Президента України та народних депутатів України);

4) контактна адреса громадської організації, номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти (якщо така є).


Клопотання підписується керівником громадської організації та засвідчується її печаткою.


У разі якщо діяльність громадської організації поширюється лише на частину території, зазначену в клопотанні, Центральна виборча комісія може надати дозвіл такій громадській організації мати офіційних спостерігачів під час відповідних виборів у межах території, на яку поширюється діяльність громадської організації, про що зазначає у своєму рішенні.

Результат та способи отримання результату
Рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів
Рішення про відмову в наданні дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника.

Строк та вартість надання послуги

З дня отримання клопотання приймає рішення про надання дозволу
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
5 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Клопотання громадської організації разом з доданими до нього документами надійшло з порушенням строку, встановленого частиною першою статті 60 Виборчого кодексу
Клопотання підписане іншою особою, ніж керівник громадської організації та/або не засвідчене печаткою громадської організації
Діяльність громадської організації не поширюється на територію, зазначену в клопотанні
До клопотання додано копію статуту громадської організації, не засвідчену в установленому порядку або засвідчену до початку виборчого процесу, чи не додано копії відповідного статуту
Громадська організація, що звернулася з клопотанням, не зареєстрована в установленому законом порядку
Питання виборчого процесу та спостереження за ним не належать до статутної діяльності громадської організації
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Куди можна оскаржити рішення ЦВК про відмову?
Громадська організація має право оскаржити до суду рішення про відмову в наданні їй дозволу мати офіційних спостерігачів.