Затвердження експортної потужності

Ідентифікатор послуги
01611
Строк
до 50 днів
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Затвердження експортної потужності
Інформація про послугу
Оператор ринку харчових продуктів, який має намір здійснювати експорт харчових продуктів до країн, які вимагають підтвердження Держпродспоживслужбою безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, відповідності процесу виробництва та/або обігу харчових продуктів вимогам законодавства країни призначення, зобов'язаний пройти процедуру затвердження експортних потужностей.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів
Територіальні органи Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Центр надання адміністративних послуг за місцем провадження діяльності
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто.
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Запит про затвердження експортної потужності
Умови і випадки надання

Для затвердження експортної потужності оператор ринку подає територіальному органу Держпродспоживслужби або через Центр надання адміністративних послуг за місцем розташування потужності запит про затвердження експортної потужності, який повинен містити:

- найменування або прізвище, ім'я, по батькові оператора ринку;

- код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) оператора ринку;

- реєстраційний номер (для потужності, експлуатація якої вимагає отримання експлуатаційного дозволу) або особистий реєстраційний номер (для потужності, яка підлягає державній реєстрації);

- назву експортної потужності;

- адресу експортної потужності;

- адресу електронної пошти та номер засобу зв'язку оператора ринку;

- вид господарської діяльності, що провадиться з використанням експортної потужності;

- назву виду харчових продуктів, які планується експортувати;

- асортиментний перелік харчових продуктів, які планується експортувати;

- перелік постачальників сировини, що використовується для виробництва харчового продукту, який планується експортувати, а також інших операторів ринку, що залучені до виробництва та/або обігу такого харчового продукту;

- назви країн (країни) призначення.


Запит про затвердження експортної потужності засвідчується підписом оператора ринку або уповноваженої ним особи.

Протягом 20 календарних днів після отримання від оператора ринку або уповноваженої особи запиту про затвердження експортної потужності територіальний орган повідомляє заявникові дату початку інспектування експортної потужності.


Під час інспектування територіальний орган  Держпродспоживслужби перевіряє відповідність експортної потужності вимогам країни призначення.

Результат та способи отримання результату
Рішення про затвердження даної потужності для експорту із зазначенням дозволених до експорту харчових продуктів
Внесення відомостей до Реєстру затверджених експортних потужностей
Рішення про відмову у затвердженні потужності як експортної
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Затвердження потужності для експорту
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
50 днів (робочі)
Прийняття рішення про відмову у затвердженні потужності для експорту
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
40 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Подані документи не відповідають вимогам законодавства
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Коли вносяться відомості про експертну потужність до Реєстру затверджених експортних потужностей?
Внесення до Реєстру інформації здійснюється компетентним органом протягом 5 робочих днів з дати прийняття рішення про затвердження експортної потужності.
Де можна ознайомитись з рішенням, прийнятим за результатами розгляду запиту?
Інформація про затвердження експортної потужності, а також про її реєстраційний номер розміщується на офіційному вебсайті компетентного органу протягом 10 робочих днів після прийняття відповідного рішення.