Зміна відомостей, зазначених у документах, для проведення атестації виконавців робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури

Ідентифікатор послуги
02374
Строк
У місячний строк
Повна назва
Зміна відомостей, зазначених у документах, для проведення професійної атестації виконавців робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури
Інформація про послугу
Для проведення професійної атестації виконавець подає Мінрегіону або саморегулівній організації (у разі набуття нею делегованих повноважень) заяву про допуск до проведення професійної атестації. У разі зміни відомостей, зазначених у документах, для проведення професійної атестації виконавець протягом 5 робочих днів зобов"язаний подати відповідне повідомлення.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство розвитку громад та територій України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://e-construction.gov.ua/.
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Повідомлення про зміну відомостей, зазначених у поданих документах на проведення атестації
Копії документів, засвідчені виконавцем, що підтверджують зміни у поданих документах
Умови і випадки надання

Для проведення професійної атестації виконавець подає Мінрегіону або саморегулівній організації (у разі набуття нею делегованих повноважень) заяву про допуск до проведення професійної атестації у паперовій або в електронній формі через електронний кабінет користувача Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та/або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронною системою, в якій зазначає свої прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) та контактні дані.


До заяви про допуск додаються:

копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному податковому органу і мають відмітку в паспорті);

засвідчені в установленому порядку копії:

- документа (документів) про вищу освіту (про здобуття ступеня бакалавра або магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за напрямом професійної атестації відповідно до кваліфікаційних вимог;

- документів про трудову діяльність та стаж роботи за фахом;

- документа про підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років за відповідними програмами за напрямом професійної атестації;

- стислий звіт про професійну діяльність та/або творчі досягнення виконавця.


Про зміну відомостей, зазначених у поданих документах, виконавець зобов’язаний повідомити протягом п’яти робочих днів з дня настання таких змін письмово в паперовій формі або в електронній формі через електронний кабінет користувача електронної системи та/або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронною системою.


 До такого повідомлення додаються копії документів, засвідчені виконавцем, що підтверджують відповідні зміни.


 Розгляд заяви про допуск разом з поданими документами здійснюється Мінрегіоном або саморегулівною організацією протягом десяти робочих днів з дня їх отримання.


У разі коли за результатами розгляду заяви про допуск разом з поданими документами виявлено невідповідність виконавця кваліфікаційним вимогам та/або недостовірну інформацію, приймається рішення про відмову виконавцю в допуску до проведення професійної атестації з обґрунтуванням причин відмови.


За відсутності підстав для відмови в допуску до проведення професійної атестації і за наявності документа або інформації (реквізитів платежу) про внесення плати за її проведення приймається рішення про допуск до проведення професійної атестації та проведення іспиту.


Протягом місяця розглядаються подані документи, проводиться іспит, та приймається рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката або про відмову в його видачі.


Рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката приймається у разі відповідності виконавця кваліфікаційним вимогам і підтвердження його професійної спеціалізації, рівня кваліфікації і знань.

Протягом п'яти робочих днів після прийняття рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката вноситься до реєстру атестованих осіб відомості про особу, що його отримала.


Професійна атестація виконавців проводиться на платній основі.


На підставі рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката та документа про внесення плати за проведення професійної атестації виконавцю видається відповідний кваліфікаційний сертифікат.


Виконавець має право повторно подати заяву про проведення професійної атестації не раніше ніж через шість місяців після прийняття рішення про відмову у видачі кваліфікаційного сертифіката. 

Результат та способи отримання результату
РІшення про відмову у видачі кваліфікаційного сертифіката
Кваліфікаційний сертифікат
Рішення про відмову виконавцю в допуску до проведення професійної атестації
Рішення про допуск до проведення професійної атестації
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) чи на сайті: https://e-construction.gov.ua/.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
1,5 прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений станом на 01 січня поточного року
Строк надання
У місячний строк

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Подання документів, що містять недостовірні відомості
Невідповідність виконавця кваліфікаційним вимогам
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

У який строк виконавцю необхідно повідомити про зміну відомостей, зазначених у поданих документах?
Про зміну відомостей, зазначених у поданих документах, виконавець зобов’язаний повідомити протягом п’яти робочих днів з дня настання таких змін письмово в паперовій формі або в електронній формі через електронний кабінет користувача електронної системи та/або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронною системою. До такого повідомлення додаються копії документів, засвідчені виконавцем, що підтверджують відповідні зміни.