Висновків на перевезення відходів Зеленого переліку

Ідентифікатор послуги
01533
Строк
10 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Висновок щодо того, чи підпадають відходи Зеленого переліку відходів, які є об'єктом експорту або імпорту, під дію пунктів 6-33 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. № 1120
Інформація про послугу
Для перевезення через митний кордон України відходів необхідно отримати висновок Міндовкілля. Цей документ є підтвердженням, що відходи є безпечними, включені до Зеленого переліку і їх перевезення не суперечить Базельській конвенції.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
+380442062195
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://eco.mepr.gov.ua/services/visnovok-na-transkordonne-perevezennya-vidhodiv-shcho-vklyucheni-do-zelenogo-pereliku-vidhodiv.
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява у довільній формі щодо отримання висновку на транскордонне перевезення відходів підписана керівником та скріплена печаткою компанії (за наявності)
Відомості про склад та походження відходів (протокол аналізу або висновок уповноваженої на те лабораторії за результатами випробувань/досліджень яким підтверджується, що відходи, які є об'єктом транскордонного перевезення, не містять матеріали, наведені у додатку 2 до Положення, в таких кількостях, що можуть виявляти небезпечні властивості, наведені у Переліку небезпечних властивостей, затвердженому наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 16.10.2000 № 165, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.11.2000 за № 770/4991) (крім відходів ганчір`я, одягу, взуття, що були у використанні, гуманітарної допомоги та відходів сільськогосподарського, харчового виробництв та рослинного походження, деревини)
Копія контракту на поставку відходів разом із додатками до нього( специфікації, тощо), який дійсний на дату звернення та до моменту перетину кордону відходами в якому обов`язково вказано об`єм запланованого переміщення через кордон відходів
У випадку транскордонного перевезення гуманітарної допомоги – лист донора про надання безоплатної допомоги Висновок уповноваженого органу, з інформацією щодо присвоєного коду згідно з Українським класифікатором зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД)
Копію висновку Торгово-промислової палати чи іншого уповноваженого на тее органу про те, що відходам, які плануються до перевезення, присвоєно код УКТЗЕД
Сертифікати про радіаційно- та вибухобезпечність партії відходів видані уповноваженою на те установою за результатами відповідних випробувань/досліджень (у разі перевезення відходів на основі металу чи металевих сполук)
Сертифікати радіаційного дослідження та фітосанітарного контролю у випадку перевезення відходів деревини
Сертифікати про відсутність шкідників та знезараження від них у разі перевезення відходів сільськогосподарського харчового виробництв та рослинного походження
Інформація про дезинфекцію партії у разі перевезення одягу та взуття, що були у вжитку та матеріали гуманітарної допомоги
Інформація про ступінь зносу
Умови і випадки надання

 Висновок щодо того, чи підпадають відходи Зеленого переліку відходів, які є об'єктом експорту або імпорту, під дію пунктів  6 - 33 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. № 1120, чи не підпадають, надає Міндовкілля.

Транскордонні перевезення відходів, що включені до Зеленого переліку відходів, під час їх транзиту через територію України, здійснюються відповідно до існуючих заходів контролю, які звичайно застосовуються під час торговельних операцій. Відсутність у відходах небезпечних складників має підтверджуватися відповідним документом, що супроводжує транскордонні перевезення відходів.

Результат та способи отримання результату
Висновок на транскордонне перевезення відходів, у разі коли вони не містять матеріали, в кількості достатній для виявлення ними небезпечних властивостей
Міндовкілля може висунути заперечення або додаткові вимоги, а також зажадати надання додаткової інформації
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
10 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Подання не у повному обсязі встановленого переліку документів
Подання документів, що містять недостовірні відомості
У разі згоди, яка була отримана від заінтересованих держав шляхом фальсифікації, перекручення чи обману
Подання документів, з порушенням вимог законодавства
У разі транскордонного перевезення способом, який призводить до навмисного видалення (наприклад скиду) небезпечних відходів на порушення Положення і відповідних норм міжнародного права
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Як здійснюються транскордонні перевезення відходів, що включені до Зеленого переліку відходів?
Транскордонні перевезення відходів, що включені до Зеленого переліку відходів, під час їх транзиту через територію України, здійснюються відповідно до існуючих заходів контролю, які звичайно застосовуються під час торговельних операцій. Відсутність у відходах небезпечних складників має підтверджуватися відповідним документом, що супроводжує транскордонні перевезення відходів.