Визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП

Ідентифікатор послуги
00498
Строк
70 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Визначення можливості застосування конкретного типу радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на території України
Інформація про послугу
Для виробництва в Україні або ввезення на територію України радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв для їх застосування в радіотехнологіях, необхідно отримати рішення про визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ та ВП на території України.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява щодо визначення можливості застосування конкретного типу радіоелектронного засобу
Картка тактико-технічних даних РЕЗ або ВП
Пояснювальна записка, у якій наводиться схема організації радіозв'язку у створеній із застосуванням заявленого РЕЗ системі та його призначення в ній, додаткову інформацію (на бажання заявника)
Версії, визначені виробником програмного забезпечення, або прошивки, які впливають на дотримання (регулюють потужність, класи випромінювання тощо), фотографії або ілюстрації, які відображають зовнішній вигляд, нанесення маркування на продукцію або на упаковку, фотографії конструктивних (зовнішніх) антен (за наявності)
Порівняння відхилень параметрів РЕЗ або ВП (продукції, до складу якої входить РЕЗ), які планує застосовувати заявник для підтвердження відповідності у разі застосування нормативних документів щодо підтвердження відповідності інших, ніж визначені Планом як основні загальні стандарти для відповідної радіотехнології
Умови і випадки надання

Суб'єкт господарювання (виробник, уповноважена ним особа чи імпортер продукції), який планує виробництво в Україні або ввезення на територію України РЕЗ та ВП для їх застосування в радіотехнологіях повинні відповідати визначеним НКРЗІ узагальненим умовам застосування, суб'єкт господарювання використовує ці узагальнені умови застосування без додаткового отримання окремого рішення НКРЗІ щодо визначення можливості застосування цього нового типу РЕЗ (ВП). 


Заява та перелік документів надається за формами, встановленими в додатках  до Положення, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України 03.11.2005 №117.


У такому разі суб'єкт господарювання не звертається до НКРЗІ, а посилається на конкретні узагальнені умови застосування для підтвердження відповідності РЕЗ (ВП) у сфері використання радіочастотного ресурсу України, номер та дату рішення, якими вони були схвалені. 


Підтвердження відповідності РЕЗ (ВП) у сфері використання радіочастотного ресурсу України здійснюється на відповідність цих РЕЗ (ВП) умовам їх застосування, визначеним рішеннями НКРЗІ, щодо визначення можливості застосування конкретних типів РЕЗ (ВП) на території України, або відповідним узагальненим умовам застосування, з урахуванням інших вимог до продукції, установлених законодавством. 


Оцінка відповідності національним стандартам або НДП, заявленим заявником у документах  наведених у рішенні про визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ (ВП) на території України або в узагальнених умовах застосування, що використані заявником  є обов’язковою.Результат та способи отримання результату
Рішення НКРЗІ про визначення можливості або неможливості застосування заявленого типу РЕЗ або ВП на території України
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) або електронною поштою.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
70 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Оформлення документів з порушенням встановлених вимог
Документи подано особою, яка не має на це повноважень
Документи подано не в повному обсязі
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

За яких умов не потрібно отримувати рішення НКРЗІ про визначення можливості застосування конкретного типу радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на території України?
Згідно з пунктом 2.6 розділу ІІ Положення про порядок і форму ведення Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, затверджене рішенням НКРЗІ від 03.11.2005 № 117 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.12.2005 за № 1574/11854 (далі – Положення про Реєстр РЕЗ), за результатами прийнятих рішень про визначення можливості застосування конкретних типів РЕЗ (ВП) на території України на офіційному веб-сайті НКРЗІ оприлюднюються узагальнені відомості про призначення, технічні характеристики та умови застосування видів РЕЗ та ВП у певній радіотехнології (далі - узагальнені умови застосування). При тому, якщо призначення, технічні характеристики та умови застосування в певній радіотехнології нового типу РЕЗ (ВП) відповідають визначеним НКРЗІ узагальненим умовам застосування, суб'єкт господарювання використовує ці узагальнені умови застосування без додаткового отримання окремого рішення НКРЗІ щодо визначення можливості застосування цього нового типу РЕЗ (ВП). У такому разі суб'єкт господарювання не звертається до НКРЗІ, а посилається на конкретні узагальнені умови застосування для підтвердження відповідності РЕЗ (ВП) у сфері використання радіочастотного ресурсу України, номер та дату рішення, якими вони були схвалені (пункт 2.7 розділу ІІ Положення про Реєстр РЕЗ). Рішення НКРЗІ із зазначеного питання є загальнодоступними. НКРЗІ узагальнює інформацію у Розділі ІІІ (Умови експлуатації) Реєстру Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування (Реєстр РЕЗ) та забезпечує вільний та безоплатний доступ до нього через Єдиний державний веб-портал відкритих даних та/або на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет. https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=59&id=4182&language=uk
Для чого Заявнику необхідне рішення НКРЗІ про визначення можливості застосування конкретного типу радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на території України?
Рішення про визначення можливості або неможливості застосування заявленого типу РЕЗ або ВП на території України приймається НКРЗІ на підставі розгляду заяви щодо визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП та результатів технічної експертизи з питань забезпечення електромагнітної сумісності заявленого типу РЕЗ (ВП), з урахуванням забезпечення ефективного користування радіочастотним ресурсом України та застосування РЕЗ заявленої радіотехнології. Підтвердження відповідності РЕЗ (ВП) у сфері використання радіочастотного ресурсу України здійснюється на відповідність цих РЕЗ (ВП) умовам їх застосування, визначеним рішеннями НКРЗІ щодо визначення можливості застосування конкретних типів РЕЗ (ВП) на території України, або відповідним узагальненим умовам застосування, з урахуванням інших вимог до продукції, установлених законодавством. Оцінка відповідності національним стандартам або НДП, заявленим Заявником у документах до НКРЗІ та наведеним у рішенні про визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ (ВП) на території України або в узагальнених умовах застосування, що використані Заявником відповідно до пункту 2.7 розділу ІІ Положення про порядок і форму ведення Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, затверджене рішенням НКРЗІ від 03.11.2005 № 117 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.12.2005 за № 1574/11854 , є обов'язковою (додатково див. питання 2).
За яких підстав заява залишається без розгляду?
Заява залишається без розгляду, якщо: 1) документи подані з порушенням вимог частини четвертої цієї статті; 2) радіотехнологія, для якої заявлено радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій, не визначена у Плані використання радіочастотного ресурсу України; 3) термін застосування радіотехнології, для якої заявлено радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій, згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України закінчується менше ніж за рік. В той же час, у разі виправлення недоліків оформлення документів Заявник повторно може звернутися до НКРЗІ.
Чи може Заявник самостійно придумати назву радіотехнології?
Радіотехнологія не є тотожним поняттям "технології" та/або "стандарт зв’язку". Вид радіотехнології необхідно зазначати відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2006 року № 815 (далі - План). А смуги радіочастот, у яких застосовується РЕЗ (ВП), відповідно до виділених у Плані для даної радіотехнології (передавання/приймання). Наприклад, комерційна назва технології LoRa (LoRaWAN) в залежності від країни постачання застосовує смуги радіочастот так званого «ISM radio bands» (Industrial, scientific and medical applications) діапазону 433,92 МГц, 868 МГц та 902-928 МГц. Натомість, в Україні РЕЗ зазначеної технології можуть використовувати смуги радіочастот 433,04 - 434,79 МГц або 868 - 868,6 МГц в радіотехнології «Телеметрія та радіодистанційне керування» (позиція 42 розділу І Плану).