Визначення уповноважених установ (організацій) та селекційних центрів

Ідентифікатор послуги
01517
Строк
У місячний строк
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Визначення уповноважених установ (організацій) та селекційних центрів
Інформація про послугу
Визначення племінної цінності плідників за походженням, власною продуктивністю, якістю потомства здійснюють уповноважені установи (організації) та селекційні центри, які визначаються Мінагрополітики. Рішення експертної комісії Мінагрополітики щодо визначення уповноважених установ (організацій) та селекційних центрів, позбавлення його повноважень оформляється протоколом та затверджується наказом.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника письмово або усно, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява на участь у визначенні уповноваженого центру згідно з додатком 1 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0693-16#Text
Результати діяльності селекційного центру згідно з додатком 2 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0693-16#Text
Копія договору щодо використання програмного продукту, який забезпечує проведення оцінки плідників за якістю потомства, завірена керівником
Копія документів, що підтверджують визнання міжнародними організаціями та/або надання певних повноважень (у конярстві), завірена керівником
У конярстві заява на участь у визначенні уповноваженого центру подається за напрямом продуктивності, породою/групою порід, результати діяльності селекційного центру - за кожною породою коней. Результати діяльності подаються за породами коней, що розводяться на території України суб’єктами племінної справи у тваринництві
Умови і випадки надання

Уповноважені установи (організації) та селекційні центри визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва із числа юридичних осіб усіх форм власності, які є суб’єктами племінної справи у тваринництві та яким присвоєно статус селекційного центру відповідно до чинного законодавства.


Визначення уповноваженого центру здійснює експертна комісія, створена для присвоєння та позбавлення відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві, згідно з чинним законодавством.


Експертна комісія здійснює експертну оцінку рівня ведення селекційно-племінної роботи селекційними центрами, обсягів інформаційної бази плідників та визначає уповноважені центри згідно з процедурою, визначеною  Порядком, затвердженим наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.04.2016 № 154.


Рішення експертної комісії Мінагрополітики щодо визначення уповноваженого центру, позбавлення його повноважень оформляється протоколом та затверджується наказом. 

Результат та способи отримання результату
Визначення уповноважених центрів відповідно до рішення експертної комісії та наказу Мінагрополітики
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
У місячний строк

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Документи подано не в повному обсязі або не відповідають вимогам, установленим Порядком
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Який орган визначає уповноважений центр?
Визначення уповноваженого центру здійснює експертна комісія Мінагрополітики, створена для присвоєння та позбавлення відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві, згідно з чинним законодавством.